Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Małgorzata Stanicka

dr Małgorzata Stanicka
Stanowisko
adiunkt
Jednostki
KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ
Telefon
81/537-68-04
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

semestr letni 2022/2023


na Wydziale, pokój 20 B (parter, starsza część budynku, skrzydło od strony Wydziału Artystycznego): 


poniedziałki w g. 13.00 - 14.00


czwartki w g. 13.30 - 14.20                                                                     


 Zapraszam :) 


 


 


 

O sobie

Geograf, dr Nauk o Ziemi, w latach 1996-2018 w Zakładzie Ochrony Środowiska, obecnie w Katedrze Gospodarki Przestrzennej.

Studia podyplomowe: Ochrona własności intelektualnej.

Od grudnia 2018 - na etacie dydaktycznym.

Na Wydziale pełnię funkcję Pełnomocnika Dziekana WNoZiGP ds. Studentów Zagranicznych.

Moje pasje: podróże, góry, historia XX wieku, ogrodnictwo.


Działalność naukowa

Praca doktorska (2009) nt.: "Rola środowisk naukowych, administracji publicznej i organizacji społecznych w tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów chronionych Lubelszczyzny", wykonana w Zakładzie Ochrony Środowiska pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Mariana Harasimiuka.

od grudnia 2018 r. - na etacie dydaktycznym.

Zainteresowania naukowe:

- zarzadzanie środowiskiem i polityka środowiskowa

- ochrona przyrody i obszary chronione

- oceny oddziaływania na środowisko

- rozwój zrównoważony

- ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej

- społeczne aspekty zarządzania środowiskiem

- adaptacja do zmian klimatu

 

Wykaz publikacji: 

1.      Stanicka M., 2001: Możliwości ochrony walorów krajobrazowych otuliny Roztoczańskiego Parku Narodowego na przykładzie wsi Obrocz i Guciów [w:] Krajobraz kulturowy – idee, problemy, wyzwania. Wydział Nauk o Ziemi UŚ, Sosnowiec, s. 141-148. ISBN: 83-87431-34-6
2.      Stanicka M., 2006: Poniatowa – problemy rozwoju miasta przemysłowego po transformacji ustrojowej [w:] Krajobraz kulturowy zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, s. 134-140, ISBN: 978-83-89-720-96-2
3.      Stanicka M., 2006: Przykłady zaangażowania mieszkańców powiatu opolskiego w ochronę walorów krajobrazowych i kulturowych zachodniej części Wyżyny Lubelskiej [w:] Krajobraz kulturowy – cechy, walory, ochrona. Problemy Ekologii Krajobrazu  t. XVIII, s. 573-579, ISBN: 978-83-89720-87-0 – 6 pkt
4.      Stanicka M., 2006: Walory krajobrazowe i kulturowe Piotrawina –  nadwiślańskiego miejsca kultu [w:] Krajobraz kulturowy zachodniej części Wyżyny Lubelskiej, Zakład Ochrony Środowiska UMCS, Lublin, s. 122-128, ISBN: 978-83-89-720-96-2
5.      Stanicka M., 2007: Wybrane problemy tworzenia obszarów chronionych Lubelszczyzny [w:] Badania regionalne – wybrane problemy, Nauki Geograficzne w Badaniach Regionalnych, tom III, Kielce, s. 393-399, ISBN: 978-83-60026-18-2
6.      Stanicka M., 2008: Problemy ochrony obszarów przyrodniczo cennych przez gminy na przykładzie Lubelszczyzny [w:] Współczesne problemy badawcze geografii polskiej – geografia fizyczna, Dokumentacja Geograficzna nr 37, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa, s. 167-171, ISBN: 978-83-61590-01-9
7.      Stanicka M., 2008, Rola gmin w tworzeniu i funkcjonowaniu obszarów i obiektów chronionych w województwie lubelskim [w:] Kopeć D., Ratajczyk N. red., Prawo ochrony przyrody – stan obecny, problemy, perspektywy, Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Prawo Ochrony Przyrody - stan aktualny, problemy, perspektywy”, Łódź, 25-26 kwietnia 2008, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź, s. 267-272, ISBN 978-83-928031-0-2
8.      Stanicka M., 2009, Programy rolno-środowiskowe jako forma czynnej ochrony przyrody terenów wiejskich na Lubelszczyźnie (streszczenie) [w:] Borcz Z., Drabiński A., Myga-Piątek U., Pływaczyk L.: Krajobraz wsi współczesnej - zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym obszarów wiejskich. Materiały Konferencji Naukowej XI Seminarium Krajobrazowe KKK/PTG, Kamień Śląski, s. 38, (streszczenie), ISBN 978-83-61695-03-05
9.      Stanicka M., 2010. Rozwój sieci rezerwatów przyrody na Lubelszczyźnie. Annales UMCS sec. B, vol.LXV,1, s.117-136. ISSN 0137-1983
10.  Stanicka M., 2011. Warunki naturalne [w:] Janicki W. red. „Województwo lubelskie. Środowisko - społeczeństwo – gospodarka”, Norbertinum, Lublin, s. 46-54, ISBN 978-83-7222-455-2;
11.  Stanicka M., 2011. Problemy ochrony środowiska [w:] Janicki W. red. „Województwo lubelskie. Środowisko - społeczeństwo – gospodarka” , Norbertinum, Lublin, s. 55-69, ISBN 978-83-7222-455-2;
12.  Stanicka M., 2011. Przygotowanie organów administracji publicznej do realizacji celów ochrony przyrody (na przykładzie samorządów gminnych województwa lubelskiego) [w:] Ratajczyk N., Kopeć D. red. „Prawo ochrony przyrody a procesy inwestycyjne”, Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej, Łódź, s. 94-101, ISBN 978-83-928031-4-0;

 13. Kałamucka W., Kozieł M., Stanicka M., Wołoszyn W., Ziółek M., Czubla P., 2012. Natura 2000 as a platform balancing socio-economic and environmental objectives – theory and practice, Annales UMCS sec. B, vol. LXVII, 1, s. 263-280, ISSN 0137 – 1983;

14. Stanicka M., Kałamucka W., Meksuła M., 2013. Rozwój i charakterystyka sieci Natura 2000 na Lubelszczyźnie. Annales UMCS sec. B, vol. LXVIII, 1, s. 39-56, ISSN 0137 – 1983.

15. Deneka-Angel M., Stanicka M., 2014, Program edukacji ekologicznej w województwie lubelskim [w:] Sawicki B. Harasimiuk M. red., 2014, Rola obszarów chronionych w rozwoju edukacji, turystyki i gospodarki, UP Lublin .0pt;line-height:115%'>.[w:]Bernat S. red., Krajobraz a zdrowie. ZOŚ, WNoZiGP UMCS, Lublin.

16. Grabowski T., Stachyra P., Brusak V., Kałamucka W., Stanicka M., Shevchuk O., Zinko Y., Krychevska D.. 2015. Ochrona przyrody Roztocza. [w:] Grabowski T. , Harasimiuk M., Kaszewski B. M., Kravchuk Y., Lorens B., Michalczyk Z., Shabliy O. red. Roztocze przyroda i człowiek . Roztoczański Park Narodowy: 227-275.  ISBN: 978-83-943800-4-5 na Lubelszczyźnie. Annales UMCS sec. B, vol. LXVIII, 1, s. 39-56, ISSN 0137 – 1983.

17. Kałamucka W., Kałamucki K., Stanicka M. 2015. Areas of the European Ecological Network Natura 2000 in Roztocze. Barometr Regionalny, tom 13, nr 1. Zamość: 155-164.  

18. Kałamucka W., Kałamucki K., Stanicka M. 2017.  Wykorzystanie walorów przyrodniczych obszarów leśnych na terenie gminy Janów Lubelski w turystyce aktywnej. Studia i Materiały CEPL w Rogowie R. 19. Zeszyt 52 /3/2017. 102-108.

19. Stanicka M. 2017. Krajobraz i zdrowie w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko.[w:] Bernat S. red., Krajobraz a zdrowie. ZOŚ, WNoZiGP UMCS, Lublin.