"Koncepcje geografii szkolnej a geografia akademicka"

17-18 listopada 2023 r. na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS odbędzie się konferencja naukowa "Koncepcje geografii szkolnej a geografia akademicka" - doroczna konferencja Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Konferencja jest cyklicznym spotkaniem naukowców prowadzących badania z zakresu dydaktyki geografii, nauczycieli tego przedmiotu szkolnego, autorów podręczników i materiałów dydaktycznych, rzeczoznawców MEiN z zakresu geografii, specjalistów zajmujących się kształceniem i dokształcaniem nauczycieli geografii, a także pracowników wyższych uczelni zainteresowanych kształceniem geograficznym.  

Organizatorzy i współorganizatorzy konferencji:
Komisja Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie
Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 

Komitet Naukowy:  dr hab. Joanna Angiel (UW), prof. dr hab. Maria Groenwald (A-ANS, UG), dr hab. Adam Hibszer prof. UŚ – przewodniczący, dr Bożena Kicińska prof. UW, dr hab. Mirosław Mularczyk prof. UJK, dr hab. Iwona Piotrowska prof. UAM, dr hab. Danuta Piróg prof. UP, dr hab. Zbigniew Podgórski prof. UKW, dr Jolanta Rodzoś prof. UMCS, dr Teresa Sadoń-Osowiecka (UG), dr hab. Elżbieta Szkurłat prof. UŁ 

Komitet Organizacyjny:  dr Jolanta Rodzoś, prof. UMCS – przewodnicząca, dr Joanna Szczęsna, dr Paweł Wojtanowicz, dr Paweł Pytka, mgr Iwona Kryczka, mgr Krzysztof Łoboda 

Wydarzenie objęli honorowym patronatem: JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz Prezydent Miasta Lublin, dr Krzysztof Żuk, a także Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

Sponsorem Konferencji jest Wydawnictwo DEMART.

Prezentujemy ofertę edukacyjną Wydawnictwa.

Cele konferencji

Jesteśmy świadkami dynamicznych zmian we wszystkich niemal sferach życia człowieka, w tym także w dziedzinie edukacji i nauki. Na naszych oczach zmienia się już nie tylko środowisko przyrodnicze, ale także porządek społeczny, ekonomiczny i polityczny świata. I tak już niełatwy do opisywania i wyjaśniania system ekologiczny i kulturowy, który znaliśmy dotychczas, staje się jeszcze bardziej skomplikowany i nieprzewidywalny. Wymaga to refleksji nad modelem kształcenia, zwłaszcza w zakresie geografii jako dziedziny obejmującej szeroki zakres problematyki przyrodniczej oraz społeczno-ekonomicznej, w tym prezentującej niezwykle istotne zagadnienia, takie jak zmiana klimatu, kryzysy ekologiczne, katastrofy przyrodnicze, konflikty zbrojne, problemy ludnościowe, gospodarcze i społeczne ujmowane zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. Dodatkowo, na gruncie nauki polskiej doszło do formalnego podziału geografii na dwie odrębne dyscypliny naukowe: nauki o Ziemi i środowisku oraz geografię społeczno-ekonomiczną i gospodarkę przestrzenną.
W kontekście tych zmian zasadne wydają się pytania: jaka powinna być edukacja geograficzna na poziomie szkolnym oraz uniwersyteckim? Jak powinny być konstruowane programy kształcenia, aby na obydwu poziomach podnieść jej społeczne znaczenie? Czy możliwe jest utrzymanie spójności przedmiotowej pomiędzy geografią szkolną i geografią akademicką? Co należy zrobić, aby geografia szkolna nie straciła swojego zaplecza naukowego, a obydwie dyscypliny geograficzne miały zapewniony stały dopływ kadr naukowych? Geografia szkolna, poprzez reformę szkolną z 2017 roku zyskała nowy status wśród innych przedmiotów nauczania i nowe rozwiązania programowe. Nadszedł stosowny czas, aby podjąć badania mające na celu dokonanie ich oceny pod kątem efektywności i aktualności  w odniesieniu do zmieniającej się sytuacji na świecie, a także w kontekście nowych potrzeb edukacyjnych. Stała ewaluacja wdrażanych rozwiązań może zapewnić geografii lepsze efekty kształcenia i większe znaczenie społeczne. Istnieje pilna potrzeba szerokiej diagnozy wspominanych powyżej zjawisk oraz wskazanie dróg rozwiązania istniejących problemów i wytyczenia ścieżek, którymi mogłaby podążać współczesna edukacja geograficzna. Temu zadaniu ma służyć najbliższa konferencja Komisji Edukacji Geograficznej, do udziału w której zapraszamy nauczycieli szkolnych i akademickich. Do pełnego uczestnictwa w konferencji zapraszamy wszystkich zainteresowanych geografów, którym bliskie są wspomniane zagadnienia i problemy. 

Tematyka konferencji

1. Teoria kształcenia geograficznego – współczesne koncepcje edukacyjne, nowe kierunki, potrzeby i możliwości badawcze.
2. Szkolna edukacja geograficzna – funkcjonowanie w zreformowanym systemie szkolnym, problemy, wyzwania, dobre praktyki.
3. Kształcenie geograficzne na poziomie akademickim – szanse i zagrożenia, kierunki przemian.
4. Edukacja geograficzna wobec zmian w geografii jako nauce.

W programie konferencji planujemy sesje referatowe i sesję posterową. Teksty wystąpień oraz przesłane artykuły zostaną zrecenzowane i przygotowane do opublikowania w kolejnym tomie Prac Monograficznych Komisji Edukacji Geograficznej PTG.

Uwaga!
Konferencja naukowa jest formą doskonalenia zawodowego. Dlatego sugerujemy nauczycielom, aby zwrócili się do dyrekcji szkoły z prośbą o pokrycie kosztów.

Miejsce konferencji

Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Aleja Kraśnicka 2D.

Program konferencji 


Koszty uczestnictwa

 • Opłata konferencyjna pełna: 450 zł (obejmuje publikację artykułu w kolejnym tomie Prac Monograficznych KEGj, serwis kawowy, obiad oraz kolację pierwszego dnia konferencji).
 • Opłata konferencyjna zniżkowa: 200 zł (obejmuje udział w przerwach kawowych, obiedzie i kolacji – bez publikacji tekstu).
 • Opłata konferencyjna zniżkowa dla nauczycieli: 70 zł (obejmuje udział w przerwach kawowych oraz w obiedzie – bez publikacji tekstu i kolacji).
 • Opłata: 250 zł (obejmuje publikację artykułu w kolejnym tomie Prac Monograficznych KEG, bez udziału w obradach).

Ważne terminy

 • Przesłanie karty zgłoszenia wraz z abstraktem: do 23.10.2023 r.
 • Przesłanie opłaty konferencyjnej: do 30.10.2023 r. na konto:
 • 68 1140 1094 0000 2905 1600 1130 z dopiskiem: EDU-GEO, imię i nazwisko uczestnika.
 • Przesłanie pełnego tekstu artykułu do publikacji do 30.12.2023 r.

Organizator nie zapewnia noclegu, prosimy o dokonywanie rezerwacji we własnym zakresie.

Propozycje miejsc noclegowych

 • Agit Hotel Congress&Spa, ul. Wojciechowska 29,
 • Hotel Młyn, Aleje Racławickie 23a, najbliżej Wydziału NoZiGP,
 • Hotel Campanille, ul. Lubomelska 14

W przypadku wyboru powyższych propozycji uczestnicy konferencji proszeni są o dokonywanie rezerwacji noclegów we własnym zakresie.
Wypełnione karty zgłoszeń prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: krzysztof.loboda@mail.umcs.pl

Serdecznie zapraszamy!


  Aktualności

  Data dodania
  14 listopada 2023