Zasady dyplomowania

Zasady dyplomowania
na Wydziale Filozofii i Socjologii

§ 1
Wybór opiekunów i tematów prac dyplomowych

 1. Listę osób uprawnionych do prowadzenia seminariów w danym roku akademickim proponuje dziekan Wydziału, a zatwierdza kolegium dziekańskie.
 2. Pracę dyplomową student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego ze stopniem co najmniej doktora z zastrzeżeniem ust. 3.
 3. W wyjątkowych przypadkach kolegium dziekańskie może upoważnić do kierowania pracą dyplomową specjalistę spoza uczelni.
 4. Student dokonuje wyboru opiekuna z listy nauczycieli akademickich przedstawionej przez dziekana w pierwszym tygodniu zajęć, zapisując się na seminarium.
 5. Na zajęcia seminaryjne student zapisuje się u osoby prowadzącej seminarium.
 6. Opiekun odpowiada za poprawność merytoryczną, metodyczną i formalną pracy.
 7. Tematy prac dyplomowych ustalają opiekunowie w porozumieniu ze studentami.
 8. Temat pracy dyplomowej powinien być zgodny z kierunkiem studiów i realizowaną przez studenta specjalnością, o ile program studiów przewiduje specjalności.
 9. Tematy prac dyplomowych są przedstawiane przez opiekunów dziekanowi, a następnie zatwierdzane na posiedzeniu kolegium dziekańskiego, nie później niż do końca przedostatniego semestru zajęć seminaryjnych.
 10. W przypadku merytorycznych lub formalnych zastrzeżeń dotyczących tematów prac ze strony kolegium dziekańskiego sugestie zmian przekazywane są bezpośrednio do opiekunów. Wersje poprawione są ponownie analizowane i ewentualnie akceptowane przez kolegium dziekańskie w najbliższym możliwym terminie.
 11. Zmiana tematu pracy dyplomowej następuje na podstawie wniosku złożonego przez studenta i zaopiniowanego przez opiekuna.
 12. Każdorazowa zmiana tematu wymaga akceptacji kolegium dziekańskiego.
 13. W uzasadnionych przypadkach możliwa jest zmiana opiekuna. Zmianę opiniuje i zatwierdza kolegium dziekańskie.

§ 2
Praca dyplomowa

 1. Praca dyplomowa jest samodzielnym opracowaniem pisemnym, w ramach którego student przedstawia określone zagadnienie teoretyczne lub praktyczne. Pracą dyplomową może być opublikowany artykuł naukowy. Praca dyplomowa jest przygotowywana indywidualnie pod kierunkiem nauczyciela akademickiego będącego opiekunem studenta.
 2. Praca dyplomowa przyjmuje nazwę:
     1)  na studiach I stopnia (licencjackich): „praca licencjacka”,
     2)  na studiach II stopnia (magisterskich): „praca magisterska”.
 3. Praca dyplomowa może mieć charakter:
     1) przeglądowy – na podstawie analizy literatury przedmiotu – w przypadku studiów I stopnia;
     2) przeglądowo-badawczy – formułowanie i weryfikowanie przez studenta własnych hipotez badawczych z wykorzystaniem obserwacji, analiz materiałów źródłowych, badań teoretycznych i empirycznych – w przypadku studiów I i II stopnia;
     3) projektowy – gdy student przygotowuje projekt rozwiązania określonego problemu praktycznego – w przypadku studiów I i II stopnia;
     4 )przeglądowo-projektowy – w przypadku studiów I stopnia
 4. Rodzaj przydzielonej studentowi pracy powinien być zgodny z jego możliwościami, predyspozycjami oraz zainteresowaniami.
 5. Praca magisterska   i   licencjacka   musi   spełniać   określone   kryteria   formalne i merytoryczne. Student powinien wykazać się umiejętnością gromadzenia, weryfikacji i doboru źródeł bibliograficznych, znajomością i umiejętnością praktycznego zastosowania na wybranym przez siebie korpusie badawczym nowoczesnych metod i narzędzi badawczych z danej dziedziny, a także umiejętnością właściwego uporządkowania swojej wypowiedzi (kompletność tez, podział treści, kolejność rozdziałów itp.).
 6. Prace dyplomowe na studiach I stopnia mają charakter opracowań na poziomie zgodnym z 6 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji. Prace dyplomowe na studiach II stopnia są opracowaniami na poziomie zgodnym z 7 poziomem Polskiej Ramy Kwalifikacji.
 7. Opiekunowie zapewniają studentom przygotowującym   prace magisterskie udział w badaniach naukowych w dziedzinie nauki związanej z kierunkiem studiów.
 8. Praca dyplomowa podlega ocenie przez nauczyciela akademickiego, który sprawował opiekę nad studentem oraz przez jednego recenzenta, którego wyznacza dziekan na wniosek opiekuna.
 9. Recenzentem w przypadku prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego może być nauczyciel akademicki ze stopniem naukowym co najmniej doktora.
 10. Recenzentem w przypadku prac dyplomowych prowadzonych przez nauczyciela akademickiego ze stopniem naukowym doktora może być nauczyciel akademicki z tytułem naukowym profesora lub stopniem naukowym doktora habilitowanego.
 11. Student realizujący więcej niż jedną specjalność na danym kierunku studiów, o ile program studiów przewiduje specjalności, przygotowuje jedną pracę dyplomową, związaną tematycznie z problematyką specjalności podstawowej i zdaje jeden egzamin dyplomowy.

§ 3
Przygotowanie do egzaminu dyplomowego

 1. Do dnia 30 marca dziekan przekazuje kierownikowi administracyjnemu pełne wykazy tematów prac dyplomowych zatwierdzonych przez kolegium dziekańskie wraz z nazwiskami opiekunów prac. Umożliwia to pracownikom dziekanatu wprowadzenie do systemu APD odpowiednich danych.
 2. Student jest zobowiązany (po akceptacji ostatecznej wersji pracy przez opiekuna naukowego) wprowadzić do systemu APD:
    1) informację o oryginalnym języku pracy,
    2) streszczenie pracy (do 4000 znaków) uzgodnione z opiekunem pracy,
    3) słów kluczowych uzgodnionych z opiekunem pracy,
    4) wersję elektroniczną pracy standardowo sformatowaną (czcionka Times New Roman 10 pkt, interlinia – 1, margines lewy – 3,5 cm łącznie z oprawą, margines prawy – 2 cm) w postaci jednego pliku w formacie pdf (o rozmiarze nieprzekraczającym 25 MB) oraz ewentualne załączniki (w postaci skompresowanego archiwum).
 3. Opiekun pracy dyplomowej jest zobowiązany wykonać następujące czynności:
     1) sprawdzić kompletność i poprawność opisu pracy wprowadzonej przez studenta do systemu APD (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości opiekun zobowiązuje studenta do naniesienia odpowiednich poprawek);
    2) przeprowadzić kontrolę antyplagiatową pracy za pomocą jednolitego systemu antyplagiatowego powiązanego z systemem APD (ostateczną decyzję o dopuszczeniu pracy do obrony podejmuje opiekun);
     3) zatwierdzić opis oraz pliki pracy dyplomowej w systemie APD (po usunięciu przez studenta ewentualnych nieprawidłowości w opisie pracy oraz po wykluczeniu możliwości plagiatu).
  Opiekun powinien pamiętać, że czas oczekiwania na raport z kontroli antyplagiatowej jest zmienny i może ulec wydłużeniu. Powinien również uwzględnić czas potrzebny studentowi do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.
 4. Opiekun pracy dyplomowej po dokonaniu analizy raportu z kontroli antyplagiatowej może podjąć decyzję o:
     1) zatwierdzeniu pracy w APD;
     2) skierowaniu pracy do poprawy celem wprowadzenia niezbędnych korekt; (następnie ponownie kieruje pracę do sprawdzenia przez system antyplagiatowy);
     3) niedopuszczeniu pracy do obrony i skierowaniu sprawy do dziekana, jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia plagiatu. W ostatnim przypadku, dziekan, po zapoznaniu się z opinią opiekuna pracy dyplomowej, może skierować pracę do poprawki lub podjąć decyzję o niedopuszczeniu pracy do obrony i wystąpić do rektora z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego.
 5. Po zatwierdzeniu pracy i jej opisu przez opiekuna w systemie APD, student jest zobowiązany do tego, by złożyć w dziekanacie, wraz z wymaganymi załącznikami, 1 egzemplarz pracy wydrukowany z systemu APD, w postaci wydruku dwustronnego na kartach formatu A4 w miękkiej oprawie. Egzemplarz pracy musi posiadać numer kontrolny przydzielony przez system APD.
 6. Pracę dyplomową student składa nie później niż do 25 września w przypadku studiów I stopnia i 30 września w przypadku studiów II stopnia.
 7. Z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem dziekan wyznacza na wniosek opiekuna termin egzaminu oraz skład komisji egzaminacyjnej (przewodniczący, opiekun, recenzent). Okres ten może ulec skróceniu na wniosek opiekuna, o ile nie uniemożliwiają tego względy formalne czy organizacyjne. Dziekan wyznacza skład komisji egzaminacyjnej na wniosek opiekuna po złożeniu pracy w dziekanacie przez studenta. Recenzent może zostać wyznaczony na wniosek opiekuna na wcześniejszym etapie postępowania. Dziekan wyznacza termin   egzaminu   dyplomowego   w porozumieniu z członkami komisji egzaminacyjnej. Egzamin dyplomowy powinien się odbyć nie później niż w ciągu 4 tygodni, licząc od dnia złożenia pracy przez studenta. Maksymalny okres oczekiwania na egzamin może ulec wydłużeniu ze względu na przerwę wakacyjną (w której egzaminy nie powinny się odbywać).
 8. Po wyznaczeniu recenzenta pracownicy dziekanatu bezzwłocznie wprowadzają do systemu APD dane, które są niezbędne do wprowadzenia recenzji do systemu.
 9. Najpóźniej 1 dzień przed terminem egzaminu dyplomowego recenzent i opiekun pracy dyplomowej są zobowiązani do wypełnienia formularza recenzji w systemie APD. Niezbędne jest również przygotowanie recenzji w wersji drukowanej i podpisanie jej. W sytuacjach wyjątkowych (np. gdy recenzentem jest specjalista spoza uczelni) recenzja może zostać wprowadzona do systemu APD przez opiekuna pracy dyplomowej.
 10. Przed egzaminem dyplomowym pracownicy dziekanatu przeprowadzają niezbędne działania kontrolne i umożliwiają usunięcie ewentualnych nieprawidłowości. Dziekan może podjąć decyzję o przełożeniu egzaminu na późniejszy termin w razie stwierdzenia poważnych nieprawidłowości lub z innych ważnych powodów.

§ 4
Egzamin dyplomowy

 1. Zakres i formę egzaminu dyplomowego ustala Senat w porozumieniu z Wydziałowym Samorządem Studenckim i podaje do wiadomości studentom na rok przed planowanym terminem ukończenia studiów.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest:
    1) uzyskanie zaliczeń wszystkich przedmiotów, w tym praktyk objętych programem
    2) uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
    3) złożenie w dziekanacie pracy dyplomowej wraz z wymaganymi załącznikami.
 3. W wypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej wystawionej przez recenzenta, o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego decyduje dziekan Wydziału po zasięgnięciu opinii dodatkowego recenzenta.
 4. Egzamin dyplomowy jest egzaminem ustnym, którego celem jest sprawdzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dyplomanta z zakresu studiowanego kierunku i specjalności oraz problematyki związanej z przygotowaną przez niego pracą dyplomową.
 5. Egzamin dyplomowy jest egzaminem zamkniętym. Na wniosek studenta lub promotora egzamin dyplomowy przeprowadza się jako egzamin otwarty. Wniosek taki należy złożyć, składając pracę dyplomową.
 6. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją egzaminacyjną powołaną przez dziekana Wydziału.
 7. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą: przewodniczący komisji (samodzielny pracownik naukowy), promotor i recenzent.
 8. Skład komisji oraz termin egzaminu zatwierdza dziekan na wniosek opiekuna.
 9. Na egzaminie dyplomowym studentowi zadawane są przynajmniej trzy pytania, z których dwa powinny pochodzić z listy pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku studiów. Pozostałe pytania powinny dotyczyć pracy dyplomowej.
 10. Listy pytań na egzamin dyplomowy dla danego kierunku studiów są opracowane przez odpowiednie zespoły programowe i zatwierdzane przez kolegium dziekańskie. Każda z list zawiera pięćdziesiąt pytań. Listy pytań są dostosowywane do aktualnie realizowanych programów kształcenia. Listy są dostępne na stronach internetowych poszczególnych kierunków studiów.
 11. Prawo do zadawania pytań ma także przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
 12. Uczestnicy egzaminu otwartego niebędący członkami komisji nie mogą zadawać pytań dyplomantowi oraz uczestniczyć w obradach komisji w części niejawnej oceniającej egzamin.
 13. Na zakończenie egzaminu dyplomowego w części niejawnej komisja ustala:
     1) ocenę końcową pracy dyplomowej (na podstawie średniej ocen proponowanych przez opiekuna i recenzenta pracy; ocena jest zaokrąglana do oceny pełnej lub połówkowej);
     2) ocenę egzaminu dyplomowego (na podstawie odpowiedzi dyplomanta na poszczególne pytania; ostateczny wynik egzaminu dyplomowego stanowi średnia arytmetyczna z ocen za poszczególne pytania, zaokrąglona do ocen pełnych i połówkowych);
     3) ocenę końcową ukończenia studiów.
 14. Egzamin dyplomowy jest zdany, jeżeli średnia arytmetyczna ocen wynosi co najmniej 3,0 i wśród ocen cząstkowych występuje co najwyżej jedna ocena negatywna.
 15. Ustalając ocenę pracy i wynik egzaminu, stosuje się następującą skalę ocen:
    1) bardzo dobry (bdb) 5,0 A
    2) dobry plus (db+) 4,5 B
    3) dobry (db) 4,0 C
    4) dostateczny plus (dst+) 3,5 D
    5) dostateczny (dst) 3,0 E
    6) niedostateczny (ndst) 2,0 F
 16. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:
    1) średnia ocen ze studiów, obliczona zgodnie z Regulaminem studiów na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej,
    2) ocena pracy dyplomowej,
    3) ocena egzaminu dyplomowego.
  Ostateczny wynik studiów stanowi suma: 3/5 oceny wymienionej w punkcie (1), 1/5 oceny wymienionej w punkcie (2) i 1/5 oceny wymienionej w punkcie (3).
  Ostateczny wynik studiów wyrównuje się zgodnie z zasadą:
    1) do 3,20 - dostateczny (3,0),
    2) od 3,21 - dostateczny plus (3,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,26,
    3) od 3,71 - dobry (4,0), przy średniej ocen ze studiów od 3,51,
    4) od 4,21 - dobry plus (4,5), przy średniej ocen ze studiów od 3,76,
    5) od 4,51 - bardzo dobry (5,0), przy średniej ocen ze studiów od 4,19.
 17. Ocenę    pracy    dyplomowej    oraz    ocenę    egzaminu    dyplomowego   ustala    się w następujący sposób:
    1) średnia 2,75-3,24 – dostateczny (3,0) ,
    2) średnia 3,25-3,74 – dostateczny plus (3,5) 3) średnia 3,75-4,24 – dobry (4,0),
    4) średnia 4,25-4,74 – dobry plus (4,5),
    5) średnia 4,75-5,00 – bardzo dobry (5).
 18. Komisja egzaminacyjna zobowiązana jest do sporządzenia protokołu egzaminacyjnego wraz z zapisem treści pytań kierowanych do studenta i przyznanymi ocenami za każde z pytań według wzoru przyjętego w UMCS. Druk protokołu z wyliczoną średnią ocen ze studiów opiekun otrzymuje z dziekanatu.
 19. W wypadku uzyskania oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do egzaminu dyplomowego w ustalonym terminie, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Powtórny egzamin powinien się odbyć przed upływem jednego miesiąca od daty pierwszego egzaminu.
 20. W stosunku do studenta który:
    1) nie uzyskał pozytywnej oceny pracy dyplomowej,
    2) nie przystąpił do egzaminu dyplomowego,
    3) nie uzyskał pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego,
  dziekan wydaje decyzję o zezwoleniu na powtarzanie ostatniego semestru bądź roku studiów albo decyzję o skreśleniu z listy studentów.
 21. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie zostaje skreślony z listy studentów.
 22. Archiwizację prac obronionych w ciągu ostatnich dwóch lat prowadzi dziekanat Wydziału Filozofii i Socjologii.
 23. Ewidencja danych dotyczących procesu dyplomowania prowadzona jest w systemie informatycznym oraz w aktach studenta.

§ 5
Ewaluacja systemu dyplomowania

 1. Za funkcjonowanie systemu dyplomowania odpowiada dziekan Wydziału i nauczyciele akademiccy prowadzący seminaria dyplomowe.
 2. System dyplomowania podlega ewaluacji przez studentów i nauczycieli akademickich zatrudnionych na Wydziale. W procesie ewaluacji uczestniczą w szczególności opiekunowie   naukowi   seminariów   oraz   dyrektorzy   instytutów.   Wszyscy   studenci i nauczyciele kierować mogą pisemne oceny i wnioski dotyczące systemu dyplomowania do Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia.
 3. Na początku roku akademickiego Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia przygotowuje ocenę funkcjonowania sytemu dyplomowania wraz z ewentualnymi wnioskami o wprowadzenie zmian i przedstawia ją do zaopiniowania kolegium dziekańskiemu. Podstawą oceny są dane zewidencjonowane w systemie informatycznym i aktach studenta, wyniki badań ankietowych studentów, opinie i wnioski kierowane do Zespołu przez studentów i nauczycieli akademickich, oraz inne dostępne materiały.
 4. Aktualizowane wersje zasad dyplomowania są upowszechniane niezwłocznie po ich zatwierdzeniu Senat poprzez udostępnienie ich treści na stronie internetowej Wydziału