Geneza Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS sięga pierwszych miesięcy aktywności Uniwersytetu, do którego współorganizatorów należał prof. Narcyz Łubnicki – inicjator UMCS-owskiej Filozofii, od listopada 1944 roku kierownik Katedry Logiki i Metodologii na Wydziale Przyrodniczym. Podobnie początki UMCS-owskiej Socjologii można odnaleźć już w końcu lat czterdziestych jako dyscypliny wykładanej na studiach etnograficznych. W roku 1973 powstał Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii na prawach wydziału UMCS. W sierpniu 1990 roku instytut ten dał początek istnieniu Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS. Od roku akademickiego 1997/98 w strukturze Wydziału zostały wyodrębnione dwa instytuty: Instytut Filozofii i Instytut Socjologii.

Kalendarium Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS– wybrane wydarzenia

1944 - 1990

 • 23 września 1944 roku, na miesiąc przed oficjalnym utworzeniem Uniwersytetu, rozpoczął się cykl „Uniwersyteckich Wykładów Powszechnych”. Odczyty prof. Narcyza Łubnickiego („Rozwój idei pozytywistycznej” oraz „Co to jest nauka?”) zainaugurowały działalności uniwersyteckiego ośrodka filozoficznego.
 • W roku 1944 utworzona została Katedra Logiki i Metodologii na Wydziale Przyrodniczym. Jej kierownikiem został prof. Łubnicki. Rok później (1945) powołana została Katedra Historii Filozofii kierowana przez prof. Stefana Harasska.
 • W roku akademickim 1945/1946 powstała Sekcja Filozoficzna edukująca studentów w dziedzinie filozofii. Obie jednostki wspierane były przez Katedrę Logiki Matematycznej, którą kierował prof. Jerzy Słupecki oraz Katedrę Psychologii pod kierownictwem prof. Tadeusza Tomaszewskiego. Katedry filozoficzne kształciły studentów wszystkich Wydziałów Uniwersytetu w zakresie filozofii, logiki i metodologii nauk.
 • 15 czerwca 1949 roku Senat UMCS podjął uchwałę o utworzeniu w roku akademickim 1949/1950 Wydziału Humanistycznego UMCS. Wydział Humanistyczny powstał ostatecznie w roku 1952. W jego strukturach znalazły się obie katedry logiki.
 • W roku 1950 katedry filozofii zostały przekształcone w Katedrę Logiki I (kierownik – prof. N. Łubnicki) oraz Katedrę Logiki II (kierownik – prof. S. Harassek). Funkcjonowały one w strukturze Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego.
 • W maju 1950 roku prof. Józef Gajek przedstawił projekt utworzenia przy UMCS trzyletniego Studium Zawodowego Historii Kultury Materialnej, ze specjalizacją etnograficzną. W programie tej specjalizacji znalazł się również wykład z socjologii. Pierwszymi wykładowcami socjologii byli dr Władysław Kwaśniewicz oraz dr Edward Pietraszek. Ich pracę kontynuowali socjologowie z KUL - doc. dr hab. Jan Turowski oraz dr Piotr Kryczka. Likwidacja etnografii w roku akademickim 1952/1953 oznaczała zaniechanie wykładania socjologii aż do początku lat sześćdziesiątych.
 • W 1953 roku doszło do unifikacji obu katedr i jednocześnie zawężenia dydaktyki do problematyki logicznej. Systemowe kształcenie filozoficzne z powodów politycznych zostało zastąpione nauczaniem marksizmu-leninizmu, realizowanym przez pracowników Katedry Podstaw Marksizmu-Leninizmu.
 • W 1955 roku starszym asystentem Katedry został mgr Zdzisław Cackowski.
 • W 1956 prof. N. Łubnicki uzyskał zgodę na zatrudnienie starszego asystenta mgr. Leona Koja oraz asystenta mgr. Bohdana Dziemidoka.
 • W roku 1956 Katedra Logiki została przekształcona w Katedrę Filozofii z dwoma zakładami: Zakładem Logiki i Historii Filozofii oraz Zakładem Materializmu Dialektycznego i Historycznego.
 • W tym samym roku podjęto decyzję o wydawaniu „Zeszytów Naukowych UMCS”. Redaktorem Sekcji Filozoficzno-Pedagogicznej został prof. N. Łubnicki.
 • W marcu 1957 roku, w miejsce wykładów z materializmu dialektycznego, prof. N. Łubnicki zgłosił wykład pt „Główne kierunki filozoficzne”.
 • W roku 1957 na Wydziale Humanistycznym powstała Sekcja Pedagogiczna, w której skład weszła między innymi Katedra Filozofii.
 • W latach 1957-1959 w zostali w niej zatrudnieni między innymi: mgr Ryszard Panasiuk, mgr Bogdan Konopacki, mgr Ziemba, mgr Tadeusz Margul. Katedra Filozofii, wspomagana przez powstałą w 1959 roku Katedrę Filozofii Społecznej, kształciła w dziedzinie filozofii studentów wszystkich kierunków Uniwersytetu.
 • W 1961 roku na stanowisku asystenta został zatrudniony mgr Zdzisław Czarnecki, zaś na stanowisku starszego asystenta – mgr Tadeusz Kwiatkowski.
 • W roku 1964 powstał Zakład Teorii Poznania i Metodologii Nauk pod kierownictwem doc. dr hab. Zdzisława Cackowskiego. W tym samym roku Prof. Łubnicki złożył wniosek o utworzenie Katedry Socjologii oraz powołanie na jej kierownika doc. dr hab. Leszka Kasprzyka
 • W roku 1964, z inicjatywy prof. N. Łubnickiego, powstała na Wydziale Humanistycznym Sekcja Filozoficzna.
 • W roku 1965 zatrudniono w Katedrze Filozofii Społecznej dr. Jakuba Litwina z Uniwersytetu Warszawskiego.
 • W roku 1968 w Katedrze Filozofii Społecznej został zatrudniony na stanowisku adiunkta dr Stanisław Kosiński.
 • W roku akademickim 1968/1969 Katedra Filozofii składała się z trzech Zakładów: Historii Filozofii, Logiki, Metodologii Nauk Przyrodniczych i Teorii Poznania.
 • Od roku akademickiego 1969/1970 rozpoczął działalność Instytut Nauk Pedagogicznych i Filozoficznych, w którego skład weszły: Katedra Filozofii, Katedra Filozofii Społecznej, Katedra Socjologii oraz Zakłady Pedagogiki, Psychologii i Logopedii. Dyrektorem Instytutu został prof. Z. Cackowski.
 • W 1971 roku powstał Instytut Filozofii i Socjologii. Pierwszym Dyrektorem Instytutu Filozofii został prof. Z. Cackowski, zaś Instytutu Socjologii – prof. Irena Machaj.
 • 23 stycznia 1973 roku Instytut Filozofii i Socjologii przestał być częścią Wydziału Humanistycznego. W tym samym roku prof. dr hab. Andrzej Nowicki, pracujący dotychczas na Uniwersytecie Wrocławskim, utworzył w Instytucie Zakład Filozofii Kultury.
 • 1 października 1973 roku, decyzją Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, powołany został Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii (MIFiS). W jego skład weszły: Instytut Filozofii i Socjologii oraz Zakład Nauk Społecznych Akademii Medycznej. MIFiS objął działalnością dydaktyczną w zakresie logiki, socjologii i filozofii wszystkich studentów państwowych uczelni w Lublinie. W chwili powołania, MIFiS składał się z następujących Zakładów: Filozofii Marksistowskiej, Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, Logiki i Metodologii, Filozofii Kultury, Etyki i Estetyki oraz od 1974 roku Zakładu Socjologii. W Międzyuczelnianym Instytucie Filozofii i Socjologii pracowało wówczas 39 pracowników. Do jego założycieli należeli prof. Z. Cackowski, prof. Z. Czarnecki, prof. B. Dziemidok i prof. A. Nowicki.
 • W roku akademickim 1973/1974 MIFiS zainaugurował studia filozoficzne dla osób studiujących jednocześnie na innym kierunku oraz absolwentów innych specjalizacji. Od roku akademickiego 1975/1976 zapoczątkowano studia filozoficzne dla absolwentów szkół średnich.
 • W roku 1975 MIFiS uzyskał prawa Wydziału UMCS.
 • W roku 1976 funkcję Dyrektora MIFiS objął doc. dr hab. B. Dziemidok.
 • W roku 1979 powstał Zakład Myśli Społecznej pod kierownictwem doc. dr. hab. Stanisława Jedynaka.
 • W 1980 roku w MIFiS powstało, pierwsze wśród wyższych uczelni Lublina, Koło „Solidarność”.
 • 27 września 1982 roku profesor N. Łubnicki otrzymał tytuł doktora honoris causa UMCS.
 • W latach 1987 – 1990 prof. dr hab. Z. Cackowski pełnił funkcję Rektora UMCS.
 • W roku 1987 Dyrektorem MIFiS został doc. dr hab. Stanisław Kosiński.
 • Od roku akademickiego 1987/1988 MIFiS uzyskuje prawo do doktoryzowania.
 • W roku 1988 zmarł profesor N. Łubnicki – współtwórca środowiska filozoficznego UMCS.
 • W roku 1988 doc. dr hab. Tadeusz Margul wystąpił z wnioskiem o powołanie w MIFiS Pracowni Religioznawstwa i Filozofii Wschodu. W ramach jednostki powstało również Podyplomowe Studium Religioznawstwa.
 • W roku 1988 Zakład Socjologii został podzielony na Zakłady: Socjologii Ogólnej i Medycyny oraz Socjologii Pracy i Wychowania.
 • W roku 1989 powstał Zakład Historii Filozofii Dawnej i Historii Logiki pod kierownictwem – doc. dr. hab. Tadeusza Kwiatkowskiego. W tym samym roku z Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej wyłoniony został Zakład Filozofii Współczesnej. Stanowisko kierownika Zakładu objął doc. dr hab. Andrzej Zachariasz.
 • W roku 1989 powstał Zakład Socjologii Kultury i Wychowania. Jego pierwszym kierownikiem został prof. dr hab. Marian Filipiak.

1990 - 2008

 • 24 sierpnia 1990 roku Międzyuczelniany Instytut Filozofii i Socjologii przekształcił się w Wydział Filozofii i Socjologii UMCS. Pierwszym Dziekanem wydziału był doc. dr hab. Stanisław Kosiński.
 • 5 grudnia 1990 stanowisko Dziekana na Wydziale Filozofii i Socjologii objął prof. dr hab. Jacek Paśniczek. Funkcję prodziekanów pełnili w latach 1990-1993: doc. dr hab. Ewa Borowiecka i dr hab. Stefan Symotiuk.
 • W 1990 roku funkcjonowały cztery zakłady socjologiczne: Zakład Socjologii Ogólnej (kierownik – doc. dr hab. Stanisław Kosiński), Zakład Socjologii Medycyny i Rodziny (kierownik – dr hab. Maria Chodkowska), Zakład Socjologii Kultury i Wychowania (kierownik – dr hab. Marian Filipiak) oraz Zakład Socjologii Wsi i Miasta (kierownik – dr hab. Józef Styk).
 • W roku 1991 zainicjował działalność Zakład Antropologii Kulturowej pod kierownictwem dr. hab. Krzysztofa Broziego.
 • W roku 1991 podjęto uchwałę o wprowadzeniu na Wydziale Filozofii i Socjologii studiów socjologicznych.
 • W tym samym roku w programie studiów filozoficznych zaakceptowano następujące specjalizacje: filozofia teoretyczna, nauka o języku i komunikacji oraz filozofia kultury i nauki o kulturze.
 • W roku 1992 powstało Podyplomowe Studium Etyki, którym kierowała dr Ewa Klimowicz.
 • W roku 1992 Rada Główna Szkolnictwa Wyższego nadała Wydziałowi Filozofii i Socjologii prawo do habilitowania.
 • W roku 1993 Dziekanem WFiS został prof. dr hab. Jacek Paśniczek, zaś funkcje Prodziekanów pełnili doc. dr hab. Jadwiga Mizińska i prof. dr hab. Stanisław Jedynak (kadencja 1993-1995).
 • W roku 1993 Rada Wydziału poparła wniosek prof. L. Koja o przyznanie prof. Paulowi Weingartnerowi godności doktora honoris causa UMCS.
 • Centralna Komisja do Spraw Tytułu Naukowego i Stopni Naukowych przyznała Wydziałowi uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk o poznaniu i komunikacji oraz doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii.
 • W roku 1994 na Wydziale Filozofii i Socjologii utworzono dzienne studia doktoranckie z filozofii, na które przyjęto 12 doktorantów. Kierownikiem studiów został prof. dr hab. S. Jedynak.
 • W roku 1994 Wydział Filozofii i Socjologii obchodził 50-lecie istnienia środowiska filozoficzno-socjologicznego w UMCS.
 • W roku 1995 Dziekanem WFiS został prof. dr hab. Stanisław Jedynak; funkcję Prodziekana pełnił dr hab. Krzysztof Brozi (kadencja 1995-1996).
 • W roku 1996 na Wydziale otworzono studia zaoczne z socjologii oraz uruchomiono nowy kierunek – europeistykę.
 • W roku 1996 Dziekanem WFiS został prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki; funkcje Prodziekanów pełnili dr hab. Stanisław Symotiuk, prof. nadzw. UMCS i prof. dr hab. Józef Styk (kadencja 1996-1999).
 • W roku 1997 na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS utworzono Instytut Filozofii i Instytut Socjologii. Funkcję Dyrektora Instytutu Filozofii w latach 1997-2009 pełnił prof. dr hab. Stanisław Jedynak, natomiast funkcję Dyrektora Instytutu Socjologii w latach 1997-2013 – dr hab. Mirona Ogryzko-Wiewiórowska, prof. nadzw. UMCS.
 • W roku 1997 w Instytucie socjologii utworzono studia doktoranckie.
 • W roku 1999 Dziekanem WFiS został prof. dr hab. Zdzisław Czarnecki; funkcję Prodziekana pełnił dr hab. Tadeusz Szkołut (kadencja 1999-2002)
 • Na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, zatwierdzony przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich, w roku 2002 Instytut Filozofii uzyskał Certyfikat Jakości Kształcenia PKA.
 • W roku 2002 Dziekanem na Wydziale Filozofii i Socjologii został prof. dr hab. Jacek Paśniczek; funkcje Prodziekanów pełnili dr hab. Tadeusz Szkołut, prof. nadzw. UMCS i dr hab. Ryszard Radzik, prof. nadzw. UMCS (kadencja 2002-2005).
 • W roku 2003 zastępcą Dyrektora Instytutu Filozofii został dr hab. Marek Hetmański (kadencja 2003-2005).
 • W roku 2005 zastępcą Dyrektora Instytutu Filozofii została dr hab. Honorata Jakuszko, prof. nadzw. UMCS (kadencja 2005-2009)
 • W roku 2005 Dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii został prof. dr hab. Jacek Paśniczek; funkcje Prodziekanów pełnili dr hab. Marek Hetmański, prof. nadzw. UMCS i dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. UMCS (kadencja 2005-2008).
 • W roku 2005 Kierownikiem studiów doktoranckich został dr hab. Zbysław Muszyński, prof. nadzw. UMCS (kadencje 2005-2016).
 • W roku 2006 Rada Nauki MNiSW przyznała Wydziałowi Filozofii i Socjologii kategorię pierwszą w grupie jednostek jednorodnych N1 „Nauki humanistyczne”.
 • W roku 2006 zastępcą Dyrektora Instytutu Socjologii została dr Ewa Krawczak (kadencja 2006-2009).
 • W roku 2006 powstał nowy kierunek studiów doktoranckich: Nauki o poznaniu i komunikacji społecznej – pionierskie tego typu studia doktoranckie w Polsce.
 • W roku 2007 Instytut Filozofii po raz drugi uzyskał certyfikat jakości kształcenia na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej, zatwierdzony przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich.
 • W roku 2007 zmieniono nazwę Zakładu Logiki i Metodologii Nauk na Zakład Logiki i Filozofii Nauki.

2008 - 2012

 • W roku 2008 Dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii została dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw. UMCS; funkcje Prodziekanów pełnili dr hab. Piotr Giza i dr hab. Andrzej Ostrowski (kadencja 2008-2012).
 • W roku 2008 w wyniku podziału Zakładu Etyki i Estetyki powstają dwie nowe jednostki: Zakład Estetyki (kierownik dr hab. Tadeusz Szkołut, prof. nadzw.) i Zakład Etyki (kierownik prof. dr hab. Lesław Hostyński).
 • W roku 2008 Zakłady: Filozofii Kultury oraz Socjologii Wiedzy przekształciły się w Zakład Filozofii Kultury, a jego kierownikiem została prof. dr hab. Jadwiga Mizińska.
 • W semestrze zimowym roku akademickiego 2008/2009 obowiązki zastępcy Dyrektora Instytutu Socjologii pełniła dr Danuta Niczyporuk.
 • W roku 2009 Państwowa Komisja Akredytacyjna przyznała akredytację na pięć lat dla kierunku filozofia pierwszego stopnia i pięcioletnich studiów magisterskich.
 • 17 czerwca 2009 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa prof. dr hab. Jerzemu Szackiemu. Promotorem doktoratu był prof. dr hab. Zdzisław Cackowski, recenzentami – prof. dr hab. Zygmunt Bauman, prof. dr hab. Piotr Sztompka, prof. dr hab. Jerzy Jedlicki.
 • W roku 2009 Kierownikiem Międzykierunkowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych (MISH) została dr hab. Jolanta Zdybel.
 • W tym samym roku Dyrektorem Instytutu Filozofii została dr hab. Honorata Jakuszko prof. nadzw. UMCS, natomiast zastępcą Dyrektora – dr hab. Andrzej Łukasik.
 • W roku 2009 zastępcą Dyrektora Instytutu Socjologii został dr Stanisław Lachowski.
 • W roku 2010 Wydział Filozofii i Socjologii obchodził Jubileusz dwudziestolecia swojego istnienia.
 • W roku 2011 zostały utworzone kwalifikacyjne studia podyplomowe z etyki.
 • W roku 2011 zmodyfikowano nazwę Zakładu Socjologii Ogólnej, przekształcając ją na: Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami.

2012

 • Wiosną 2012 roku odbyły się wybory nowych władz dziekańskich. W ich wyniku na stanowisko Dziekana powołana została na kolejną kadencję dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw., Prodziekanami ponownie zostali wybrani: dr hab. Piotr Giza i dr hab. Andrzej Ostrowski.
 • Od grudnia 2012 r. do sierpnia 2013 funkcję zastępcy Dyrektora Instytutu Socjologii pełnił dr Stanisław Lachowski.
 • Od października 2012 roku funkcję kierownika Zakładu Estetyki objęła dr hab. Teresa Pękala, prof. nadzw.
 • W październiku 2012 roku funkcję kierownika Zakładu Socjologii Wsi i Miasta obejmuje dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak.
 • W roku 2012 w Instytucie Filozofii otworzono nowe kierunki studiów: europeistykę (studia I stopnia -profil praktyczny i studia II stopnia - profil ogólnoakademicki), kognitywistykę (studia I stopnia - profil ogólnoakademicki) oraz interdyscyplinarne studia religioznawcze (studia I i II stopnia - profil ogólnoakademicki).

2013

 • Na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS powstaje interdyscyplinarne czasopismo naukowego: „Kultura i Wartości”.
 • W Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences rozpoczęto realizację międzynarodowego projektu badawczego „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”. Opiekę merytoryczną nad całością projektu objęła prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. W skład zespołu badawczego wchodzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Polski i Norwegii. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do sierpnia 2016 r.
 • Od 2013 roku Wydział Filozofii i Socjologii UMCS we współpracy z Zespołem ds. Studentów Niepełnosprawnych UMCS realizuje projekt Przyjazny Uniwersytet.
 • Powstaje socjologiczne czasopismo naukowe: „Konteksty Społeczne”.
 • Kierownikiem Zakładu Filozofii Kultury zostaje dr hab. Maciej Kociuba.
 • W Instytucie Socjologii otworzono nowy kierunek studiów: zarządzanie w politykach publicznych (studia I stopnia - profil praktyczny). Ponadto w ramach filozoficznych studiów licencjackich otworzono nową specjalność: doradztwo i komunikacja w biznesie (profil ogólnoakademicki).

2014

 • 14 czerwca odbył się Zjazd Absolwentów UMCS zorganizowany w ramach wydarzeń związanych z obchodami siedemdziesięciolecia istnienia Uczelni.
 • W Instytucie Filozofii rozpoczyna działalność nowy kierunek studiów – kreatywność społeczna (studia I stopnia - profil ogólnoakademicki).
 • Zostaje nawiązana Współpraca Izby Coachingu z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Izba Coachingu prowadzi działania w szczególności z Instytutem Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.
 • Dyrektorem Instytutu Socjologii został dr hab. Wojciech Misztal, a zastępcą Dyrektora Instytutu została dr Dominika Polkowska
 • Zakład Logiki i Filozofii Nauki zmienił nazwę na Zakład Logiki i Kognitywistyki.
 • Kierownikiem Zakładu Antropologii Kulturowej został dr hab. Andrzej Kapusta.

2015

 • Polska Komisja Akredytacyjna dokonuje pozytywnej oceny kierunku filozofia.
 • 20 lipca zmarł prof. dr hab. Stanisław Jedynak, wieloletni kierownik Zakładu Myśli Społecznej, Prodziekan WFiS, Dziekan Wydziału oraz Dyrektor Instytutu Filozofii.
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz IACL - Międzynarodowe Stowarzyszenie Ekspertów Komunikacji i Przywództwa podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest powstanie nowego kierunku praktycznych studiów podyplomowych STRATEG BUDOWANIA MARKI PRACODAWCY. Employer Branding Strategist w ramach Wydziału Filozofii i Socjologii.
 • Prof. dr hab. Ryszard Radzik oraz prof. dr hab. Janusz Jusiak otrzymują tytuły naukowe profesora
 • Powstaje II stopień studiów z kognitywistyki (profil ogólnoakademicki).

2016

 • 24 lutego prezydent RP wręczył nominację profesorską Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii prof. dr hab. Teresie Pękali.
 • W kwietniu Wydział Filozofii i Socjologii UMCS zawarł porozumienie o współpracy partnerskiej z Fundacją na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.
 • W maju odbyły się wybory władz dziekańskich Wydziału Filozofii i Socjologii. Dziekanem Wydziału na kadencję 2016-2020 wybrany został dr hab. Andrzej Ostrowski. Prodziekanami zostali: dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS oraz dr hab. Andrzej Nowakowski.
 • 21 czerwca zmarł prof. dr hab. Zdzisław Cackowski, współtwórca środowiska filozoficznego UMCS, były Rektor Uniwersytetu, Prodziekan Wydziału Humanistycznego, Dyrektor Instytutu Filozofii.
 • Na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS zostały utworzone studia podyplomowe: Coaching i Mentoring.
 • Nastąpiła zmiana nazwy Zakładu Socjologii Medycyny i Rodziny na Zakład Socjologii Zdrowia, Medycyny i Rodziny oraz Zakładu Socjologii Wsi i Miasta na Zakład Socjologii Zmiany Społecznej. Pracownię Metod i Technik Badawczych przekształcono w Zakład Metod Badań Społecznych.
 • Dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. nadzw. UMCS, została Dyrektorem Instytutu Socjologii.
 • Kierownikiem studiów doktoranckich WFiS został prof. dr hab. Lesław Hostyński.
 • 26 października nominację profesorską od prezydenta RP odebrał prof. Marek Hetmański, Kierownik Zakładu Ontologii i Teorii Poznania.
 • Zakłady: Filozofii Współczesnej i Historii Filozofii Nowożytnej zostały przekształcone w Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej
 • Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami oraz Zakład Makrostruktur Społecznych połączyły się, tworząc Zakład Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami.

2017

 • 18 lutego odbyły się na Wydziale Filozofii i Socjologii eliminacje do XXIX Olimpiady Filozoficznej (etap okręgowy) pod przewodnictwem dr. hab. Andrzeja Łukasika.
 • Dyrektorem Instytutu Socjologii WFiS został dr hab. Stanisław Lachowski prof. nadzwyczajny UMCS.
 • 26 czerwca odbyło się w auli WFiS sympozjum poświęcone filozofii Profesora Zdzisława Cackowskiego: „Kategorie ludzkiego doświadczenia, poznania i działania”.
 • W roku akademickiego 2017/2018 WFiS UMCS otworzył nową specjalność: Mobilność społeczna na kierunku studiów Europeistyka.
 • Studia podyplomowe Coaching i Mentoring prowadzone na WFiS UMCS otrzymały, decyzją Komisji Akredytacyjnej Izby Coachingu, akredytację programu podstawowego do 2022 roku.

2018

 • Studia podyplomowe filozofia i etyka otrzymały wyróżnienie w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. Uroczysta gala finałowa odbyła się 9 kwietnia w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie.
 • 17-20 kwietnia odbył się cykl spotkań promujących Wydział Filozofii i Socjologii wśród ukraińskiej młodzieży szkół średnich.
 • W dniach 7-9 czerwca 2018 r. Wydział Filozofii i Socjologii odwiedzą badacze z Lunds Universitet w Szwecji, by poprowadzić wykłady z semiotyki kognitywnej.
 • W dniu 19 VI 2018 r., w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie odbyło się spotkanie informacyjne poświęcone uruchomieniu pierwszych w Polsce praktycznych studiów podyplomowych Profesjonalny Event Manager na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS.
 • nauczyciele akademiccy z WFiS: dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS (ZAKŁAD SOCJOLOGII ZDROWIA, MEDYCYNY I RODZINY) oraz dr Joanna Bielecka-Prus (ZAKŁAD SOCJOLOGII KULTURY I WYCHOWANIA) otrzymali nominację w plebiscycie "Nauczyciel na medal" organizowanym przez Kurier Lubelski.
 • W listopadzie dr Jagoda Jezior otrzymała tytuł doktora habilitowanego w dyscyplinie socjologia.
 • Wśród laureatów Własnego Funduszu Stypendialnego znalazło się 6 studentów z Wydziału Filozofii i Socjologii. Uroczyste wręczenie listów gratulacyjnych odbyło się 6 grudnia.
 • W grudniu świętowano jubileusz czterdziestolecia uzyskania stopnia naukowego doktora oraz trzydziestolecia uzyskania stopnia naukowego doktora habilitowanego Pani prof. dr hab. Zofii Kawczyńskiej-Butrym.

2019

 • W styczniu dr Piotr Konderak otrzymał stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia.
 • Student Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, Maciej Wodziński został laureatem konkursu o Diamentowy Grant 2019, który jest przeznaczony dla wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i mających wyróżniający się dorobek naukowy.
 • Przeprowadzono wybory nowych władz dziekańskich. W ich wyniku na stanowisko Dziekana powołano dr. hab. Leszka Kopciucha, prof. UMCS, a Prodziekanem została dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS.
 • 10 września 2019 r., na wniosek Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr hab. Włodzimierz Piątkowski, prof. UMCS został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki.
 • W październiku na Wydziale Filozofii i Socjologii goszczono prof. Leonor Irarrazaval z Uniwersytetu w Heidelbergu w ramach spotkania organizowanego przez Zespół Wiedza Ekspercka i Procesy Decyzyjne WFiS UMCS, Przyjazny Uniwersytet 5 oraz Zespół ds. Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami.
 • W budynku Wydziału Filozofii i Socjologii utworzono Strefę Studenta z inicjatywy PROJEKTORa – wolontariatu studenckiego.

2020

 • W czerwcu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów doktorskich, po raz pierwszy w budynku Wydziału Filozofii i Socjologii. Ze względu na obostrzenia w związku z pandemią COVID-19 spotkanie miało charakter kameralny.
 • Dr Jarosław Chodak otrzymał tytuł naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie nauk socjologicznych.
 • Dr Dominika Polkowska, Zastępca Dyrektora Instytutu Socjologii UMCS została kierownikiem prestiżowego projektu, który będzie realizowany w międzynarodowym konsorcjum projektowym z udziałem Słowacji, Chorwacji i Estonii - ze środków Komisji Europejskiej (DG Employment, Social Affairs and Inslusion). Dr Polkowska wraz z zespołem z Instytutu Socjologii będzie realizować projekt pt. "Bargaining for working conditions and social rights of migrant workers in CEE Countries" w ramach konkursu "Improving expertise in the field of industrial relations".
 • Sierpień studia podyplomowe „Menedżer XXI wieku” powstały w ramach współpracy między Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS, a Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu i przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • We wrześniu na emeryturę przeszli: dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS; dr hab. Lech Zdybel, prof. UMCS i dr hab. Jolanta Zdybel, prof. UMCS. Ich zakończenie pracy celebrowano na radzie naukowej Instytutu Filozofii.
 • W dniach 7 i 8 października odbyło się pierwsze spotkanie, „kick-off meeting”, rozpoczynające realizację międzynarodowego projektu badawczego pt. „Negocjowanie warunków pracy i praw socjalnych pracowników migrujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej” (BARMIG), w których uczestniczyli naukowcy z Instytutu Socjologii. Spotkanie miało formę hybrydową.

2021

 • kierunek Kreatywność społeczna (studia I stopnia), prowadzony na Wydziale Filozofii i Socjologii, uzyskał certyfikat akredytacyjny w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Studia z Przyszłością”.  Organizatorem merytorycznym konkursu  jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.
 • Polska Komisja Akredytacyjna pozytywnie zaopiniowała kierunek filozofia na Wydziale Filozofii i Socjologii. Kontrolę przeprowadzono w formie zdalnej (spotkania online) ze względu na obostrzenia związane z pandemią COVID-19.
 • Dr Grzegorz Polak, Dr Barbara Tomczyk oraz Dr Marcin Krawczyk otrzymali stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie filozofia.
 • Rozpoczęto cykl wydarzeń online „Wiedza ekspercka a zdrowie psychiczne” oraz cykl spotkań „Psychoperformatyka – czytanie performatywne”, tworzone przez pracowników naukowych Instytutu Filozofii oraz partnerów zewnętrznych.
 • We wrześniu, w ramach uroczystej rady naukowej Instytutu Filozofii, świętowano zakończenie pracy dr hab. Honoraty Jakuszko, prof. UMCS.
 • Wraz z przejściem na emeryturę prof. Jakuszko pieczę nad Katedrą Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej przejął dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Dziekan Wydziału.

2022

 • Naukowcy z Instytutu Socjologii UMCS ukończyli pracę nad raportem krajowym w projekcie BARMIG, dotyczącym negocjowania warunków pracy i praw socjalnych pracowników migrujących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” zorganizowały konferencję naukową Współczesne wyzwania a wartości 2: Konflikty wartości.
 • W Instytucie Socjologii rozpoczęto nowy, międzynarodowy, projekt w ramach Grantów Interwencyjnych NAWA. Projekt ma na celu m.in. zmapowanie aktorów zaangażowanych w zarządzanie kryzysem i działania pomocowe dla osób uciekających po 24 lutego z Ukrainy do Polski lub ze wschodnich regionów Ukrainy do jej regionów zachodnich.
 • W dniu 27 czerwca 2022 r. w Instytucie Socjologii odbyło się spotkanie w formie hybrydowej członków instytutowego Zespołu ds. Badań Migracyjnych z przedstawicielami Wydziału Historii, Politologii i Bezpieczeństwa Narodowego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Ł. Ukrainki w Łucku. Tematem spotkania było omówienie współpracy, jaka została nawiązana między badaczkami i badaczami z Lublina i Łucka w związku z realizacją badań dotyczących reakcji na kryzys humanitarny wywołany inwazją Rosji na Ukrainę. Podstawą do wspólnych działań jest odnowiona 19.11.2021 r. umowa o współpracy akademickiej podpisana przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wołyński Uniwersytet Narodowym im. Ł. Ukrainki.
 • W dniu 19.10.2022 r., zostało przeprowadzone otwarte seminarium naukowe Struktura pomocy humanitarnej w czasie kryzysu: przypadki Lublina i Łucka. Udział w nim wzięli goście z Ukrainy, badacze Instytutu Socjologii UMCS oraz z innych ośrodków akademickich i badawczych w Polsce; lokalni aktywiści oraz przedstawiciele instytucji udzielających pomocy uchodźcom.
 • W ramach wizyty studyjnej, w dniu 20.10.2022 r., Instytut Socjologii zorganizował otwarte seminarium naukowe Kobiety, migracje i wojna. Udział w nim wzięli goście z Ukrainy, badacze Instytutu Socjologii UMCS oraz z innych ośrodków akademickich i badawczych w Polsce; lokalni aktywiści oraz przedstawiciele instytucji udzielających pomocy uchodźcom.
 • Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, Wydział Filozofii i Socjologii, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, w dniu 22 listopada 2022 r. przeprowadziła konferencję naukową pt. Kryzys jako pojęcie i kategoria filozoficzna.
 • W dniach 6-7 grudnia 2022 r. odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa pt. Obcy, inny… wróg? Obcość i inność w humanistyce zorganizowana przez Katedrę Estetyki i Filozofii Kultury oraz Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej.
 • W roku 2022 na wydziale przeprowadzono 5 publicznych obron rozpraw doktorskich.

2023

 • Naukowcy z Katedry Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej UMCS, przeprowadzili międzynarodową naukową pt. Kryzys jako kategoria filozoficzna. Konferencja odbyła się 22 listopada 2022 r. na platformie Zoom.
 • Gmina Lublin zacieśniła współpracę z Instytutem Socjologii UMCS. Porozumienie dotyczy współpracy w obszarze badań, analiz oraz projektów naukowych związanych z naukami społecznymi. Jednym z głównych celów porozumienia jest cykliczna realizacja tzw. Diagnozy Lubelskiej.
 • 21 marca 2023 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył nominację profesorską dr. hab. Włodzimierzowi Piątkowskiemu, prof. UMCS. We wrześniu 2022 roku Prezydium Rady Doskonałości Naukowej, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zespołu Nauk Społecznych, podjęło jednogłośną decyzję o wystąpieniu do Prezydenta RP o nadanie prof. Piątkowskiemu tytułu profesora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne.
 • W sobotę 4 marca 2023 r., w Auli Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS odbyło się  uroczyste zakończenie lubelskiego etapu 35. Olimpiady Filozoficznej.
 • 6 marca 2023 roku Koło Naukowe Badaczy Społecznych oraz Instytut Socjologii UMCS w Lublinie zainaugurowało projekt pn. Młodzieżowy Panel Obywatelski, realizowany w ramach programu "Lublin Akademicki", którego organizatorem jest Urząd Miasta Lublin.
 • Dr Damian Winczewski, adiunkt w Katedrze Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, zajął pierwsze miejsce w dziedzinie Nauk Humanistycznych i Sztuki, w konkursie „Ad Astra” organizowanym przez Forum Młodych Naukowców 2.0.
 • 25 maja 2023 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii obchodzono kolejny w cyklu Dzień Socjologa. W roku 2023 odbył się pod hasłem Miasto – Mieszkańcy – Aktywność.
 • Rok akademicki 2023-2024 to niezwykle ważna data w kalendarzu Wydziału Filozofii i Socjologii oraz Instytutu Filozofii, 10 lat wcześniej uruchomiono nowy, interdyscyplinarny kierunek studiów - kognitywistykę. Chcąc z jednej strony uczcić ten jubileusz, z drugiej spojrzeć na studia kognitywistyczne i lubelską kognitywistyczną aktywność badawczą, zorganizowano, w dniu 23.06.2023 r., Konferencję Naukową pt. 10 lat kognitywisytki na UMCS. W konferencji wzięli udział przedstawicieli ośrodków kognitywistycznych z całego kraju.
 • Poczuj filozofię - 15 czerwca 2023 Instytut Filozofii zorganizował dzień spotkania z filozofią. Była to szczególna okazja, aby poznać świat filozofii i przekonać się, jak studia filozoficzne przydają się w życiu osobistym i karierze zawodowej.
 • Z dumą odnotowano, iż dr Karolina Podgórska (adiunkt w Katedrze Socjologii Zmiany Społecznej oraz kierownik Zespołu Badawczego MigLab) została powołana na członka Komitetu Badań nad Migracjami przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk (KBnM PAN) na kadencję 2023-2026.
 • Sukces pracowników Katedry Badań nad Kulturą i Komunikacją Instytutu Socjologii – we wrześniu br. trzech pracowników Katedry Badań nad Kulturą i Komunikacją (dr Błażej Dyczewski, dr Andrzej Jekaterynczuk, dr Artur Wysocki) uzyskało finansowanie swoich projektów badawczych w ramach konkursu Miniatura 7, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki.
 • W dniu 16 listopada 2023 r., w trakcie obchodów Światowego Dnia Filozofii, w Auli naszego Wydziału odbyła się gala wręczenia Nagrody im. Kazimierza Twardowskiego dla najlepszej książki filozoficznej roku 2022. Organizatorami wydarzenia była Fundacja Academicon, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS oraz czasopismo „Filozofuj!”.
 • 19 grudnia 2023 r. odbyło się międzynarodowe seminarium naukowe Nicolai Hartmann’s Philosophy of Spiritual Being, zorganizowane przez Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej oraz półrocznik „Kultura i Wartości”.
 • W roku 2023 na wydziale przeprowadzono 7 publicznych obron rozpraw doktorskich.

2024

 • Tradycja w filozofii. Filozofia w tradycji to konferencja akademicka zorganizowana przez Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej, UMCS zorganizowana on-line w dniu 29 lutego 2024 r.
 • Ks. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. UMCS otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia. Nominacja profesorska została przyznana na mocy postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z dnia 2 lutego 2024 roku.
 • W dniu 1 marca 2024 r. Rektor UMCS powołał ośrodek badawczy Centrum Analiz Migracyjnych MigLab, działający w Instytucie Socjologii UMCS. Kierownikiem ośrodka została dr Karolina Podgórska, zaś w skład Rady Naukowej weszli dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS, dr hab. Stanisław Lachowski, prof. UMCS oraz prof. dr hab. Włodzimierz Piątkowski. Cele ośrodka MigLab to przede wszystkim: rozwijanie działalności badawczej i analitycznej, szczególnie jako wsparcia dla lokalnych instytucji i organizacji działających w obszarze zarządzania migracjami/integracji/mobilności, nawiązywanie współpracy z badaczami procesów migracyjnych z innych wydziałów UMCS, a także popularyzacja tematyki migracyjnej poza uniwersytetem.
 • W dniu 6 marca 2024 na Wydziale Filozofii i Socjologii odbyło się seminarium pt. Dwa lata pomagania i co dalej? Architektura i potencjał działań pomocowych wobec osób uciekających z Ukrainy w obliczu wojny rosyjsko-ukraińskiej. Perspektywa Lublina i województwa lubelskiego organizowane przez Centrum Analiz Migracyjnych MigLab działające w Instytucie Socjologii UMCS. Seminarium było okazją do podsumowania projektu badawczego realizowanego w ramach programu Grantów Interwencyjnych NAWA. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, profesor Maciej Duszczyk, a także przedstawiciele urzędów i organizacji społecznych z Lublina i Lubelszczyzny. Podczas seminarium podpisano także deklarację o współpracy UMCS z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim, Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz Stowarzyszeniem Homo Faber w związku z powołaniem inicjatywy pod nazwą Platforma Danych Migracyjnych dla Lublina i Lubelszczyzny.
 • 13 marca br. w Auli naszego Wydziału odbyło się II Forum Administracji UMCS. Tegoroczne Forum odbyło się pod hasłem Komunikacja w Uniwersytecie. Była to wyjątkowa okazja do spotkania w jednym miejscu przedstawicieli między innymi administracji wydziałowych i administracji centralnej, podzielenia się własnymi doświadczeniami i wypracowania wspólnych rozwiązań ułatwiających pracę.
 • W czwartek, 18 kwietnia 2024 r. odbyła się Konferencja Naukowa zorganizowana przez Instytut Socjologii UMCS, pt. Socjologia w UMCS – tradycja i współczesność. Konferencja wpisała się w ogólnouniwersyteckie obchody 80-lecia UMCS.