Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Sebastian Bernat

dr hab. Sebastian Bernat
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
815376805
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

2019/20 sem.letni


środa godz. 9.15.-10.15.


czwartek godz. 10.00.-12.00.


 


 

Adres

Al.Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Studia magisterskie na UMCS kierunek geografia ukończył z wyróżnieniem w 1998 r. Tytuł pracy: Antropogeniczne przemiany rzeżby okolic Wierzbicy (międzyrzecze Iłżanki i Radomki) (promotor prof. dr hab. K.Pękala) Stopień doktora nauk o Ziemi uzyskał w 2005 r. Tytuł pracy: Przemiany krajobrazu odcinka granicznego doliny Bugu w ostatnim stuleciu (promotor prof. dr hab. K.H. Wojciechowski). W dn 18.11.2015. Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS zdecydowała o nadaniu tytułu doktora habilitowanego w zakresie nauk o Ziemi. 0d 1.03.2016. do 30.09.2018. kierownik Zakładu Ochrony Środowiska. Od 1.10. 2019 profesor uczelni w Katedrze Gospodarki Przestrzennej UMCS. Promotor 40 prac licencjackich i inżynierskich oraz 8 prac magisterskich (ukończonych).

Członek: Komisja Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (członek zarządu 2009-2012, 2013-2016, 2017-); Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział Lubelski (członek); Rada Naukowa, aktualnie Rada Wydawnicza Prac Komisji Krajobrazu Kulturowego (do 2016 r.), Rada Biblioteki UMCS (członek 2011-2012, 2012-2016, 2016-); Rada Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS (członek 2011-2012, 2015-); Lubelski Festiwal Nauki (koordynator wydziałowy od 2007 r. do 2016 r.)

Nagroda Rektora UMCS III stopnia uzyskana w 2012 r.

Główne dziedziny naukowej, zawodowej lub społecznej działalności: geografia krajobrazu, turystyka i rekreacja, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, muzyka sakralna/organowa

W 2008 r. przewodniczący komitetu organizacyjnego Interdyscyplinarnego Seminarium "Dźwięk w krajobrazie. Stan i perspektywy badań", w 2010r. XII Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych", w 2012r. razem z dr M.Flagą XV Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Sacrum w krajobrazie", w 2016r. XXI Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Krajobrazy inspiracji. Inspiracje krajobrazowe", zaś w 2017 r. XXIII Interdyscyplinarnego Seminarium KKK PTG "Krajobraz a zdrowie i jakość życia".

 


Działalność naukowa

Tematyka publikowanych artykułów: dźwięk w krajobrazie, przemiany krajobrazu kulturowego, hałas, rewitalizacja, uzdrowiska

https://orcid.org/0000-0001-7224-6534

Przykładowe publikacje:

 1. Bernat S., 1999, Krajobraz dźwiękowy doliny Bugu. Annales UMCS sec.B. vol. LIV, 15. Lublin: 297-309.
 2. Bernat S., 2001, Organy w muzyce i przyrodzie. Geografia w Szkole, 2/2001: 109-114.
 3. Bernat S., 2002, Antropogeniczne przemiany rzeźby okolic Wierzbicy. Przegląd Geograficzny, 74, 1: 61-82.
 4. Bernat S., 2005, Ewolucja krajobrazu kulturowego doliny środkowego Bugu. Annales UMCS sec. B, 60, 13: 197-216.
 5. Bernat S., Kałamucka W., 2008, The „landscape experienced” in empirical research conducted by Lublin scholars. (Ed.): Plit J., Andreychouk V., Methods of landscape research. Dissertation Commission of Cultural Landscape of Polish Geographical Society no.8. Sosnowiec, p.21-33.
 6. Bernat S.(red.), 2008, Dźwięk w krajobrazie jako przedmiot badań interdyscyplinarnych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 11. Instytut Nauk o Ziemi UMCS, Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG, Lublin.
 7. Bernat S., 2010, Problemy ocen uciążliwości dźwiękowych i zapachowych w zrównoważonym rozwoju. Problemy Ekorozwoju, 5, 1: 139-144.   
 8. Bernat S., 2010, Walory, zagrożenia i ochrona krajobrazu przygranicznego odcinka doliny Bugu. Problemy Ekologii Krajobrazu, 26: 257-269.
 9. Bernat S.(red.), 2011, Niematerialne wartości krajobrazów kulturowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego PTG nr 15. Sosnowiec.
 10. Bernat S., Flaga M.(red.), 2012, Sacrum w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 17. Sosnowiec.
 11. Bernat S., 2012, Zarządzanie krajobrazem dźwiękowym miast. Acta Universitatis Wratislaviensis no 3366. Prace Kulturoznawcze XIII, Wrocław, s.19-30.
 12. Bernat S., 2013, Atrakcyjność turystyczno-rekreacyjna dolin rzecznych a ich rewitalizacja (na przykładzie doliny Bystrzycy w Lublinie). Problemy Rozwoju Miast, 2/2013: 41-52.
 13. Bernat S., 2013, Awareness of noise hazards and the value of soundscapes in polish national parks. Archives of Acoustics 38, 4: 479-487.
 14. Bernat S., Flaga M.(red.), 2013, Obiekty religijne w krajobrazie. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego nr 21. Sosnowiec.
 15. Bernat S., 2014, Soundscapes and tourism -towards sustainable tourism. Problems of Sustainable Development vol.9, no.1, pp.107-117.
 16. Bernat S., 2014, Revitalization of the River Valley and development of tourism (Lublin and Puławy study case). Geography & Tourism vol.2, no.1, pp. 7-16.
 17. Bernat S., 2014, Sound in landscape – the main research problems. Dissertations of Cultural Landscape Commission no. 23, pp. 89-108.
 18. Bernat S., 2014, Potencjał nieczynnych kamieniołomów dla turystyki dźwiękowej (na wybranych przykładach). Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 26: 111-126.
 19. Bernat S., Hernik J., 2015, Polnische Klanglandschaft um die Jahrhundertwende. W: Kühne O., Hernik J., Gawroński K. (Hrsg.),  Transformation und Landschaft. Die Folgen sozialer Wandlungsprozesse auf Landschaft Reihe. Springer VS: 247-267.
 20. Bernat S., 2015, Dźwięk w krajobrazie. Podejście geograficzne. Wyd. UMCS Lublin.
 21. Bernat S, 2016, Analysis of Social Conflicts in Poland’s Soundscape as a Challenge to Socio-Acoustics. Archives of Acoustics, vol.41, no3, pp. 415-426
 22. Bernat S., 2016, Uzdrowiska - „wyspami ciszy” w krajobrazie Polski? Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 33: 79-93.
 23. Bernat S., 2016, Film i turystyka filmowa a krajobraz. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34: 85-101.
 24. Bernat S., 2016, Dobre praktyki krajobrazowe na przykładzie wybranych konkursów europejskich i ogólnopolskich. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, 34: 165-184.
 25. Bernat S., Flaga M.(red.), 2017, Inspiracje krajobrazowe. Wydz. Nauk o Ziemi UMCS Lublin.
 26. Bernat S., Flaga M., Kałamucka W., 2017, The shaping of sustainable landscape in the context of the European Landscape Convention and the Encyclical Laudato Si’. Problems of Sustainable Development 2/2017: 123-131.
 27. Bernat S.(red.), 2017, Krajobraz a zdrowie. Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin.
 28. Bernat S., 2017, Wartość krajobrazu dla rozwoju turystyki w uzdrowiskach. Annales UMCS LXXII, sec.B., z.2.: 97-126.
 29. Bernat S., 2018, Sustainable development of health resorts in Poland. Barometr Regionalny 16, 3: 43-52.
 30. Bernat S., Meller M., 2018, ZONING AS AN INSTRUMENT OF LANDSCAPE PROTECTION OF HEALTH SPA RESORTS IN POLAND. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich/Infrastructure and Ecology of Rural Areas IV/1: 985-998. 
 31. Bernat S., 2019, Landscape and health in sustainable development. Problemy Ekorozwoju/ Problems of Sustainable Development vol.14, no 1: 87-96.
 32. Meller M., Bernat S., 2019, Drzewa pomnikowe na terenie uzdrowisk w Polsce. Sylwan, 163 (3), 258-264.
 33. Bernat S., 2019, Budżet obywatelski jako narzędzie poznania preferencji społecznych w zakresie kształtowania krajobrazu. Acta Scientarum Polonorum Administratio Locorum, 18, 3: 237-250. 
 34. Bernat S., 2019, Budżet obywatelski jako narzędzie kształtowania krajobrazu na przykładzie miast uzdrowiskowych. Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego 41 (1): 25-42
 35. Bernat S., Harasimiuk M., 2019, Możliwości powstania nowych uzdrowisk na obszarach wiejskich. Kontekst krajowy i regionalny . Annales UMCS sec B., t. LXXIV, 93-116.

http://www.scopus.com/inward/authorDetails.url?authorID=6602537775&partnerID=MN8TOARS