Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Sebastian Bernat

dr hab. Sebastian Bernat
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
81 537-68-05
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0001-7224-6534
https://www.researchgate.net/profile/Sebastian-Bernat/publications
http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=6602537775&partnerID=MN8TOARS
Konsultacje

2023/24 sem.letni


wtorek godz. 14.00.-14.45., czwartek godz. 11.15-12.00. (pok.21B, ew.na WK: https://6.bbb.umcs.pl/html5client/join?sessionToken=ivwl5vnoifkegqat po wcześniejszym umówieniu)


 


 


 


 


 

Adres

Al.Kraśnicka 2c, pokój 21B
20-718 Lublin

O sobie

Studia magisterskie na UMCS kierunek geografia ukończył z wyróżnieniem w 1998 r. Tytuł pracy: Antropogeniczne przemiany rzeżby okolic Wierzbicy (międzyrzecze Iłżanki i Radomki) (promotor prof. dr hab. K.Pękala) Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskał w 2005 r. Tytuł pracy: Przemiany krajobrazu odcinka granicznego doliny Bugu w ostatnim stuleciu (promotor prof. dr hab. K.H. Wojciechowski). W dn 18.11.2015. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zdecydowała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w zakresie nauk o Ziemi. 0d 1.03.2016. do 30.09.2018. kierownik Zakładu Ochrony Środowiska. Od 1.10. 2019 profesor uczelni w Katedrze Gospodarki Przestrzennej UMCS. Promotor 55 prac licencjackich i inżynierskich oraz 19 prac magisterskich (ukończonych).

Przewodniczący Komisji Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (wcześniej członek zarządu 2009-2012, 2013-2016, 2017-2022);

Członek: Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski (członek); Rada Naukowa i Rada Wydawnicza Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego (do 2016 r.), Rada Biblioteki UMCS (członek 2011-2012, 2012-2016, 2016-2020, 2020-2024); Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (członek 2011-2012, 2015-2019); Rada Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej (2019-); Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej 2024-2028; Lubelski Festiwal Nauki (koordynator wydziałowy od 2007 r. do 2016 r.)

Nagroda Rektora UMCS III stopnia (2012 r.), Złota Odznaka Polskiego Towarzystwa Geograficznego (2021), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2021), nagroda Rektora UMCS za wyróżniajacą się publikację naukową (2022) i działalność naukową w roku akademickim 2022/2023

Główne dziedziny naukowej lub organizacyjnej działalności: geografia krajobrazu, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, muzyka organowa

W 2008 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego Interdyscyplinarnego Seminarium "Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań", w 2010r. XII Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych", w 2012r. XV Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Sacrum w krajobrazie", w 2016r. XXI Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Krajobrazy inspiracji. Inspiracje krajobrazowe", w 2017 r. XXIII Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Krajobraz a zdrowie i jakość życia", w 2021 r XXV Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG  "Doświadczanie krajobrazu i jego znaczenie terapeutyczne", zaś w 2023 r. XXVII Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG  "Zmienność krajobrazu. Krajobrazy efemeryczne i przemijające".

http://meakultura.pl/artykul/dzwiek-to-istotny-element-krajobrazu-wywiad-z-sebastianem-bernatem-2566

https://www.youtube.com/watch?v=TnRJh1TDanw&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=QR7Cs4kqXiI

https://anchor.fm/co-slychac/episodes/Ekologia-akustyczna-i-rezerwaty-ciszy--Sebastian-Bernat-Dwikownia-Track-5-e1rg6ft

 https://www.umcs.pl/pl/komentarze-eksperckie,22097,ochrona-obszarow-cichych-komentarz-ekspercki,131477.chtm#

 

 


Działalność naukowa

Tematyka publikowanych artykułów: dźwięk w krajobrazie, przemiany krajobrazu kulturowego, hałas, rewitalizacja, uzdrowiska, małe miasta

Wybrane publikacje:

 1. Bernat S., 1999, Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu. Annales UMCS sec.B. vol. LIV, 15. Lublin: 297-309.
 2. Bernat S., 2001, Organy w muzyce i przyrodzie. Geografia w Szkole, 2/2001: 109-114.
 3. Bernat S., 2002, Antropogeniczne przemiany rzeźby okolic Wierzbicy. Przegląd Geograficzny, 74, 1: 61-82.
 4. Bernat S., 2005, Ewolucja krajobrazu kulturowego doliny środkowego Bugu. Annales UMCS sec. B, 60, 13: 197-216.
 5. Bernat S., Kałamucka W., 2008, The „landscape experienced” in empirical research conducted by Lublin scholars. (Ed.): Plit J., Andreychouk V., Methods of landscape research. Dissertation Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society no.8. Sosnowiec: 21-33.
 6. Bernat S.(red.), 2008, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 11. Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin.
 7. Bernat S., 2010, Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 5, 1: 139-144.   
 8. Bernat S., 2010, Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu. Problemy Ekologii Krajobrazu, 26: 257-269.
 9. Bernat S.(red.), 2011, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 15. Sosnowiec.
 10. Bernat S., Flaga M.(red.), 2012, Sacrum w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17. Sosnowiec.
 11. Bernat S., 2012, Zarządzanie krajobrazem dźwiękowym miast. Acta Universitatis Wratislaviensis no 3366. Prace Kulturoznawcze XIII, Wrocław: 19-30.
 12. Bernat S., 2013, Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna dolin rzecznych a ich rewitalizacja (na przykładzie doliny Bystrzycy w Lublinie). Problemy Rozwoju Miast, 2/2013: 41-52.
 13. Bernat S., 2013, Awareness of noise hazards and the value of soundscapes in polish national parks. Archives of Acoustics 38, 4: 479-487.
 14. Bernat S., Flaga M.(red.), 2013, Obiekty religijne w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 21. Sosnowiec.
 15. Bernat S., 2014, Soundscapes and tourism -towards sustainable tourism. Problems of Sustainable Development vol.9, no.1: 107-117.
 16. Bernat S., 2014, Revitalization of the River Valley and development of tourism (Lublin and Puławy study case). Geography & Tourism vol.2, no.1: 7-16.
 17. Bernat S., 2014, Sound in landscape – the main research problems. Dissertations of Cultural Landscape Commission no. 23: 89-108.
 18. Bernat S., 2014, Potencjał nieczynnych kamieniołomów dla turystyki dźwiękowej (na wybranych przykładach). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 26: 111-126.
 19. Bernat S., Hernik J., 2015, Polnische Klanglandschaft um die Jahrhundertwende. W: Kühne O., Hernik J., Gawroński K. (Hrsg.),  Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Landschaft Reihe. Springer VS: 247-267.
 20. Bernat S., 2015, Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne. Wyd. UMCS Lublin.
 21. Bernat S, 2016, Analysis of Social Conflicts in Poland’s Soundscape as a Challenge to Socio-Acoustics. Archives of Acoustics, vol.41, no3: 415-426.
 22. Bernat S., 2016, Uzdrowiska - „wyspami ciszy” w krajobrazie Polski? Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 33: 79-93.
 23. Bernat S., 2016, Film i turystyka filmowa a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34: 85-101.
 24. Bernat S., 2016, Dobre praktyki krajobrazowe na przykładzie wybranych konkursów europejskich i ogólnopolskich. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34: 165-184.
 25. Bernat S., Flaga M.(red.), 2017, Inspiracje krajobrazowe. Wydz. Nauk o Ziemi UMCS Lublin.
 26. Bernat S., Flaga M., Kałamucka W., 2017, The shaping of sustainable landscape in the context of the European Landscape Convention and the Encyclical Laudato Si’. Problems of Sustainable Development 2/2017: 123-131.
 27. Bernat S.(red.), 2017, Krajobraz a zdrowie. Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin.
 28. Bernat S., 2017, Wartość krajobrazu dla rozwoju turystyki w uzdrowiskach. Annales UMCS LXXII, sec.B., z.2.: 97-126.
 29. Bernat S., 2018, Sustainable development of health resorts in Poland. Barometr Regionalny 16, 3: 43-52.
 30. Bernat S., Meller M., 2018, ZONING AS AN INSTRUMENT OF LANDSCAPE PROTECTION OF HEALTH SPA RESORTS IN POLAND. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/Infrastructure and Ecology of Rural Areas IV/1: 985-998. 
 31. Bernat S., 2019, Landscape and health in sustainable development. Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development vol.14, no 1: 87-96.
 32. Meller M., Bernat S., 2019, Drzewa pomnikowe na terenie uzdrowisk w Polsce. Sylwan, 163 (3): 258-264.
 33. Bernat S., 2019, Budżet obywatelski jako narzędzie poznania preferencji społecznych w zakresie kształtowania krajobrazu. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, 18, 3: 237-250. 
 34. Bernat S., 2019, Budżet obywatelski jako narzędzie kształtowania krajobrazu na przykładzie miast uzdrowiskowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 41 (1): 25-42.
 35. Bernat S., Harasimiuk M., 2019, Możliwości powstania nowych uzdrowisk na obszarach wiejskich. Kontekst krajowy i regionalny . Annales UMCS sec B., t. LXXIV: 93-116.
 36. Bernat S., 2020, Soundscapes of Health Resorts in Poland and their Revitalization. Technical Transactions: Architecture and Urban Planning, e2020018. https://doi.org/10.37705/TechTrans/e2020018
 37. Bernat S., Flaga M., 2020, KRAJOBRAZ MAŁYCH MIAST W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. CZĘŚĆ 1 - PROBLEMY KSZTAŁTOWANIA KRAJOBRAZU. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 43 (1): 31-50; DOI 10.30450/202002
 38. Bernat S., Trykacz K., 2020, KRAJOBRAZ MAŁYCH MIAST W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM. CZĘŚĆ 2 – ZMIANY KRAJOBRAZU PO 1989 ROKU. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 44 (2): 7-38; DOI 10.30450/202009
 39. Bernat S., 2020, Krajobraz jako przedmiot doświadczania w geografii i krajoznawstwie. Warsztaty z Geografii Turyzmu t.10.: 15-31.
 40. Jaszczak A., Małkowska N., Kristianova K., Bernat S., Pochodyła E., 2021, Evaluation of Soundscapes in Urban Parks in Olsztyn (Poland) for Improvement of Landscape Design and Management. Land, 10, 66. https://doi.org/10.3390/land10010066
 41. Bernat S., 2021, Organowe podróże po Polsce – rozwojową formą turystyki. Turystyka Kulturowa nr 2 (119): 50-80.
 42. Bernat S., Trykacz K., 2021, MOŻLIWOŚCI ZASTOSOWANIA METODYKI AUDYTU KRAJOBRAZOWEGO W SKALI LOKALNEJ DLA WYBRANYCH OBSZARÓW WOJ. LUBELSKIEGO I ŚWIĘTOKRZYSKIEGO W ŚWIETLE EKSPERYMENTU NAUKOWO-DYDAKTYCZNEGO. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 45 (1): 93-116; DOI 10.30450/202105
 43. Bernat S., Szczygieł K., Mękal A., 2022, Assessment of the possibility of establishing cultural parks in selected rural and small town areas in the Lublin Province. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, 21 (1): 25-40. 
 44. Trykacz K., Bernat S., 2022, Portugal’s experience in landscape conservation and planning. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 21(2), 267–278
 45. Bernat S., 2022, Pipe organ and organ music in Poland as a part of world heritage. Muzeológia a kultúrne dedičstvo/Museology and cultural heritage 10:2: 23-42 doi: 10.46284/mkd.2022.10.2.2
 46. Bernat S., Trykacz, K., Skibiński J. 2022, Landscape Perception and the Importance of Recreation Areas for Students during the Pandemic Time. Int. J. Environ. Res. Public Health, 19, 9837. https://doi.org/10.3390/ijerph19169837
 47. Bernat S., Flaga M. 2022, Cittàslow as An Alternative Path of Town Development and Revitalisation in Peripheral Areas: The Example of The Lublin Province. Sustainability 14, no. 21: 14160. https://doi.org/10.3390/su142114160
 48. Bernat S., 2022, Organy w przestrzeni. Rozważania z zakresu geografii muzyki. Prace i Studia Geograficzne, 67.2.: 131-148.
 49. Bernat S., 2022, Crisis or Renaissance of Europe’s Organ Heritage? Wiadomości Konserwatorskie – Journal of Heritage Conservation, 72:126–135.
 50. Bernat S., 2022, Kultura organowa Europy wobec współczesnych zagrożeń i wyzwań. Folia Organologica, 5: 7-21
 51. Bernat S., Górny W., 2023, Changes in the Spatial Development of Former Towns Applying for City Status. Case Study of Lublin Province. Acta Sci. Pol. Administratio Locorum 22(1): 5–18.
 52. Bernat S., Andrzejewska M., 2023, Identyfikacja obszarów cichych w mieście. Studia przypadków Lublina i Radomia. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 64: 97-116.