Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Waldemar Gorzym-Wilkowski

Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
(81) 537-68-59
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Czwartek 13.30-15.00


pokój 17B

O sobie

studia: ekonomia, specjalność ekonomika pracy i polityka społeczna, Wydział Ekonomiczny UMCS

studia podyplomowe: zarządzanie, Wydział Ekonomiczny UMCS

doktorat: nauki o Ziemi w zakresie geografii, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

habilitacja: nauki o Ziemi w zakresie geografii, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS

 

 


Działalność naukowa

Zainteresowania naukowe:

- planowanie wielkoprzestrzenne

- mechanizmy planowania i zagospodarowania przestrzennego

- planowanie przestrzenne w systemie władztwa publicznego

- rozwój regionalny i lokalny

- podział administracyjny

- obszary funkcjonalne miast


Ważniejsze publikacje:

 1. Planowanie przestrzenne województwa. Teoria – ustawodawstwo – praktyka. Wydawnictwo UMCS. Lublin 2013
 2. RPO województwa lubelskiego w rozwoju obszarów peryferyjnych (w:) R. Brol, E. Bal-Domańska, Finanse i nieruchomości w rozwoju lokalnym i regionalnym. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 280, Wrocław 2013, s. 75-83
 3. Lublin Metropolitan Area in Terms of Spatial Planning. Barometr Regionalny 2013, tom 11, nr 4, s. 115-123
 4. Wojewódzkie planowanie przestrzenne jako narzędzie rozwoju regionu lubelskiego – szanse i dylematy. Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 8(1/2014), s. 299-313
 5. Koncepcja systemu planowania przestrzennego obszarów chronionych (w:) B. Sawicki, M. Harasimiuk (red.), Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki, Wydawnictwo FREL, Warszawa 2014, s. 215-222
 6. Spatial Planning in the Tourism Economy in the Lublin Region: Aid or Obstacle? Barometr Regionalny 2014, tom 12, nr 3, s. 91-99
 7. Wpływ granicy wschodniej na przestrzeń społeczno-ekonomiczną Lubelszczyzny. Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 9(2/2014), s. 29-43
 8. Województwo lubelskie – granica w polityce intraregionalnej a granice polityki intraregionalnej (w:) M. Markowska, D. Głuszczuk, A. Sztando (red.), Problemy rozwoju regionalnego i lokalnego. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 393, Wrocław 2015, s. 93-101
 9. Planowanie przestrzenne — nadzieja i wyzwanie dla badań geografii społeczno-ekonomicznej. Barometr Regionalny 2016, nr. 2. s. 19-24
 10. Plan ochrony jako plan zagospodarowania przestrzennego obszarów cennych przyrodniczo. Barometr Regionalny 2016, nr. 2. s. 117-126
 11. Planowanie przestrzenne – narzędzie realizacji ładu przestrzennego czy interesów? Gospodarka lokalna w teorii i praktyce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 432, Wrocław 2016, s. 54-60
 12. Marxism in the built environment in Poland: its contribution and legacy. Chodkowska-Miszczuk, J., Szymańska (red.) Bulletin of Geography. Socio-economic Series 2017,36, Toruń: Nicolaus Copernicus University, s. 95–107
 13. Region turystyczny na tle teorii regionu ekonomicznego. Przyczynek do polskiej teorii. Ekonomiczne Problemy Turystyki 1(37) 2017, s. 7-15
 14. Planowanie przestrzenne jako czynnik kształtujący atrakcyjność rynkową nieruchomości – skuteczny i niebezpieczny. Annales UMCS Sectio B 2016, z. 71 (2), s. 223-232
 15. Spatial Planning as a Tool for Sustainable Development. Polish Realities. Barometr Regionalny 2017, tom 15, nr 2, s. 75-85
 16. Istota wojewódzkiego planowania przestrzennego na tle teorii planowania. Studia Regionalne i Lokalne 2019, tom 1, s. 70-80