Umowa o współpracy z IBI Verde Sp. z o.o.

W dniu 4 stycznia 2016 roku nastąpiło podpisanie listu intencyjnego pomiędzy Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie a firmą IBI Verde Sp. z o.o. z Katowic. W imieniu Wydziału dokument sygnował Dziekan prof. Radosław Dobrowolski, zaś spółkę reprezentował Prezes Zarządu Pan Grzegorz Zieliński.

W trakcie spotkania zwrócono uwagę na potrzebę współpracy środowiska akademickiego z sektorem biznesu, zwłaszcza na rzecz realizacji wspólnych inicjatyw badawczo-rozwojowych. Strony zgodnie podkreślały przy tym znaczenie tej współpracy zarówno dla uczelni, jak i dla przedsiębiorców. Szybkie tempo zmian związanych z globalizacją powoduje bowiem wzrost znaczenia komercjalizacji badan naukowych i sprawia, że konieczna staje się wymiana wiedzy i doświadczeń między światem nauki i biznesem.

Na zakończenie spotkania sygnatariusze porozumienia zadeklarowali chęć współpracy opartej na potencjale naukowo-badawczym Wydziału, wyrażając nadzieję, że podpisanie listu intencyjnego będzie początkiem wielu owocnych inicjatyw.

    Aktualności

    Data dodania
    25 stycznia 2016