V edycja Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii w dziedzinie geoinformacji

Trwa nabór wniosków w V edycji Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za najlepsze prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji.

Założeniem Konkursu jest stworzenie motywacji, w postaci Nagrody Ministra, do pracy twórczej nad opracowywaniem nowych rozwiązań wspierających rozwój dziedziny geoinformacji.

W ramach postępowania konkursowego przyznawane są, odpowiednio do rodzaju zgłoszonej pracy lub innowacyjnego rozwiązania, nagrody w postaci statuetek.

Do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii zgłaszane mogą być:

·        prace dyplomowe i rozprawy doktorskie – obronione w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku;

·        publikacje, w postaci druków zwartych, które zostały opublikowane w Polsce w okresie dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku o przyznanie nagrody;

·        innowacyjne rozwiązania – funkcjonujące na rynku urządzenia, produkty, metody lub procesy technologiczne, które zostały wdrożone i nie upłynęło więcej niż trzy lata od rozpoczęcia ich użytkowania.


Wszelkie informacje dotyczące przedmiotowego Konkursu zawarte zostały w Zarządzeniu nr 33 Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 10 sierpnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu do oceny prac dyplomowych, rozpraw doktorskich, publikacji oraz innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie geoinformacji w konkursie o nagrodę ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa (Dz. U. MRiT poz. 36).

Wzory wniosków, Regulamin konkursu oraz niezbędne informacje są również dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rozwoju i Technologii:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/konkurs-o-nagrode-ministra-rozwoju-i-technologii-w-dziedzinie-geoinformacji

    Aktualności

    Data dodania
    20 września 2022