Projekt badawczy, pt, "Stereotypy społeczne i ograniczenia wiedzy eksperckiej na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu" jest realizowany w ramach programu MNiSW "Diamentowy Grant"  w Instytucie Filozofii UMCS.

 Zakrojone na szeroką skalę akcje społeczne (programy badań przesiewowych, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, zaliczenie autyzmu przez ONZ do najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata, „Autyzm – potrafię rozpoznać” itp.) sprawiły, że jest to zaburzenie pojawiające się coraz częściej w szeroko pojętej świadomości społecznej. Jednak ta „popularność” autyzmu w połączeniu z brakiem jednoznacznych rozstrzygnięć, co do przyczyn jego powstawania i zbyt niskim poziomem wiedzy specjalistycznej wśród ekspertów kształtujących w dużej mierze opinię publiczną – położnych, pediatrów, psychologów, psychiatrów etc. – sprawiają, że wokół autyzmu narosła znaczna liczba negatywnych stereotypów, uproszczonych rozumowań i błędów poznawczych, będących przedmiotem badania niniejszego projektu.

 

Projekt będzie realizowany przez 48 miesięcy od października 2019 roku. Do jego zasadniczych celów należy:

  1. Przeanalizowanie dyskursu medialnego pod kątem prezentowanego obrazu osoby z autyzmem oraz zidentyfikowanie najczęściej występujących stereotypów/przekłamań/mitów nt. ASD (w takich źródłach jak niefachowa prasa, fora internetowe, tv - czyli miejsca).

  2. Odtworzenie mechanizmów powstawania takich wybranych, fałszywych informacji.

  3. Sprawdzenie czy, i w jakim stopniu, wybrane stereotypy pojawiają się w opiniach ekspertów tak, aby sprawdzić czy ulegają oni różnego rodzaju heurystykom/skrótom myślowym w trakcie wydawania swoich opinii.

W ramach projektu - w oparciu o wyniki badań - powstanie również seria, zwiększających świadomość społeczną, materiałów informacyjnych, przeznaczonych dla MRPiPS, placówek edukacyjnych czy medycznych.

Kontakt w sprawach projektu:

Maciej Wodziński

maciek.wodzinski@gmail.com