Dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. UMCS

Pracowała na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w latach 1974-2014

Urodzona 17 sierpnia 1946 r. w Grocholicach (powiat Bełchatów). Jest absolwentką drugiego rocznika uruchomionych w 1969 roku w Lublinie studiów magisterskich na Wydziale Pielęgniarstwa Akademii Medycznej. W 1974 roku zatrudniona w Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii UMCS w Zakładzie Socjologii na stanowisku asystenta (od 1983 r. adiunkta w Zakładzie Socjologii, a od 1990 w Zakładzie Socjologii Medycyny i rodziny). Stopień naukowy doktora uzyskała w 1982 r. na podstawie pracy Pielęgnowanie jako działanie społeczne. Analiza w świetle teorii czynności społecznych Floriana Znanieckiego, na Wydziale Humanistycznym UMCS (druk: Lublin 1988). W grudniu 1993 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego na podstawie rozprawy Rodzina w obliczu śmierci. Studium socjologiczne (UMCS, Lublin 1992) na Wydziale Nauk Społecznych KUL, zatwierdzony przez Centralną Komisję do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych w 1994. W 1997 r. została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego UMCS.

W latach 1997-2013 pełniła obowiązki dyrektora Instytutu Socjologii WFiS UMCS, a w latach 2002- 2012 była kierownikiem Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny. Inicjowała powstanie oraz kierowała podyplomowymi studiami: Organizacja Pomocy Społecznej (1998-2012), dla Nauczycieli w zakresie ICT, Języka obcego oraz Wychowania do życia w rodzinie (2005-2007) oraz Aktywizacja Kapitału Społecznego – Ekonomia Społeczna (2009-2010) przy IS WFiS UMCS, dofinansowanych ze środków UE w latach 2005-2007 oraz 2009-2012.

Wybrane publikacje

Książki:

 • współautorstwo: Książka dwujęzyczna: w języku polskim i angielskim,
  Zofia Kawczyńska-Butrym, Mirona Ogryzko - Wiewiórowska, Marek Butrym, Wyjazdy Polaków – przyjazdy Ukraińców. Lokalne problemy migracyjne na Lubelszczyźnie, Departures of Poles – Arrivals of Ukrainians. Local Migration Problems in the Lublin Region, Wyd. UMCS, Lublin 2012
 • Rodzina i śmierć, UMCS, Lublin 1994
 • Socjologia medycyny. Wybrane zagadnienia, UMCS, Lublin 1989
 • Humanistyczna teoria działania społecznego w zastosowaniu. Teoretyczne podstawy pielęgnowania, RRR UMCS, 1988

Redakcje naukowe:

 • Zmiana przez zdrowie. Promocja zdrowia dla grup szczególnego ryzyka, Wyd. UMCS, Lublin 2008
 • Szkoła równych szans. Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach z zakątków Lubelszczyzny, Wyd. Perfecta, Lublin 2008
 • Szkice z socjologii medycyny, wraz z M. Libiszowską-Żółtkowską, i Wł. Piątkowskim, Wyd. UMCS, Lublin 1998

Artykuły naukowe (recenzowane):

 • Szaleństwa ponowoczesności ze śmiercią w tle, W: W. Piątkowski (red.), Socjologia z medycyną. W kręgu myśli naukowej Magdaleny Sokołowskiej, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2010, s.110-130
 • Społeczny wymiar straty i żałoby, [W:] red. S. Steuden, S, Tucholska, Psychologiczne aspekty doświadczenia żałoby, Wyd. KUL, Lublin 2009, s. 50-63
 • Koncepcja projektu „Szkoła równych szans. Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny”, W: M. Ogryzko-Wiewiórowska (red.), Szkoła równych szans. Wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach z zakątków Lubelszczyzny, Wyd. Perfecta, Lublin 2008, s. 13-22
 • Społeczna kondycja polskiej rodziny zmagającej się z niepełnosprawnością, W: B. Skrętowicz, M. Komorska (red.), Osoby niepełnosprawne w społeczeństwie polskim okresu transformacji, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 101-118
 • Koncepcja projektu: „Zmiana przez zdrowie. Szkolenia dla pracujących z grupami szczególnego ryzyka”, W; M. Ogryzko-Wiewiórowska (red.), Zmiana przez zdrowie. Promocja zdrowia dla grup szczególnego ryzyka, Wyd. UMCS, Lublin 2008, s. 13-28
 • Małżeństwo i rodzina w świetle międzynarodowych badań studentów, W: M. Florek (red.), Edukacja, praca, zdrowie, Wyd. WSPiA, Lublin 2007, s. 389-401
 • Przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu w systemie SOS Wioski Dziecięce, „Roczniki Socjologii Rodziny”, XVII (2006), Wyd. UAM Poznań, s. 277-296
 • Świat dla młodych u progu nowego wieku, W: Młodzież w kontekście formowania się nowoczesnych społeczeństw, Wyd. KUL, Lublin 2004, s. 43-56
 • „My” – o zdrowiu w relacjach rodzinnych, W: Zdrowie – choroba – społeczeństwo. Studia z socjologii medycyny, pod red. W. Piątkowskiego, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 217-232; Europejskie standardy w polskich realiach. Z doświadczeń praktyków, W: J. Krzyszkowski, R. Majer (red.), Problemy społeczne, pomoc społeczna, praca socjalna. Wymiar polski i europejski, Centrum AV, Częstochowa 2004, s. 104-114
 • Instrumentalizacja śmierci, W: Problemy współczesnej tanatologii, WTN, Wrocław 2003, s. 67-74
 • Instytucjonalizacja działań socjalnych w Polsce lat 90. XX wieku, „Annales UMCS”, 2001 (wydany 2003), s. 127-142
 • Desocjalizacja umierania. Aspekty socjologiczne kresu życia, W: Memento mori. Umieranie, śmierć i wiara w życie pośmiertne w perspektywie nauk przyrodniczych i humanistycznych, Olsztyn 2003, s. 67-83
 • Umieranie i śmierć. Perspektywa socjomedyczna, W: W stronę socjologii zdrowia, (red.), A. Titkow i W. Piątkowski, Wyd. UMCS, Lublin 2002, s. 93-116
 • Rodzina polska u progu nowego wieku, W: Z. Tyszka (red.), Współczesne rodziny polskie - ich stan i kierunek przemian, Poznań 2001, s. 37-46
 • Rodzina w oczach młodego człowieka, W: M. Ziemska (red.), Rodzina współczesna, Wyd. UW, Warszawa 1999, s. 116-123
 • Komunikowanie o umieraniu i śmierci w warunkach oddziału szpitalnego, W: Szkice z socjologii medycyny, red. M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, Wł. Piątkowski, Wyd. UMCS, Lublin 1998, s. 151-162
 • Warunki umierania w polskich szpitalach, W: Problemy współczesnej tanatologii, WTN, Wrocław 1997, s. 29-38
 • Analiza dokumentów urzędowych. Z doświadczeń badawczych socjologa, "Annales UMCS", vol. XVI/XVII, 1991/1992, s. 95 106
 • Rodzina i śmierć, "Studia Socjologiczne", 1991, nr 1-2, s. 69-90
 • Wdowieństwo jako zjawisko społeczne, "Annales UMCS", vol. XIV/XV, Sectio I, 1989/1990, s. 225-237
 • Problemy osieroconych rodzin, W: Integracja małżeństwa i rodziny oraz jej psychospołeczne podstawy i konsekwencje, seria "Rodzina Współczesna", Warszawa 1990, s. 198-212