Prof. dr hab. Stanisław Kosiński

Pracował na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w latach 1968 – 2008

Prof. dr hab. Stanisław Kosiński urodził się 5 maja 1936 roku w Turzyńcu. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Wywłoczce i uzyskaniu matury w Państwowym Liceum Pedagogicznym w pobliskim Szczebrzeszynie rozpoczął studia historyczne w Krakowie, które ukończył uzyskaniem magisterium w czerwcu 1960 r. Od roku 1960 był nauczycielem ponadpodstawowych szkół w Rzeszowie i Neuropsychiatrycznego Studium Pielęgniarskiego w Jarosławiu gdzie wykładał wiedzę o społeczeństwie, psychologie i pedagogikę.

Ukończył również filologię rosyjską w Studium Nauczycielskim w Przemyślu oraz studia uzupełniające z socjologii w warszawskiej Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Pod koniec września 1968 r. w uczelni tej nadano mu stopień doktora nauk humanistycznych (w zakresie socjologii) na podstawie rozprawy „Adaptacja absolwentów zasadniczych szkół zawodowych do zawodu i  środowiska pracy” (na podstawie wybranych środowisk), napisanej pod kierunkiem doc. dra hab. Stanisława Widerszpila. Z początkiem listopada tegoż roku został adiunktem w Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej i pierwszym w nim etatowo zatrudnionym socjologiem pełniącym obowiązki kierownika  Katedry Socjologii. Był współtwórcą i pierwszym dziekanem Wydziału Filozofii i Socjologii. Od roku 1969 S. Kosiński formalnie doktor nauk humanistycznych, absolwent uczelni pedagogicznej i już doświadczony nauczyciel szkół ponadpodstawowych, wykładał socjologię wychowania, a także promował magistrantów pedagogiki na Wydziale Pedagogiki i Psychologii. Uczestniczył w przewodach doktorskich, a jako członek Rady Wydziału i habilitacyjnych kilkanaście lat był egzaminatorem doktorantów z socjologii.

Podczas czterdziestoletniej pracy naukowo-dydaktycznej w UMCS prowadził również zajęcia na Wydziale Pielęgniarskim Akademii Medycznej. Uczestniczył w tworzeniu jego podstaw i późniejszej ponad dwudziestoletniej działalności. Wypromował w nim około 300 magistrów, a 4 z nich pod jego kierunkiem w UMCS uzyskało stopień doktora. Zaangażowanie się w akademickie kształcenie pielęgniarek ukierunkowało dalszy rozwój naukowy Profesora Kosińskiego. Wskazuje na to praca habilitacyjna „Społeczno-kulturowe i strukturalne przemiany warunków zdrowotnych polskiej wsi (1860-1980)”, której dwukrotną recenzentką była prof. dr hab. Magdalena Sokołowska (pielęgniarka, lekarz i socjolog). W roku 1995 ówczesny Prezydent Aleksander Kwaśniewski nadał mu tytuł profesora zwyczajnego. Jego dorobek naukowo badawczy liczy około 140 publikacji. Wypromował  12 doktorów i ponad 500 magistrów, głównie pielęgniarstwa i socjologii. Należał również do Oddziałów Lubelskich PTS i PTPS gdzie pełnił ważne funkcje oraz przez pewien czas do Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.

W swoim wcześniej wspomnianym dorobku naukowo-badawczym, liczącym około 140 publikacji, za najważniejsze uważał:

 • Zakłady kształcenia nauczycieli w Szczebrzeszynie i ich wychowankowie. Studium historyczno-socjologiczne pod redakcją Stanisława Kosińskiego , Wyd. Lub. Lublin 1975
 • Pielęgniarka w wiejskiej służbie zdrowia, PZWL, Warszawa 1977        
 • Sojologia zawodów medycznych. Wybór problematyki. Pod redakcją Magdaleny Sokołowskiej i Stanisława Kosińskiego, IFiS PAN, Warszawa 1978
 • Rozprawa habilitacyjna „Społeczno-kulturowe i strukturalne przemiany warunków zdrowotnych polskiej wsi (1860-1980), Wyd. UMCS, Lublin 1983
 • Socjologia ogólna. Zagadnienia podstawowe PWN, Warszawa 1987 i 1989
 • S. Tokarski (współautor), Ochrona zdrowia ludności wiejskiej. Ze szczególnym uwzględnieniem Lubelszczyzny, PWN, Warszawa-Łódź 1987, (ss. 139).
 • Lwowskie korzenie socjologii polskiej, SCHOLAR,Warszawa 2011 (współaut. V. Fryszkowska)

Pracując w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej obejmował stanowiska i pełnił funkcje naukowo-organizacyjne takie jak :

 • Kierownik Katedry Socjologii
 • Kurator Socjologicznego Koła Naukowego Studentów Ekonomii i Prawa
 • Kierownik Zakładu Socjologii
 • Dyrektor Międzyuczelnianego Instytutu Filozofii i Socjologii
 • Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii
 • Opiekun Specjalności Socjologia Organizacji i Zarządzania w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Prof. Stanisław Kosiński zmarł 07.02.2020 roku w Lublinie, ale zgodnie z ostatnią wolą został pochowany w grobie rodzinnym w Topólczy.