Forum Młodych Naukowców - sprawozdanie

Forum Młodych Naukowców - sprawozdanie

Program Forum | Materiał fotograficzny 

25 stycznia br. w Auli im. Eugeniusza Romera miało miejsce trzecie spotkanie w ramach Forum Młodych Naukowców, tym razem w nowej odsłonie, przy czynnym współudziale pracowników i doktorantów Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Inicjatorem Forum jest Prorektor UMCS ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej prof. dr hab. Radosław Dobrowolski. Spotkanie skierowane było do młodych badaczy z całego Uniwersytetu, bez ograniczeń wiekowych – również tych którzy wciąż czują się młodo i chcą rozwijać się naukowo.

Dwie ogólnouczelniane edycje Forum organizowane w latach 2017–2018, otworzyły drogę ku pogłębieniu współpracy lubelskiego środowiska naukowego i przyszłemu tworzeniu interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Styczniowe wydarzenie zainaugurowało cykl spotkań, które w 2019 r. będą odbywały się na poszczególnych Wydziałach naszego Uniwersytetu. Ich celem jest zapoznanie uczestników z potencjałem naukowym danego wydziału, wzajemne poznanie się pracowników reprezentujących różne dyscypliny, wymiana doświadczeń, a w szczególności poszukiwanie punktów styczności – możliwych pól interdyscyplinarnej współpracy, która mogłaby zaowocować nowatorskimi projektami badawczymi.

Spotkanie na Wydziale NoZiGP rozpoczęło się od wystąpienia prof. Christiana Stolza z Uniwersytetu we Flensburgu (Niemcy), który przybliżył ideę usług ekosystemowych oraz opowiedział o niemieckich doświadczeniach związanych z planowaniem kariery naukowej.

Centralny punkt programu stanowił blok prezentacyjny, dotyczący potencjału naukowego i interdyscyplinarnego Wydziału NoZiGP. Zawierał on wystąpienia pracowników i doktorantów reprezentujących dyscypliny: nauki o Ziemi i środowisku oraz geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną. Poruszano zagadnienia związane z geograficznymi systemami informacji (GIS), hydrologią i hydrochemią, klimatologią, peleoekologią, geologią, planowaniem przestrzennym i urbanistyką oraz geografią transportu. Gościnnie wystąpiła także przedstawicielka zespołu badawczego z Wydziału Biologii i Biotechnologii. Wydarzeniu towarzyszyła dyskusja z udziałem przybyłych gości. Rozmawiano m.in. o szansach i wyzwaniach związanych z organizacją pracy naukowej i kooperacją interdyscyplinarną w kontekście Ustawy 2.0. Zastanawiano się jak usprawnić funkcjonowanie młodych naukowców w strukturach organizacyjnych UMCS, a w szczególności doktorantów będących u progu swojej kariery naukowej. Uczestnicy i organizatorzy Forum wyrazili potrzebę kontynuowania dyskusji podczas kolejnych spotkań na innych Wydziałach.

Dr Karol Kowalczyk

(Z-d Geografii Społeczno-Ekonomicznej UMCS)

    Aktualności