Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski

prof. dr hab. Radosław Dobrowolski
Stanowisko
profesor
Jednostki
KATEDRA GEOMORFOLOGII I PALEOGEOGRAFII
Funkcje
Kierownik Katedry, Rektor
Telefon
+48 81 537 68 43; +48 81 537 51 07
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0002-6504-5643
https://www.researchgate.net/profile/Radoslaw-Dobrowolski
https://scholar.google.pl/citations?user=IMeUbLgAAAAJ&hl=en
Konsultacje

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej


Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku


Katedra Geomorfologii i Paleogeografii


pok. 115A


wtorek: 10.00 - 12.00


 


tel. 537-68-43

Adres

al. Kraśnicka 2D
20-718 Lublin

O sobie

Rektor UMCS

Rektorat, XV piętro, p. 1504
tel. + 48 (81) 537 51 07 
email: rektor@umcs.pl


 

Stopnie i tytuły naukowe

2015 - Profesor nauk o Ziemi w zakresie geografii
2007 -  Habilitacja w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, rozprawa nt.: „Glacjalna i peryglacjalna transformacja rzeźby krasowej północnego przedpola wyżyn lubelsko-wołyńskich (Polska SE, Ukraina NW)
1996 - Doktorat nauk o Ziemi w zakresie geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; praca nt. „Strukturalne uwarunkowania rozwoju współczesnej rzeźby krasowej na międzyrzeczu środkowego Wieprza i Bugu”
1988 - Magisterium na kierunku geografia (specjalność geografia fizyczna kompleksowa) na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie; praca magisterska nt. „Warunki geomorfologiczne występowania płatów lodowo-firnowych w otoczeniu Morskiego Oka (Tatry Wysokie)”

 

Przebieg pracy zawodowej

od 2018 - Profesor zwyczajny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
2011-2018 - Profesor nadzwyczajny, Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
1997–2011 - Adiunkt, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS
1988–1997 - Asystent naukowo-dydaktyczny, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS
1987–1988 - Asystent naukowo-techniczny, Instytut Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

 

Pełnione funkcje

    od 2020 - Rektor UMCS
2016-2020 - Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej UMCS
2011­-2016 - Dziekan  Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS
2011 - Dyrektor Instytutu Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS
2008–2011 - Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi UMCS

Działalność naukowa

Problematyka badawcza:

  • Geologia i geomorfologia strukturalna  wyżyn lubelsko-wołyńskich  (Polska SE, Ukraina NW), ze szczególnym uwzględnieniem strukturalnych uwarunkowań morfogenezy krasowej (kras kredy piszącej);
  • Rola procesów glacjalnych i peryglacjalnych w morfogenezie wyżyn lubelsko-wołyńskich i ich północnego przedpola (Polska SE, Ukraina NW);
  • Rekonstrukcje późnoglacjalnych i holoceńskich warunków środowiskowych na podstawie osadów biogeniczno-węglanowych, ze szczególnym uwzględnieniem genezy i ewolucji geosystemów jeziorno-torfowiskowych Polesia;
  • Litostratygrafia i paleogeografia późnego vistulianu i holocenu w Polsce;
  • Środowiskowe uwarunkowania osadnictwa pradziejowego, średniowiecznego i nowożytnego na obszarze Polski SE;
  • Ochrona abiotycznych elementów środowiska przyrodniczego.