Obowiązujące procedury

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia
na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie

§ 1
Zasady ogólne

Uniwersytet zobowiązany jest do zapewnienia wysokiej jakości kształcenia na wszystkich prowadzonych kierunkach studiów, w każdej formie i na każdym poziomie kształcenia. Realizacji tego celu służy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości  Kształcenia rozumiany jako komplementarny i przejrzysty zbiór świadomie zaplanowanych  działań w zakresie poszczególnych obszarów procesu kształcenia, spójny z przyjętymi celami i strategią kształcenia. System zapewnienia jakości kształcenia dostarcza analiz i wniosków  dotyczących funkcjonowania poszczególnych elementów procesu kształcenia oraz wskazuje  kierunki działań naprawczych. System zapewnienia jakości kształcenia jest układem  dynamicznym, podlega stałej ewaluacji i zmianom, stosownie do potrzeb wynikających z uwarunkowań zewnętrznych oraz wewnętrznych.

Zadaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia jest podejmowanie i koordynacja działań mających na celu doskonalenie jakości kształcenia na wszystkich kierunkach, formach i poziomach kształcenia, rozumiane jako przyjmowanie rozwiązań zapewniających odbiorcom oferty edukacyjnej Uniwersytetu osiąganie możliwie najwyższych wyników kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych, adekwatnych do określonych warunków społeczno-ekonomicznych i gwarantujących Uniwersytetowi stałe wzmacnianie potencjału badawczo-dydaktycznego i pozycji na rynku edukacyjnym.

Doskonalenie jakości kształcenia jest procesem cyklicznym obejmującym:

 1. monitoring procesu kształcenia i obsługi studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia.
 2. analiza wyników monitoringu;
 3. planowanie i wdrażanie działań naprawczych i doskonalących.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia ma charakter kompleksowy
i odnosi się do wszystkich form i poziomów kształcenia, obejmując w szczególności takie elementy jak:

 1. polityka edukacyjna;
 2. rekrutacja na studia;
 3. organizacja i przebieg procesu kształcenia, w tym monitoring programów studiów, programów kształcenia, ocena osiąganych efektów uczenia się, proces dyplomowania
  i ocena zajęć dydaktycznych;
 4. zasoby kadrowe i materialne;
 5. współpraca z otoczeniem zewnętrznym;
 6. umiędzynarodowienie procesu kształcenia;
 7. system obsługi administracyjnej studiów;
 8. system motywacji, pomocy i wspierania studentów, doktorantów i słuchaczy studiów
 9. podyplomowych i uczestników innych form kształcenia;
 10. system obiegu i udostępniania informacji.
 11. badanie losów absolwentów jako elementu dostarczającego wiedzy o wartości oferty edukacyjnej,  w tym w kontekście rynku pracy.

Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia rozwijany jest w oparciu o następujące zasady:

 1. podstawowym kryterium podejmowanych działań jest dobro studenta, doktoranta, słuchacza studiów podyplomowych i uczestnika innych form kształcenia;
 2. podejmowane decyzje i wybierane drogi postępowania są zgodne z wartościami  akademickimi i dobrą tradycją Uniwersytetu;
 3. przyjmowane rozwiązania służące doskonaleniu jakości kształcenia mają realny charakter i są spójne z działalnością Uniwersytetu w obszarze badawczym
  i organizacyjnym;
 4. doskonalenie jakości kształcenia odbywa się przy zaangażowaniu całej społeczności akademickiej, w oparciu o twórczy dialog i współpracę wszystkich podmiotów biorących udział w procesie kształcenia, w tym także studentów, doktorantów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników innych form kształcenia oraz interesariuszy zewnętrznych.

§ 2
Struktura zarządzania systemem jakości kształcenia

 • Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie sprawuje Rektor lub upoważniony przez niego Prorektor ds. Kształcenia;
 • Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Filozofii i Socjologii sprawuje Dziekan Wydziału;
 • Realizacja celów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia 
  w Uniwersytecie jest wspierana przez  Senat, dziedzinowe kolegia dydaktyczne; Pełnomocnika ds. Jakości Kształcenia oraz Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów;
 • W realizacji celów Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Filozofii i Socjologii uczestniczą: Prodziekan ds. Studenckich; Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia; Kolegium Dziekańskie; Zespoły programowe prowadzonych na Wydziale kierunków studiów; Kierownik studiów doktoranckich; Kierownicy studiów podyplomowych; koordynatorzy przedmiotów, opiekuni praktyk studenckich, asystent dziekana i pracownicy administracji wydziałowej realizujący zadania związane z procesem kształcenia, nauczyciele akademiccy i przedstawiciele studentów i doktorantów.
 • Na poziomie Wydziału Filozofii i Socjologii za realizację zadań przypisanych do Wewnętrznego Sytemu Zapewnienia Jakości Kształcenia są odpowiedzialni: Dziekan,  Prodziekan ds. Studenckich; Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia; Kolegium Dziekańskie; Zespoły programowe prowadzonych na Wydziale kierunków studiów; Kierownik studiów doktoranckich; Kierownicy studiów podyplomowych; Kierownicy katedr, koordynatorzy przedmiotów, opiekunowie praktyk studenckich, opiekunowie lat, asystent dziekana i pracownicy administracji wydziałowej realizujący zadania związane z procesem kształcenia, nauczyciele akademiccy; przedstawiciele studentów i doktorantów.

§ 3
Dokumentacja systemu jakości kształcenia

Dokumentacja systemu jakości kształcenia obejmuje obowiązujące na Wydziale Filozofii
i Socjologii procedury (wykaz procedur) oraz inne dokumenty – zestawienia, wykazy, raporty i sprawozdania Zespołów programowych, protokoły z posiedzeń WZdsJK, opracowania wyników ankiet, ankiety wewnętrzne itp.

§ 4
Monitorowanie, doskonalenie i korygowanie jakości kształcenia oraz procedur

Proces monitorowania, doskonalenia oraz w razie potrzeby, podejmowania działań naprawczych i korygujących ma charakter cykliczny i jest przeprowadzany dla wszystkich elementów systemu kształcenia corocznie. Jego szczegółowy przebieg oraz podmioty odpowiedzialne za jego przeprowadzenie są określone w procedurach wskazanych w zał. 1.
O ile praktyczne zastosowanie powyższych procedur ujawnia zawarte w nich niejasności lub rozwiązania nieefektywne, podejmowane są działania mające na celu korektę i udoskonalenie procedur.

Podstawy prawne:

 • Statut Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z dnia 29 maja 2019 r.
 • Uchwała nr XXIV – 30.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie z dnia 16 października 2019 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Zarządzenie nr 62/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 • Regulamin studiów – załącznik do UCHWAŁY Nr XXIV – 26.5/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  w sprawie regulaminu studiów.
 • Regulamin studiów doktoranckich - UCHWAŁA Nr XXIV – 6.5/17 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 26 kwietnia 2017 r.
  w sprawie regulaminu studiów doktoranckich.
 • UCHWAŁA Nr XXIV – 26.12/19 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Senatu UMCS Nr XXIV – 6.5/17 z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie regulaminu studiów doktoranckich.
 • Regulamin pracy – ZARZĄDZENIE Nr 38/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
 • Zarządzenie Nr 53/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  z dnia 1 października 2019 r. w sprawie studiów podyplomowych i kursów dokształcających.

Wykaz
Procedur Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Protokół z hospitacji zajęć dydaktycznych [DOC] [PDF]

Uchwała Nr 20 2022

Uchwała Nr 16 2022

Uchwała Nr 1/2021

Uchwała Nr 13/2020

Uchwała Nr 4/2020
Kolegium Dziekańskiego WFiS