Zespół badawczy przy Instytucie Filozofii UMCS:

Wiedza ekspercka i procesy decyzyjne – wyzwania i kontrowersje

Celem zadania badawczego jest analiza specyfiki wiedzy eksperckiej pod kątem jej wiarygodności, efektywności oraz społeczno-kulturowych uwikłań, uwarunkowań i transformacji. W oparciu o wybrane i stopniowo uzupełniane dziedziny eksperckości (medycyna, psychologia, psychoterapia, doradztwo, humanistyka, urban studies, polityka) zostaną przebadane sposoby zdobywania i konstruowania wiedzy eksperckiej, rozróżnione typy/modele i poziomy kompetencji eksperta. Umiejętności i zdolności eksperta będą m.in. analizowane pod kątem jego zdolności intuicyjnych i deliberatywnych oraz autorefleksji (metapoziom). Decyzje i wskazania eksperckie, zgodnie z naturalistyczną koncepcją procesów decyzyjnych (naturalistic theory of decision making), będą się odnosiły się do rzeczywistych i złożonych sytuacji decyzyjnych.

Badania będą również dotyczyły filozoficznych/antropologicznych podstaw sprawczości i podmiotowości oraz legitymizacji i granic kompetencji eksperta, kolektywnego charakteru wiedzy eksperckiej oraz możliwości i sposobów komunikowania się między ekspertami. Zespół odniesie się do pytania o granicę między wiedzą ekspercką i laicką oraz o sens określenia „ekspert laik (lay expertise). Szczególny nacisk zostanie położony na procesy decyzyjne w warunkach poznawczej niepewności: ograniczonego czasu i niedostatecznej wiedzy. Analiza będzie dotyczyła wiedzy ukrytej oraz wagi kontekstu i emocji w podejmowaniu decyzji (heurystyki).

Pozytywnej wiedzy eksperckiej towarzyszyć będą badania dotyczące społeczno kulturowych jej uwarunkowań i trudności utrzymania konsensusu między samymi ekspertami. Ponadto, badania będą dotyczyły historycznej zmienności i dynamiki wiedzy eksperckiej, złożoności diagnozowanych problemów, która często nie pozwala na jednoznaczne zaproponowanie ekspertyzy, obecność i przyczyny akceptacji opinii pseudo-ekspertów. W jaki więc sposób ekspertyzy znajdują odzwierciedlenie w decyzjach politycznych decydentów, które z kolei odzwierciedlają  wybory o charakterze politycznym oraz wielkie transformacje społeczne. Społeczno-kulturowe uwarunkowania eksperckości będą miały na celu wyjaśnić współczesny kryzys „wiedzy eksperckiej” i wizerunku eksperta, a także intelektualisty (eksperta zaangażowanego) co staje się szczególnie widoczne w czasach politycznego populizmu.

Przedmiotem zainteresowań będą również współczesne koncepcje wiedzy i racjonalności eksperckiej w odniesieniu do wybranych obszarów i dziedzin badawczych oraz różnice między sposobem podejmowania decyzji przez ekspertów i laików.

Podsumowując, zespół  badawczy skoncentruje się na:

  1. sposobach nabywania wiedzy eksperckiej i podejmowania decyzji;
  2. zdolnościach poznawczych i umiejętnościach ekspertów;
  3. filozoficznych, antropologicznych i społeczno-kulturowych uwarunkowaniach wiedzy eksperckiej i procesów decyzyjnych;
  4. analizach rodzajów wiedzy eksperckiej;
  5. czynnikach wpływających na rozwój wiedzy i kompetencji eksperckiej (czynniki epistemiczne, psychologiczne, sytuacyjne, społeczno-kulturowe, polityczne, organizacyjne, informacyjne);
  6. relacjach między ekspertem a laikiem, oraz figurze eksperta przez doświadczenie;
  7. społecznej legitymizacji i granicach kompetencji i wiedzy eksperckiej;
  8. kryzysie eksperckości w świecie ponowoczesności i w epoce populizmu;
  9. analizie wybranych dziedzin praktyki pod kątem specyfiki ich eksperckości
  10. pseudoeksperci, eksperckość i nowe media

Projekt umocowany przy #WFiS UMCS - Decyzja powołania Zespołu przez Dyrektora Instytutu UMCS: ZB1/2021 z dnia 07.01.2021

Patronat projektu: #osfp oraz Pracownia Filozofii Zdrowia Psychicznego PUM

Uwagi dotyczące Projektu proszę kierować do Kierownika Projektu: andrzej.kapusta@umcs.pl