Katedra Socjologii Zmiany Społecznej

Kierownik Katedry: dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, profesor UMCS

E-mail: agnieszka.kolasa-nowak@poczta.umcs.lublin.pl
Tel.: +48 81 5372703

Historia i współczesność Katedry

Katedra Socjologii Zmiany Społecznej powstała w 2019 r. Początki funkcjonowania zespołu badawczego sięgają Zakładu Socjologii Wsi i Miasta, który  został utworzony w 1990 r. Początkowo pracowało w nim sześć osób: Dr hab. Józef Styk, Dr Irena Machaj i czworo asystentów: Agnieszka Kolasa, Marta Łacek, Danuta Niczyporuk i Piotr Nowak. W kolejnych latach rozpoczęli pracę: Wojciech Misztal (1992-2014), Jarosław Chodak (od 1997), Małgorzata Dziekanowska (od 1998) i Ewa Juśko (2005-2013).

Organizatorem Zakładu był Prof. dr hab. Józef Styk, który kierował nim do swojego przejścia na emeryturę w 2012 r. Odtąd funkcję tę pełni Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS. Prace badawcze Zakładu koncentrowały się wokół socjologii wsi i rolnictwa, socjologii miasta, socjologii regionu, ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny, socjologii religii, historii społecznej, socjologii historycznej, analiz transformacji postkomunistycznej, socjologii ruchów społecznych i teorii rewolucji. Dorobkiem Zakładu jest zainicjowana i redagowana przez Prof. dr hab. Józefa Styka seria wydawnicza pt.: „Stare i nowe struktury społeczne w Polsce”, w której opublikowano 10 tomów. W latach 2007-2017 Zakład Socjologii Wsi i Miasta wraz z Zakładem Kultury Polskiej UMCS organizował cykl ogólnopolskich konferencji naukowych pod hasłem „Tradycja dla współczesności” w Baranowie Sandomierskim. Jej efektem jest kilkunastotomowa seria wydawnicza publikowana pod tym samym hasłem. Obecnie problematyka Katedry poszerzyła się o badania procesów migracyjnych, pracy socjalnej oraz analizy polityk publicznych: migracyjnej i funkcjonowania instytucji nauki.

Pracownicy Katedry

Obszary zainteresowań badawczych zespołu:

dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS

Socjologia historyczna, socjologia nauki, analiza przemian polskiego społeczeństwa, badania transformacji postkomunistycznej, interdyscyplinarność i kwestie rozwoju socjologii polskiej.

dr hab. Jarosław Chodak

Socjologia polityki, socjologia historyczna, historia społeczna, analizy ruchów społecznych i polityki kontestacji, teoria i historia rewolucji, teoria i praktyka walki bez przemocy.

dr Małgorzata Dziekanowska

Socjologia obszarów wiejskich, antropologia przestrzeni, aktywność społeczna kobiet, zwłaszcza mieszkanek obszarów wiejskich), problematyka tożsamości jednostkowych i zbiorowych.

dr Karolina Podgórska

Socjologia mobilności, migracje międzynarodowe, migracje edukacyjne, analiza sieci społecznych w procesach migracji, analiza polityki imigracyjnej i integracyjnej, badania nowych technologii w migracjach.

dr Krzysztof Grabczuk

Polityka regionalna, socjologia rozwoju, zarządzanie strategiczne, fundusze europejskie, socjologia życia publicznego, socjologia gospodarki, socjologia finansów i biznesu

mgr Andrzej Stawicki

Socjologia organizacji, w tym procesy zmiany, adaptacyjności i organizacyjnego uczenia się, socjologia nauki w odniesieniu do instytucjonalnych i społecznych uwarunkowań tworzenia wiedzy naukowej. Metodologia badań ewaluacyjnych, analiza polityk publicznych, diagnozy społeczne.

Najważniejsze publikacje pracowników Katedry:

 • Kolasa-Nowak A. 2010. Zmiana systemowa w Polsce w interpretacjach socjologicznych. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Kolasa-Nowak A. 2014. Polish sociology after twenty-five years of post-communist transformation. An assessment of achievements and overview of prospects.  “Soziologie” T. 43: 399-425.
 • Kolasa-Nowak A. 2015. Critical Sociology in Poland and its Public Function. “Polish Sociological Review”, nr3: 381-399.
 • Kolasa-Nowak A. 2017. Polish Sociology between the Project of Organized Development and the Idea of Return to Normality. „Stan Rzeczy”. Nr13.
 • Kolasa-Nowak A. 2018. Od idei homo sovieticus do mentalności folwarcznej Polaków. O używaniu przeszłości w dyskursie socjologicznym i publicznym. „Res Historica” nr 46: 301-320.
 • Kolasa-Nowak A. 2019. Znaczenie historii w studiach regionalnych. Rola przeszłości w polskiej socjologii regionu po 1989r. "Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny" nr4.
 • Kolasa-Nowak A. 2020. Sprawczość i przeszłość w socjologicznych analizach polskiego społeczeństwa. "Studia Socjologiczne" nr 3 2020.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2016. Opieka nad dziećmi i starszymi rodzicami w rodzinach migrujących kobiet, Wydawnictwo Polihymnia. Lublin.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2019. Imigrant na rynku pracy – socjoekonomiczne i prawne zróżnicowanie czynników ryzyka zdrowotnego w procesach migracji. „Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu” Tom 25, Nr 4, 223–292.
 • Kawczyńska-Butrym Z. 2019. Zdrowie migrantów i drenaż białego personelu. Wyzwania dla zdrowia publicznego, socjologii zdrowia i zawodów medycznych, Wyd. UMCS. Lublin 2019.
 • Mendryk I., Kawczyńska-Butrym Z., Oleszko-Kurzyna B., Galbarczyk T., Gospodarstwa domowe z 500+ w procesie rozwoju kapitału ludzkiego. Wybrane problemy ekonomiczne i socjologiczne, Wyd. C.H. BECK, Warszawa 2020.
 • Chodak J. 2010. Teorie rewolucji w naukach społecznych. Wyd. UMCS: Lublin.
 • Chodak J. (2013). Dlaczego rewolucjoniści (nie) są pozbawieni emocji? Rola emocji w teoriach rewolucji. „Societas/Communitas” 14(2), 55-70.
 • Chodak J. (2014). Strategia i taktyki rewolucyjnego EuroMajdanu.  W: R. Potocki, M. Domagała, & D. Miłoszewska, red. Czas Euromajdanu (278-295). Europejskie Centrum Analiz Geopolitycznych.
 • Chodak J. 2014. From a Revolutionary Wave to Authoritarian Revival: The impact of ‘Colour Revolutions’ in the Post-Soviet Space.  W: R. Radzik, B. Szajkowski, & A. Wysocki (red.). Sociology from Lublin (155-169). Maria Curie-Skłodowska University Press.
 • Chodak J. 2015. Historyczno-porównawcze studia rewolucji: U progu (r)ewolucji perspektywy badawczej?  In B. Cymbrowski & K. Frysztacki (red.). Socjologia historyczna: Wokół wyzwań teoretycznych i praktyki badawczej (pp. 113-135). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.
 • Chodak J. 2016. Okupacja przestrzeni publicznej jako taktyka współczesnych ruchów protestu. „Przestrzeń Społeczna”, 11(1), 74-101.
 • Chodak J. 2016. Przeobrażenia społeczno-polityczne w Polsce w latach 1944–1956 jako rewolucja z zewnątrz. „Sensus Historiae”, 23(2), 129-151.
 • Chodak J. 2016. Symbols, Slogans and Taste in Tactics: Creation of Collective Identity in Social Movements.  W: V. Yevtukh, A. Wysocki, G. Kisla, & A. Jekaterynczuk (red.). Identities of Central-Eastern European Nations (277-297). Interservice LTD.
 • Chodak J. 2018. Paradoks represji. „Konteksty Społeczne” 6(2), 59-72.
 • Chodak J. (2019).  Rewolucje niezbrojne. Nowe scenariusze polityki kontestacji. Lublin: Wyd. UMCS.
 • Dziekanowska M. 2020. Tożsamość kół gospodyń wiejskich a rozwój lokalny, [w:] M. Dziekanowska, B. Szczepańska (red.) Społeczności lokalne w procesie przemian. Kraków.
 • Dziekanowska M. 2019. Tożsamość i przestrzeń. Studium ulicy lubartowskiej w Lublinie, [w:] E. Lipińska (red.), Zbigniew Rykiel i przestrzeń społeczna. Rzeszów.
 • Dziekanowska M. 2017. Activity of Rural Women as a Driver of Local Growth, “Acta Innovations” nr 24.
 • Dziekanowska M. 2017. Rolnicy w polskim dyskursie medialnym w latach 2010-2016, [w:] Małgorzata Dziekanowska, Marta Wójcicka (red.), Tożsamość w procesach społeczno-kulturowych. Wyd. UMCS Lublin.
 • Dziekanowska M. 2015.  Poczucie tożsamości regionalnej mieszkańców Lubelszczyzny, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Grabczuk K., Betlej A. 2019. Impact of BREXIT on European Union Policy.  Scenarios for future or scripts on the end of Network?, [w:] European dilemmas of the Brexit era, Faculty of Organisation Studies, red. Betlej A., Delina R., Gavurová B., Grabczuk K., Huculová E., Kutlu A., Redo M., Senderáková L., Soler U., Novo Mesto.
 • Grabczuk K., Betlej A. 2016 Innowacyjność i rozwój lokalny w gospodarce sieciowej. Nowe modele wzrostu, [w:] Przedsiębiorstwo w strukturach sieci. Doświadczenia i perspektywy rozwoju w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Główka G., Sobkiecki R., Wyd. KUL: Lublin.
 • Grabczuk K., Betlej A. 2014. Networks and Regional Development on the example of the Lubelskie Region, [w:] Meandry współpracy sieciowej w Europie Środkowej i Wschodniej, red. Partycki S. Wyd KUL: Lublin.
 • Grabczuk K., Betlej A. 2014. Clusters Development in the Lubelskie Region. Towards Networked Growth,[w:] Gospodarka w sieciach relacji, red. Sobiecki R., Wyd. KUL: Lublin.
 • Grabczuk K., Betlej A. 2013. R+D Cooperation between firms and universities in the Lublin Region,[ w:] European Funds and the Social and Economic Crisis, red. Grabczuk K, Wydawca Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego. Warszawa.
 • Grabczuk K., Szewczak M.,  Administracja publiczna i gospodarka 5 lat po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 • Gońda M., Podgórska K. 2020. In(ter)dependent policies? Expert survey findings on relations between immigration and integration policies in selected EU member states, [w:] "Relations between Immigration and Integration Policies in Europe. Challenges, Opportunities and Perspectives in Selected EU Member States", M. Duszczyk, M. Pachocka, D. Pszczółkowska (eds.), Routledge.
 • Podgórska K., 2019. E-migracje. Nowe technologie w procesach migracyjnych, "Polski Przegląd Migracyjny", nr 5, s. 4-15.
 • Duszczyk M., Podgórska K., Pszczółkowska D., 2019. From mandatory to voluntary. Impact of V4 on the EU relocation scheme, “European Politics and Society” vol.24, nr 4.
 • Podgórska K., P. Trevena. 2018. Polityka integracyjna: teoria i praktyka, [w:] "25 wykładów o migracjach", M. Lesińska, M. Okólski (red.), Warszawa.
 • Podgórska K. 2017. Creating the Centre? Immigration Discourse in Poland and Its Effects, "Eurolimes", vol. 23-24.
 • Stawicki A. 2019. Zmiana tożsamości uniwersytetów w świetle teorii organizacji Niklasa Luhmanna. „Przestrzeń Społeczna” nr 2.
 • Stawicki A. 2018. Ewaluacja konstruktywistyczna - zastosowanie, mocne strony i ograniczenia podejścia. „Konteksty Społeczne” nr 2.
 • Stawicki A. 2015. Strategie adaptacji polskich uniwersytetów do współczesnej rzeczywistości społecznej, „Opuscula Sociologica” nr 4.

 Projekty realizowane w Katedrze:

Projekt MINIATURA NCN: nr 2019/03/X/HS6/02002, Polscy i ukraińscy studenci za granicą - struktura sieci społecznych w procesie migracji. Kierownik Dr Karolina Podgórska.

BARMIG - Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE countries, DG Employment, Social Affairs & Inclusion European Commission "Improving expertise in the field of industrial relations", nr VS/2020/0119. Członkinie zespołu: Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Dr Karolina Podgórska.

2019-2020. Narodowe Centrum Kultury, Akademickie Centrum Kultury Chatka Żaka. Projekt Diagnoza kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce. Kierownik: Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS; członek zespołu: Mgr Andrzej Stawicki (projekt badania, narzędzia, analiza wyników i raport): Kolasa-Nowak A., Kołtun A., Stawicki A.  (2020), Edukacja kulturalna w województwie lubelskim z perspektywy praktyków. Raport z badania diagnostycznego., Narodowe Centrum Kultury. Link do raportu:

https://www.umcs.pl/pl/diagnoza-uczestnictwa-studentow-w-kulturze,21072.htm

Aktywność pracowników Katedry w towarzystwach naukowych:

European Sociological Association:

Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS - koordynatorka w 36 Research Network:  Sociology of Transformations: East and West.

Polskie Towarzystwo Socjologiczne:

Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS – przewodnicząca Sekcji Socjologii Nauki PTS; członkini Zarządu Sekcji Socjologii Historycznej PTS; członkini Rady Programowej XVIII Zjazdu PTS w 2022.

Dr hab. Jarosław Chodak – przewodniczący Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Socjologicznego w latach 2014-2017.

Współpraca naukowa:

Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS:

- Zespół Studiów nad Peryferyjnością w Zespole Ośrodka Badań nad Zmianą Społeczną i Mobilnością przy Instytucie Studiów Społecznych im. Prof. Roberta B. Zajonca Uniwersytetu Warszawskiego;

- Komisja Zagrożeń Cywilizacyjnych Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie.

- Rada Programowa Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej.

- Seminarium „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na  zmianę społeczną i ład społeczny” w Zakładzie Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją Instytutu Socjologii i Filozofii PAN.

Dr Karolina Podgórska:

- Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego.