III Konferencja Naukowa - "Środowiskowe i rekreacyjne uwarunkowania zdrowia człowieka"

Szanowni Państwo,
W imieniu Komitetu Organizacyjnego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na III Konferencję Naukową - "Środowiskowe i rekreacyjne uwarunkowania zdrowia człowieka", która odbędzie się w dniu 19 września 2015 roku w Starostwie Powiatowym we Włodawie.

PATRONAT HONOROWY

Lubelska Medycyna
klaster usług medycznych i prozdrowotnych

PATRONAT NAUKOWY

Prof. dr hab. n. med. Irena Wrońska
Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu
Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Dziekan Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Zenia Michałojć
Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Prof. dr hab. inż. Henryka Stryczewska
Dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki
Politechniki Lubelskiej

PARTNER WSPIERAJĄCY

Centrum Innowacji Badań i Nauki
Specjalistyczne Centrum Medyczne Ovum
19.09.2015, Włodawa

KOMITET NAUKOWY KONFERENCJI

dr n. med. Artur Wdowiak – przewodniczący
prof. dr hab. Marzena Błażewicz-Woźniak
prof. dr hab. Iwona Bojar
prof. dr hab. Grzegorz Jakiel
prof. dr hab. Mirosław Konopiński
prof. dr hab. n. med. Teresa Bernadetta Kulik
prof. dr hab. Alfred Owoc
prof. dr hab. Andrzej Świeca
dr hab. Janusz Borowicz
dr hab. Rafał Filip
dr hab. n. med. Anna Ksykiewicz-Dorota, prof. UM
dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL
dr hab. Ewa Skowronek
dr n. med. Szymon Bakalczuk
dr n. biol. Małgorzata Gorzel
dr n. med. Sławomir Kiciak
dr n. med. Wojciech Krawczyk
dr n. farm. Izabela Mahorowska-Kiciak
dr inż. Paweł Mazurek
dr n. med. Anna Pacian
dr n. med. Sławomir Woźniak
dr Andrzej Tucki – v-ce przewodniczący

KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

dr n. med. Monika Sadowska – przewodniczący
dr n. med. Artur Mroczkowski
dr hab. Katarzyna Dzida
dr Karolina Pitura
dr inż. Anna Kiełtyka-Dadasiewicz
dr Dariusz Wach
mgr Michał Filip
lek. med. Magdalena Stec
Marta Podgórniak
Anita Wdowiak
Sekretarz: Marzena Kałakucka


CEL I ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Światowa Organizacja Zdrowia definiuje zdrowie nie tylko, jako całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także, jako stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu – well-being. Na zdrowie indywidualne i zdrowie zbiorowości wpływa wiele czynników. Są to głównie warunki otaczającego środowiska, czynniki genetyczne, warunki ekonomiczne, stosunki międzyludzkie w bliskim otoczeniu i w rodzinie oraz dostępność i korzystanie z opieki zdrowotnej. Tematyka konferencji wpisuje się w nowy nurt badań nad zmianami środowiska geograficznego w ostatnich latach oraz ich konsekwencjami zdrowotnymi (Millennium Assessment – Ecosystems and Human Well-being 2005). Coraz częściej w literaturze spotkać można nowe podejścia badawcze do wartości, funkcji i sposobu wykorzystania środowiska geograficznego w prawidłowym funkcjonowaniu zbiorowości, np. koncepcja ecosystem services. Nowy poligon badawczy stanowią też studia nad jakością życia w przestrzeni turystycznej.
Zagadnienie wykorzystania zasobów przyrodniczych przez człowieka było od dawna i nadal pozostaje przedmiotem zainteresowania różnych dyscyplin badawczych – nauk przyrodniczych, medycznych, społecznych oraz technicznych. Celem konferencji jest integracja środowisk naukowych podejmujących studia nad determinantami zdrowia człowieka. Interdyscyplinarny charakter spotkania to szansa na wymianę poglądów, koncepcji oraz wypracowanie podejścia i aparatu badawczego, związanych ze środowiskowymi uwarunkowaniami zdrowia człowieka.

Obszar tematyczny konferencji obejmie następujące zagadnienia:
Środowiskowe zagrożenia rozrodu człowieka
Zmiany stylu życia a zdrowie i rozród człowieka
Najnowsze trendy w diagnostyce i terapii niepłodności
Zdrowie w systemie ochrony praw człowieka
Transgraniczna opieka zdrowotna
Odpowiedzialność prawna w kontekście ochrony zdrowia
Turystyka i rekreacja w procesie kształtowania prozdrowotnego stylu życia
Turystyka a jakość życia człowieka
Uwarunkowania przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne rozwoju turystyki zdrowotnej
Rozwój produktu turystyki zdrowotnej (wypoczynkowej, uzdrowiskowej, spa&wellness, medycznej)
Elektrotechnologie w medycynie, ochronie zdrowia i ochronie środowiska
Technologie informatyczne wspierające uwarunkowania zdrowia człowieka
Czynniki środowiskowe a zdrowie człowieka
Zasoby przyrody w profilaktyce i ochronie zdrowia człowieka

Bardzo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji oraz rozpropagowania jej idei w środowisku naukowym.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Miejsce konferencji Starostwo Powiatowe we Włodawie, Al. J. Piłsudskiego 24, 22-200 Włodawa
Koszt udziału w konferencji i publikacja

Udział w konferencji z aktywnym uczestnictwem bez publikacji jest bezpłatny i obejmuje: materiały konferencyjne, udział w obradach, obiad, przerwy kawowe; bezpłatny transport w dniu konferencji na trasie Lublin-Włodawa-Lublin jest zapewniony. Dodatkowo, dla chętnych przewidziano wieczorne spotkanie integracyjne (koszt 50 pln/os).
Organizatorzy przewidują możliwość publikacji artykułu w recenzowanej monografii (koszt 100 pln/os).

Osoby zainteresowane prosimy o dotrzymanie poniższych terminów:
- do 30 czerwca 2015 r. – nadsyłanie zgłoszeń udziału w konferencji i propozycji referatów
- do 31 lipca 2015 r. – dokonywanie wpłat za udział w konferencji
- do 10 września 2015 r. – przesłanie artykułów do druku w wydawnictwie

Opłatę konferencyjną należy przelać na rachunek bankowy
Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych
Nr konta: 66 1750 0012 0000 0000 2238 2829
z dopiskiem „Dni3K 2015” oraz imieniem i nazwiskiem uczestnika.
Zgłoszenia uczestnictwa na załączonym formularzu zgłoszeniowym prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na adres: artur.wdowiak@umlub.pl (medycyna i medycyna rozrodu), andrzej.tucki@umcs.pl (turystyka i rekreacja) p.mazurek@pollub.pl (elektrotechnologie i technologie informatyczne) k.pitura@wp.pl (czynniki środowiskowe).
Więcej informacji i aktualności będą na stronie: http://dni3kulturwmedycynie.pollub.pl oraz w kolejnych Komunikatach.

Organizatorzy:
Pracownia Technik Diagnostycznych, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
Zakład Geografii Regionalnej i Turyzmu, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej
Wydział Prawa i Administracji UMCS w Lublinie
Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu, UP w Lublinie
Międzynarodowe Naukowe Towarzystwo Wspierania i Rozwoju Technologii Medycznych

Załączniki

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2015