Odczyt online lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Geograficznego

W najbliższy czwartek (21 stycznia br.) o godz. 17.15 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cotygodniowych wykładów przygotowanych przez Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Tym razem naszym gościem będzie dr hab. Roman Szul, prof. UW, który wygłosi odczyt pt. Problemy polityczne współczesnych Indii.

Tematyka prelekcji

              Wewnętrzną sytuację polityczną Indii determinuje rywalizacja dwóch idei – koncepcji Indii: indyjskości (po angielsku Indianness) i hinduskości (w sanskrycie i w hindi हिंदुत्व (hindutwa). Ta pierwsza zakłada, ze Indie są demokratycznym państwem wszystkich swoich obywateli – równych wobec prawa, mających prawo do zachowania swoich religii, języków, kultur, państwem dążącym do poprawy sytuacji wszystkich obywateli. Spoiwem tak rozumianych Indii jest język angielski. Ta druga zakłada, że Indie są państwem Hindusów (80% ludności), a mniejszości religijne są „obcym ciałem”, co najwyżej tolerowanym (a często nietolerowanym). Idea ta skierowana jest przede wszystkim przeciwko muzułmanom (15% ludność tj. ok. 200 mln), pod panowaniem których Indie znajdowały się przez kilkaset lat. Postulatem tej idei jest uczynienie z języka hindi rzeczywistego języka ogólnoindyjskiego.

              Ustrój Indii w momencie uzyskania niepodległości (1948) kształtowali, a następnie rządzili zwolennicy indyjskości. Od połowy lat 70. coraz większego znaczenia nabierają zwolennicy hinduskości. Od roku 2014 niepodzielnie rządzi partia reprezentująca ideę hindutwy z wyraźnymi skłonnością do autorytaryzmu i nieskrywaną niechęcią do muzułmanów. Jednym z przejawów hindutwy jest „hinduizacja” przestrzeni – budowa hinduskich obiektów religijnych – świątyń, figur bóstw itd. Rywalizacja tych dwóch idei odbywa się w sytuacji wielkiego zróżnicowania ludności (1,3 mld) pod względem religijnym, językowym, kastowym, rasowym, politycznym, ekonomicznym, ideologicznym, kulturowym, w kraju z 28 stanami (autonomicznymi prowincjami) i 24 językami oficjalnymi.

 

Roman Szul - ur. w 1952 r., absolwent Uniwersytetu Warszawskiego

Profesor nadzwyczajny w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG Uniwersytetu Warszawskiego. Od 1981 roku zatrudniony w Uniwersytecie Warszawskim. W swojej działalności naukowej łączy zainteresowania ekonomią, polityką gospodarczą, rozwojem regionalnym z językoznawstwem, socjolingwistyką, polityką językową (language politics), teorią i historią narodów oraz ruchów regionalnych. Ostatnio koncentruje się na zagadnieniach przemian struktury geopolitycznej świata. Brał udział w szeregu programów badawczych. Był ekspertem min. ministerstw rozwoju regionalnego i gospodarki, samorządów wojewódzkich Mazowsza i Podlasia, unii Metropolii Polskich. Był również członkiem m.in. rady redakcyjnej międzynarodowego czasopisma Annual of Language and Politics.

 

Aby wziąć udział w prelekcji, wystarczy wejść na stronę z transmisją on-line, do której link  znajduje się poniżej.  Zapraszamy!

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2FlN2RjZDMtM2QyMS00NDYwLTliM2QtYzFjNWI2YmJlMDlk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%220d556d83-107c-470b-89da-077ab625feb9%22%7d

 

 

 

    Aktualności

    Autor
    Aleksandra Kiewel
    Data dodania
    18 stycznia 2021