Diagnoza uczestnictwa studentów w kulturze

Pytania o kształt dzisiejszej kultury studenckiej stały się dla Akademickiego Centrum Kultury UMCS Chatka Żaka w Lublinie punktem wyjścia do rozpoczęcia dogłębnej analizy jej stanu w Polsce. Wspólnie z Narodowym Centrum Kultury, państwową instytucją kultury, której statutowym zadaniem jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju kultury w Polsce, zrealizowane zostały ogólnopolskie badania wśród studentów polskich uczelni wyższych, dotyczące ich działań w obszarze kultury, a także rozpoznanie sytuacji akademickich jednostek kultury.

Badania realizowane były wieloetapowo. Pierwszy etap zakładał rozpoznanie sytuacji kultury studenckiej w Polsce poprzez analizę funkcjonujących obecnie akademickich jednostek kultury. Kolejnym etapem były badania ilościowe, przeprowadzone techniką CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interview), w której studenci zostali poproszeni o wypełnienie kwestionariusza ankiety, a także badania jakościowe, przeprowadzone za pomocą zogniskowanych wywiadów grupowych (FGI, ang. Focus Group Interview). W badaniu wzięły udział 1633 osoby

Diagnozę kierunków rozwoju kultury studenckiej w Polsce uzupełniono także o analizę videoblogów studenckich, publikowanych przez studentów w serwisie Youtube oraz o pogłębione wywiady telefoniczne z przedstawicielami wszystkich akademickich jednostek kultury w Polsce.

Efektem realizowanych badań są rekomendacje, stanowiące podstawę do wsparcia i dalszego rozwoju kultury studenckiej w Polsce.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z treścią raportu.