dr hab. Wojciech Zgłobicki z nominacją profesorską

Z ogromną przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. nadał tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku panu dr. hab. Wojciechowi Zgłobickiemu, prof. UMCS z Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji (Instytut Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS).

Prof. Wojciech Zgłobicki pracuje na UMCS od 25 lat. Stopień doktora uzyskał w roku 2001 (rozprawa Dynamika współczesnych procesów stokowych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej w świetle wyników badań metodą cezową (137Cs), a dr. hab. w 2009 (Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów geomorfologii dynamicznej, geochemii osadów, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz geoturystyki. Prof. Zgłobicki prowadzi szeroką współpracę międzynarodową, aktywnie publikuje i uczestniczy w realizacji projektów badawczych. Kilkukrotnie otrzymał nagrody Rektora UMCS, w 2001 uzyskał roku stypendium tygodnika POLITYKA. Obecnie pełni funkcję Kierownika ww. Katedry oraz Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. 

Składamy Panu Profesorowi serdeczne gratulacje.

 

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    9 marca 2021