Projekt zazieleniania Podstrefy Lublin

10 czerwca 2022 na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyła się prezentacja wyników inwentaryzacji urbanistyczno-przyrodniczej obszaru Podstrefy Lublin na Felinie wykonanych przez studentów I roku gospodarki przestrzennej podczas ćwiczeń terenowych. Inwentaryzacja stanowi integralną część I etapu prac nad projektem zazielenienia Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec Podstrefa Lublin, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców tej części miasta i pracowników firm oraz ukazanie możliwych obszarów współpracy na linii miasto-biznes-uczelnie. Projekt realizowany jest przez Urząd Miasta Lublin we współpracy ze studentami i wykładowcami Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Przyrodniczego, Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz przedstawicielami biznesu, w tym firmą Intrograf-Lublin S.A. – pomysłodawcą projektu.

Spotkanie rozpoczął prof. dr hab. Wojciech Zgłobicki – Prodziekan ds. Studenckich, który powitał zgromadzonych gości. Następnie dr Dagmara Kociuba z Katedry Gospodarki Przestrzennej omówiła tematykę i zakres prowadzonych prac inwentaryzacyjnych. Założenia i etapy realizacji projektu zazieleniania Podstrefy nakreśliła jego koordynatorka – mgr inż. Katarzyna Bujan z Wydziału Strategii i Przedsiębiorczości UML. Następnie studenci podzieleni na sześć zespołów prezentowali wyniki swoich prac terenowych i kameralnych omawiając szczegółowo obszar opracowania, zmiany w stosunku do mapy zasadniczej oraz charakterystyczne formy zagospodarowania terenu, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zieleni. Po prezentacji odbyła się dyskusja, w której odniesiono się do potencjałów i barier rozwoju Podstrefy Lublin w kontekście kształtowania terenów zielonych, dostępności komunikacyjnej i ograniczeń wywołanych stosunkami własnościowymi. Po spotkaniu odbyło się zebranie zespołu projektowego i omówienie harmonogramu dalszych działań.

W spotkaniu, oprócz licznie przybyłych studentów kierunku gospodarka przestrzenna z UMCS, uczestniczyli wykładowcy z UP i KUL oraz studenci z kierunków gospodarka przestrzenna, geodezja i kartografia oraz architektura krajobrazu z UP.

Spotkanie zorganizowała dr Dagmara Kociuba – koordynatorka przedsięwzięcia z ramienia UMCS. Bezpośredni nadzór nad projektem z ramienia Urzędu Miasta Lublin sprawuje Wydział Strategii i Przedsiębiorczości, Referat wspierania akademickości, a osobami odpowiedzialnymi są pani mgr Wiktoria Herun oraz pani mgr inż. Katarzyna Bujan.

Informacje o projekcie. Założeniem projektu jest stworzenie koncepcji zieleni urządzonej, zarówno na potrzeby zlokalizowanych ww. obszarze przedsiębiorstw, jak i przylegających do Strefy obszarów zabudowy mieszkaniowej. Po stworzeniu koncepcji nasadzeń, zgodnie z deklaracją pomysłodawców projektu, jej realizacja zostanie sfinansowana ze środków firm, które zadeklarowały swoje uczestnictwo w przedsięwzięciu. Utworzenie wstępnej koncepcji nasadzeń przewidziane jest na wrzesień-październik 2022 r., zaś jej realizacja ma zostać zakończona do czerwca 2023 r.

Dagmara Kociuba

Fot. M. Zembrzycki

    Aktualności

    Data dodania
    13 czerwca 2022