Sukces publikacyjny lubelskich naukowców

Projekt Historycznego Geoportalu Lublina (Lublin HGIS) realizowany przez Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN" w Lublinie przy współpracy z lubelskimi naukowcami z naszego Wydziału (dr Jakub Kuna, dr Dagmara Kociuba), Politechniki Lubelskiej i KUL przynosi kolejny sukces publikacyjny: w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie Journal of Cultural Heritage (wydawnictwo Elsevier - 100 pkt MEiN, IF 2.955) ukazał się artykuł naukowy poświęcony portalowi Lublina w okresie Unii Lubelskiej.

W artykule główny nacisk położono na metodykę opracowania cyfrowej rekonstrukcji przestrzeni miasta w XVI wieku oraz technologie WWW wykorzystane podczas publikacji portalu https://teatrnn.pl/unia-lubelska/. Projekt czerpie z bogatego zasobu zbiorów multimedialnych opracowywanych w Ośrodku, takich jak archiwalia cyfrowe, bazy danych, mapy interaktywne, wizualizacje 3D i animacje komputerowe. 

Baza Danych Teatru NN - screen portalu

Kluczową rolą "Teatru NN" jest integracja środowiska akademickiego wokół serii projektów poświęconych historii Lublina i regionu. Materiały gromadzone i wytwarzane przez kolejne pokolenia specjalistów z różnych dyscyplin, stanowią coraz większą i coraz pełniejszą podstawę źródłową do modelowania przestrzeni miasta technikami multimedialnymi i wirtualnymi. Historyczny Geoportal Lublina stanowi swoistego rodzaju ramę faktograficzną, która jest sukcesywnie wypełniana narracjami dotyczącymi autentycznych miejsc i wydarzeń z życia mieszkańców.[JK]

Screen pierwszej strony publikacji

Publikacja wpisuje się w szeroki nurt interdyscyplinarnych badań dziedzictwa kulturowego z wykorzystaniem technologii geoinformacyjnych. Artykuł przygotował zespół autorski w składzie: Jakub Kuna (geograf, Katedra Geomatyki i Kartografii, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS), Jacek Jeremicz (archeolog, koordynator projektu - Ośrodek "Brama Grodzka - Teatr NN"), Dagmara Kociuba (geograf, Katedra Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UMCS), Rafał Niedźwiadek (archeolog - Archee), Krzysztof Janus (architekt - PL), Jacek Chachaj (historyk – Katolicki Uniwersytet Lubelski), przy wsparciu pozostałych specjalistów z zespołu HGIS. Pełny tekst artykułu w języku angielskim oraz uzupełniające materiały multimedialne są dostępne poprzez stronę wydawnictwa: https://doi.org/10.1016/j.culher.2021.11.001

Jedna z wizualizacji 3D portalu

    Aktualności

    Data dodania
    30 listopada 2021