Odczyt PTG online ramach Dnia Mokradeł

W dniu 4 lutego br. (najbliższy czwartek) o godz. 17.15 zapraszamy na ostatni w tym semestrze odczyt, przygotowywany w ramach cotygodniowych wykładów Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Prelekcja przygotowana została z okazji obchodów Światowego Dnia Mokradeł.

W obchody tego wydarzenia  Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie włącza się już po raz czwarty. W tym roku hasłem przewodnim tej imprezy jest woda – tak samo niezbędna do życia mokradłom, jak i ludziom. Co dzieje się, kiedy woda, mokradła i człowiek spotykają się we wspólnej przestrzeni?  Czy wraz z rozwojem naszego naukowego poznania ekosystemów mokradłowych na nowo chcemy i potrafimy zdefiniować wzajemne relacje? Na te i inne pytania, podczas wykładu „Współuzależnieni od wody: mokradła i człowiek”, postarają się odpowiedzieć dr Katarzyna Mięsiak-Wójcik, dr Joanna Sposób (Katedra Hydrologii i Klimatologii WNoZiGP) i dr Magdalena Suchora (Katedra Geomorfologii I Paleogeografii).

Aby wziąć udział w prelekcji, wystarczy wejść na stronę z transmisją on-line, do której link znajduje się poniżej.  Zapraszamy!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTU4YWNlOWYtMzU3NC00MTAyLTlkZmUtMjllZGNhZTI4ZWVm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d

 

 

Światowy Dzień Mokradeł

5o lat temu, 2 lutego 1971 roku, w irańskim mieście Ramsar podpisano Konwencję o ochronie obszarów wodno-błotnych, zwaną Konwencją Ramsarską. Od 1987 roku w tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Mokradeł. Dla osób świadomych znaczenia obszarów podmokłych dla środowiska i człowieka, nie tylko w kontekście zmieniającego się klimatu, ale i pojawiających się coraz częściej susz i innych ekstremalnych zjawisk hydrometeorologicznych związanych z przyspieszonym obiegiem wody, jest to doskonała okazja do zwrócenia uwagi na te zagadnienia szerszemu gronu. Rola mokradeł jest nieoceniona w pochłanianiu CO2 zawartego w atmosferze, ale również w utrzymaniu bioróżnorodności oraz ochronie cennych gatunków roślin i zwierząt. Wiedza o znaczeniu tych obszarów wciąż rośnie, czego dowodem jest coraz większe zainteresowanie tym świętem, które obecnie obchodzone jest już w blisko 100 krajach.

 

O Światowym Dniu Mokradeł w materiale Centrum Prasowego UMCS:

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    2 lutego 2021