Jednostki i pracownicy - książka adresowa

prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki

prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki
Stanowisko
profesor
Jednostki
WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ, KATEDRA GEOLOGII, GLEBOZNAWSTWA I GEOINFORMACJI
Funkcje
Kierownik Katedry, Prodziekan
Telefon
81 537 68 84
Adres e-mail
Wyświetl
Strona www
https://orcid.org/0000-0003-1574-7468
https://scholar.google.com/citations?hl=pl&user=Jsq306UAAAAJ
Konsultacje

Konsultacje dotyczące prowadzonych zajęć w semestrze zimowym 2023/2024 (Teams - kod 4t2gvy0 lub pokój 208D)


 


 


DYDAKTYKA


Prowadzone zajęcia:


1. Przestrzeń geograficzna i jej funkcjonowanie (wykład - geoinformatyka)


2. GIS w badaniach środowiska (konwersatorium - geoinformatyka)


3. Fotografia w turystyce (wykład fakultatywny - turystyka i rekreacja)


4. Seminaria magisterskie (geografia, geoinformatyka - turystyka i rekreacja)


5. Wprowadzenie do geografii wojskowej (konwersatorium - geografia wojskowa i zarządzanie kryzysowe)


6. Biogeografia i ochrona środowiska (wykład - geografia)


Jestem promotorem 64 prac magisterskich.


 

Adres

al. Kraśnicka 2d, pokój 208D
20-718 Lublin

O sobie

Urodziłem się w 1971 r. w Lublinie. Jestem absolwentem I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Staszica (klasa mat-fiz.). Ukończyłem studia geograficzne na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w roku 1995. Jako student IV roku, rozpocząłem staż w Zakładzie Geologii. Od 1 lipca 1995 zostałem zatrudniony w Zakładzie Geologii INoZ UMCS na etacie asystenta naukowo-dydaktycznego. Trzykrotnie brałem udział w wyprawach zorganizowanych przez Instytut Nauk o Ziemi UMCS na Półwysep Kolski (1994, 1995, 1996). W okresie luty-maj 1996 przebywałem na stażu w Bluffton College (USA). Obrona mojej pracy doktorskiej odbyła się 23 maja 2001 roku. Od 1 lipca 2001 pracowalem na etacie adiunkta w Zakładzie Geologii (obecnie Katedra Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji). 17 czerwca 2009 Rada Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMCS nadała mi stopień doktora habilitowanego nauk o Ziemi. Od 1 października 2012 zostałem zatrudniony na stanowisku profesora UMCS. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 22 lutego 2021 r. nadał mi tytuł profesora nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku. Od 1 kwietnia 2021 zostałem zatrudniony na stanowisku profesora.

Od 1 października 2011 do 30 września 2018 pełniłem funkcję Kierownika Zakładu Geologii i Ochrony Litosfery.

Od 1 września 2016 pełnię funkcję Prodziekana ds. Studenckich na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

Od 1 października 2020 pełnię funkcję Kierownika Katedry Geologii, Gleboznawstwa i Geoinformacji.

 


Działalność naukowa

Moje zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problemów geomorfologii dynamicznej, geochemii osadów, kształtowania i ochrony krajobrazu oraz geoturystyki. W latach 1996-2022 uczestniczyłem czynnie w około 80 konferencjach, seminariach i warsztatach naukowych (w tym w 20 konferencjach zagranicznych). Opublikowałem, jako autor lub współautor, 120 recenzowanych prac, 6 z nich to publikacje zwarte (monografie i podręczniki), 75 artykułów zostało opublikowanych w czasopismach (36 indeksowane przez JCR), a 36 to prace recenzowane wchodzące w skład monografii lub materiałów konferencyjnych. Jestem członkiem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich, Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.

Artykuły naukowe: liczba cytowań=726, h=16 (Web of Science); liczba cytowań=908, h=17 (Scopus). Cytowania publikacji naukowych według Google Scholar: 1668, h=23.

Najważniejsze publikacje

1. ZGŁOBICKI W. 2002: Dynamika współczesnych procesów denudacyjnych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej. Wydawnictwo UMCS. Lublin.
2. SCHMITT A., RODZIK J., ZGŁOBICKI W., RUSSOK CH., DOTTERWEICH M., BORK H.-R. 2006: Time and scale of gully erosion in the Jedliczny Dol gully system, south-east Poland. Catena 68, 124-132.
3. ZGŁOBICKI W., RODZIK J. 2007: Heavy metals in slope deposits of loess areas of the Lublin Upland (E Poland). Catena 71, 84-95.
4. ZGŁOBICKI W. 2008: Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i rzecznych. Wydawnictwo UMCS.
5. RODZIK J., FURTAK T., ZGŁOBICKI W. 2009: The impact of snowmelt and heavy rainfall runoff on erosion rates in a gully system, Lublin Upland, Poland. Earth Surf. Process. Landforms 34, 1938–1950.
6. ZGŁOBICKI W., LATA L., PLAK A., RESZKA M. 2011: Geochemical and statistical approach to evaluate background concentrations of Cd, Cu, Pb and Zn (case study: Eastern Poland). Environmental Earth Sciences 62, 347-355.
7. ZGŁOBICKI W., BARAN-ZGŁOBICKA B. 2011: Gullies as an indicator of human impact on loess landscape (Case study: North Western part of Lublin Upland, Poland). Zeitschrift für Geomorphologie 55, SI 1, 119–137.
8. BARAN-ZGŁOBICKA B., ZGŁOBICKI W. 2012: Mosaic landscapes of SE Poland: should we preserve them? Agroforestry Systems 85, 351-365.
9. DOTTERWEICH M., RODZIK J., ZGŁOBICKI W., SCHMITT A., SCHMIDTCHEN G., BORK H-R 2012: High resolution gully erosion and sedimentation processes, and land use changes since the Bronze Age and future trajectories in the Kazimierz Dolny area (Nałęczów Plateau, SE-Poland). Catena 95, 50-62.
10. ZGŁOBICKI W., BARAN-ZGŁOBICKA B. 2012: Impact of loess relief on land use mosaic in SE Poland. Catena 96, 76-82.
11. ZGŁOBICKI W. 2013: Present and past sedimentation rates in loess areas of the Lublin Upland (E Poland). Geomorphologie: relief, processus, environnement. 1/2013, 79-92.
12. ZGŁOBICKI W., BARAN-ZGŁOBICKA B. 2013: Geomorphological Heritage as a Tourist Attraction. A Case Study in Lubelskie Province, SE Poland. Geoheritage 5, 137–149.
13. ZGŁOBICKI W. 2013: Impact of microtopography on the geochemistry of soils within archaeological sites in SE Poland. Environmental Earth Sciences 70, 3085–3092.
14. ZGŁOBICKI W., GAWRYSIAK L., KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK R. 2015: Gully erosion as a natural hazard: the educational role of geotourism. Natural Hazards 79, 1 Supplement, 159-181.
15. IONITA I., FULLEN M., ZGŁOBICKI W., POESEN J. 2015: Gully erosion as a natural and human induced hazard. Natural Hazards 79, 1 Supplement, 1-5.
16. ZGŁOBICKI W., BARAN-ZGŁOBICKA B., GAWRYSIAK L., TELECKA M. 2015: The impact of permanent gullies on present-day land use and agriculture in loess areas (E. Poland). Catena 126: 28-36.
17. KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK R., MROCZEK P., CHODOROWSKI J., PLAK A., KIEBAŁA A., ZGŁOBICKI W. 2015: Human-induced landscape evolution in the loess areas of Lublin Upland, E Poland: evidence from pedosedimentary archives in closed depressions. Zeitschrift für Geomorphologie 59, SI 2, 155-175.
18. SUPERSON J., RODZIK J., REDER J., ZGŁOBICKI W., KLIMOWICZ Z., FRANCZAK Ł.2016: Phases of alluvial fan development in a loess area, Lublin Upland, E Poland. Quaternary International 399, 31-45.
19. WAROWNA J., ZGŁOBICKI W., KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK R., GAJEK G., GAWRYSIAK L., TELECKA M. 2016: Geotourist values of loess geoheritage within the planned Geopark Małopolska Vistula River Gap, E Poland. Quaternary International 399, 46-57.

20. KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK R., CHODOROWSKI J., MROCZEK P., PLAK A., ZGŁOBICKI W., KIEBAŁA A., TRZCIŃSKI J., STANDZIKOWSKI K. 2017: The impact of natural and anthropogenic processes on the evolution of closed depressions in loess areas. A multi-proxy case study from Nałęczów Plateau, Eastern Poland. CATENA 149 (1), 1-18. 

21. ZGŁOBICKI W., GAWRYSIAK LESZEK, BARAN-ZGŁOBICKA B., TELECKA M. 2016: Long-term forest cover changes, within an agricultural region, in relation to environmental variables, Lubelskie province, Eastern Poland. Environmental Earth Sciences 75, 1373. 

22. ZGŁOBICKI W., POESEN J., DANIELS M., DEL MONTE M, GUERRA A.J.T., JOSHI V., PATERSON G, SHELLBERG J., SOLÉ-BENET A., SU Z. 2018: Geotouristic Value of Badlands [w:] Badland Dynamics in the Context of Global Change, Nadal-Romero E.,  Martínez-Murillo J.F., Kuhn N.J. (red.) Elsevier, Amsterdam-Oxford-Nowy Jork; 277-313.

23. ZGŁOBICKI W., TELECKA M., SKUPIŃSKI S., PASIERBIŃSKA A., KOZIEŁ M. 2018: Assesment of heavy metals contamination levels of street dust in the city of Lublin, E Poland. Environmental Earth Sciences 77, 764.

24. ZGŁOBICKI W., POESEN J., COHEN M., DEL MONTE M., GARCÍA-RUIZ J.M., IONITA I., NIACSU L., MACHOVÁ Z., MARTÍN-DUQUE J.F., NADAL-ROMERO E., PICA A., REY R., SOLÉ-BENET A., STANKOVIANSKY M., STOLZ CH., TORRI D., SOMS J., VERGARI F. 2019: The potential of permanent gullies in Europe as geomorphosites. Geoheritage 11 (2), 217-239.

25. GAJEK G., ZGŁOBICKI W., KOŁODYŃSKA-GAWRYSIAK R. 2019. Geoeducational Value of Quarries Located Within the Małopolska Vistula River Gap (E Poland). Geoheritage 11, 1335-1351.

26. ZGŁOBICKI W., TELECKA M.,SKUPIŃSKi S. 2019: Assessment of short-term changes in street dust pollution with heavy metals in Lublin (E Poland) – levels, sources and risks. Environmental Science and Pollution Research 26: 35049-35060.

27. ZGŁOBICKI W., KUKIEŁKA S., BARAN-ZGŁOBICKA, B. 2020. Regional Geotourist Resources—Assessment and Management (A Case Study in SE Poland). Resources 9, 18.

28. ZGŁOBICKI W., KARCZMARCZUK K., BARAN-ZGŁOBICKA B. 2020. Intensity and Driving Forces of Land Abandonment in Eastern Poland. Applied Sciences 10, 3500.

29. ZGŁOBICKI W., TELECKA m., SKUPIŃSKI S. 2020: Heavy metals in playgrounds in Lublin (E Poland): sources, pollution levels and health risk. Environmental Science and Pollution Research 28, 18328–18341.

30. ZGŁOBICKI W.., POESEN J., JOSHI V., SOLÉ-BENET A., DE GEETER S. 2021. Gullies and Badlands as Geoheritage Sites. [w:] Singh R.B., Wei D., Anand S. (red.) Global Geographical Heritage, Geoparks and Geotourism. Geoconservation and Development. Springer Nature,147-172.

31. BARAN-ZGŁOBICKA B., GODZISZEWSKA D., ZGŁOBICKI W. 2021. The Flash Floods Risk in the Local Spatial Planning (Case Study: Lublin Upland, E Poland). Resources 10, 14. 

32. VANMAERCKE M., PANAGOS P., VANWALLEGHEM T., HAYAS A., FOERSTER S., BORRELLI P., ROSSI M., TORRI D., CASALI J., BORSELLI L., VIGIAK O,, MAERKER M.,HAREGEWEYN N., DE GEETER S., ZGŁOBICKI W., BIELDERS CH., CERDÀ A., CONOSCENTI CH., DE FIGUEIREDO T.,  EVANS B., GOLOSOV V., IONITA I., KARYDAS CH., KERTÉSZ A., KRÁSA K., BOUTEILLER C.,  RADOANE M., RISTIĆ R., ROUSSEVA S., STANKOVIANSKY M., STOLTE J., STOLZ CH.,  BARTLEY R., WILKINSON S., JARIHANI B., POESEN J. 2021. Measuring, modelling and managing gully erosion at large scales: A state of the art. Earth-Science Reviews, 218, 103637.

33. ZGŁOBICKI W., TELECKA M. 2021: Heavy Metals in Urban Street Dust: Health Risk Assessment (Lublin City, E Poland). Appl. Sci. 11, 4092.

34. ZGŁOBICKI W., POESEN J., DE GEETER S., BOARDMAN J., GAWRYSIAK L., GOLOSOV V., IONITA I.,  NIACSU L., RODZIK J., STANKOVIANSKY M., STOLZ Ch. 2021. Sunken lanes - Development and functions in landscapes. Earth-Science Reviews, 221, 103757.

35. SKIBIŃSKI J., KULTYS K., BARAN-ZGŁOBICKA B., ZGŁOBICKI W. 2021: Geoparks in SE Poland as Areas of Tourism Development: Current State and Future Prospects. Resources 10, 113. 

36. DYMEK D., ZGŁOBICKI W., BARAN-ZGŁOBICKA B. 2021. The Impact of Mosaic Land Use and Land Cover on the Quality of River Waters (Case Study: Lubelskie Province, E Poland). Land 10(12), 1318.

37. SIŁUCH. M, BARTMIŃSKI P., ZGŁOBICKI W. 2022. Remote Sensing in Studies of the Growing Season: A Bibliometric Analysis. Remote Sensing 14, 1331.   

38. SYGAR S., ZGŁOBICKI W. 2022. Geoheritage Resources in Polish Landscape Parks as a Basis for Developing a Network of Geoparks. Land, 11, 2277. 

39. MOCHOCKI D., ZGŁOBICKI W. 2023. Assessment of Spatial and Temporal Variation in NO2 Levels over Tourist Reception Areas in PolandApplied Sciences. 13(16):9477.

 

 

 

Udział w realizacji projektów badawczych

1996-1998 PBZ-018-05 Kompleksowy program aktywizacji i rozwoju gminy leżącej w obszarze chronionym na przykładzie gminy Wąwolnica w woj. Lubelskim, wykonawca

2000-2001 6 P04D 047 18 (promotorski) - Dynamika współczesnych procesów stokowych w północno-zachodniej części Wyżyny Lubelskiej w świetle wyników badań metodą cezową (Cs-137), główny wykonawca

2004-2005 3 P04E 013 22 Naturalne i antropogeniczne uwarunkowania dynamiki erozji wąwozowej na przykładzie zlewni wąwozu lessowego, główny wykonawca

2004-2008 PBZ-KBN-086/P04/2003 Ekstremalne zdarzenia meteorologiczne i hydrologiczne w Polsce (ocena zdarzeń i oraz prognozowanie ich skutków dla środowiska życia człowieka), wykonawca

2006-2008 2 PO4E 034 30 Geochemiczny zapis działalności człowieka w osadach stokowych i dolinnych obszarów lessowych Wyżyny Lubelskiej i Roztocza (2006-2008), kierownik projektu

2009-2011 N N306 312236 Antropogeniczne uwarunkowania rozwoju holoceńskich stożków napływowych w dnie doliny Bystrej (Wyżyna Lubelska), główny wykonawca

2010 10940003 (Fundusz Wyszehradzki) 5th International Symposium on gully erosion, 20-24-th April 2010, Lublin, Poland. Koordynator projektu.

2011-2013 N N305 262840 Rola i zakres niezbędnych uwarunkowań przyrodniczych w planowaniu przestrzennym na obszarach wiejskich południowo-wschodniej Polski, główny wykonawca

2011-2012 NFOŚiGW, umowa nr 4/2010/Wn-03/FG-go-tx/D, Geologiczno-górniczo-środowiskowe warunki utworzenia Geoparku Małopolski Przełom Wisły (od Zawichostu do Puław), wykonawca

2012 Evaluation of a new remote sensing methodology for detailed international mapping in the V4 region (Fundusz Wyszehradzki). Koordynator ze strony polskiej.

2013-2015 Detailed aerial mapping and flood impact monitoring in the V4 region. (Fundusz Wyszehradzki). Koordynator ze strony polskiej.

2013-2016 NCN (OPUS 4), 2012/07/B/ST10/04164 Geneza i ewolucja zagłębień bezoodpływowych na obszarach lessowych Wyżyny Lubelskiej oraz ich znaczenie dla rekonstrukcji postglacjalnej morfogenezy pokryw lessowych, główny wykonawca

Czynny udział w międzynarodowych konferencjach naukowych

1) The 4th International Conference on Geomorphology - Bolonia, Włochy (1997), 2) 2nd International Symposium on Tillage Erosion and Tillage Translocation - Leuven, Belgia (1999), 3) International Symposium on Gully Erosion Under Global Change - Leuven, Belgia (2000), 4) International Symposium: Geomorphic Response to Land Use Changes - Smolenice (2000), 5) International Symposium on Snowmelt Erosion and related Problems - Oslo, Norwegia (2001), 6) International Conference on the Study of Environmental Change Using Isotope Techniques - Wiedeń, Austria  (2001), 7) COMLAND Reykjavik Conference - Reykjavik, Islandia (2003), 8) Multifunctional Land Use: Meeting Future Demands for Landscape Goods and Services - Tallin, Estonia (2005), 9) IV International Symposium on Gully Erosion - Pampeluna, Hiszpania (2007), 10) First joint congress of the I.A.G/A.I.G Working Groups, Human Impact on the Landscapes (HILS) & Geomorphological Hazards (IAGeomhaz) - Bochum, Niemcy (2008), 11) Geomorphosites 2009. Raising the profile of geomorphological heritage through iconography, inventory and promotion - Paryż, Francja (2009), 12) V International Symposium on Gully Erosion - Lublin, Polska (2010), 13) IUFRO Landscape Ecology Working Group International Conference, Braganca, Portugalia (2011), 14) 32nd Internatioanl Geographical Congress - Kolonia, Niemcy (2012), 15) VI International Symposium on Gully Erosion - Jassy, Rumunia (2013), 16) 5th Nordic Geographers Meeting - Reykjavik, Islandia (2013), 17) Kukla LOESSFEST '14 - 7th Loess Seminar - Wrocław, Polska (2014), 18) European Geoparks Conference - Oulu, Finlandia (2015), 19) 9th ProGEO Symposium, Chęciny, Polska (2018),  20) PTIM 2019, Caparica, Portugalia  (2019), 20) The first 100 IUGS Geological Heritage Sites, Zumaia, Hiszpania (2022).

Nagrody i wyróżnienia

- stypendium tygodnika POLITYKA, akcja "Zostańcie z nami", 2001

- stypendium Konferencyjne FNP, 2003

- I miejsce w konkursie Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich na najlepszą pracę doktorską za zakresu geomorfologii dynamicznej, 2001

- Medal Komisji Edukacji Narodowej (2011), Srebrny Medal za Długoletnią Służbę (2021)

- nagrody Rektora UMCS 2001, 2005, 2010, 2013, 2016, 2021, 2022.

Działalność organizacyjna

1. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego 5th International Symposium on Gully Erosion, 19-24 kwietnia 2010, Lublin. Członek Komitetu Naukowego.

2. Członek Komitetu Naukowego konferencji: a) Markery w badaniach antropogenicznych przemian środowiska, 1-3 czerwca 2011 r., Warszawa; b) I Kongres Geografów Polskich, 17-21 czerwca 2015, Lublin.

3. Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego konferencji: GEOPARKI - GEORÓŻNORODNOŚĆ – GEOTURYSTYKA, 6-8 czerwca 2011, Lublin.

4. Członek Komitetu Naukowego "6th International Symposium on Gully Erosion in a Changing World", 06-12 maja 2013, Jassy, Romania.

5. Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Natural Hazards, Springer (od 2011).

6. Członek Rady Redakcyjnej czasospisma Scientific Annals of the „Alexandru Ioan Cuza” University of Iasi. Geography series (od 2011).

7. Redaktor tematyczny (geografia fizyczna), Annales UMCS sec B (2015-2016).

8. Członek Komitetu Naukowego "7th International Symposium on Gully Erosion", 23-27 maja 2016, West Lafayette, USA.

9. Członek Komitetu Naukowego "8th International Symposium on Gully Erosion", 21-27 lipca 2019, Townsville, Australia

10. Członek Komitetu Naukowego "9th International Symposium on Gully Erosion", 3-7 listopada, 2023, Chengdu, Chiny.

11. 2008-2011 Koordynator Wydziałowy ds. Programów Międzynarodowych na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS, a w okresie 2011-2012 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej.

12. Redaktor Gościnny: Applied Sciences (2020, 2021), Land (2021).


Ogłoszenia

 Załączniki