Szkoła równych szans. Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny

W okresie od 01.01.2007 do 31.03.2008 Instytut Socjologi UMCS zrealizował projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006

Priorytet 2. Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy.

Działanie 2.1. Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie pod nazwą

SZKOŁA RÓWNYCH SZANS
Programy rozwojowe dla szkół z zakątków Lubelszczyzny.

Celem głównym projektu było wsparcie merytoryczne i finansowe 55 szkół wszystkich szczebli z terenu powiatów chełmskiego i tomaszowskiego w przygotowaniu i wdrożeniu programów rozwojowych, ukierunkowanych na zmniejszenie dysproporcji edukacyjnych, rozwijanie aspiracji edukacyjnych, społecznych i zawodowych uczniów oraz na wzmocnienie współpracy szkoły z rodzicami i społecznością lokalną.

Projekt zakładał następujące formy wsparcia: dotację finansową na realizację opracowanych przez szkoły programów rozwojowych, przeprowadzenie badań diagnozujących w szkołach, pomoc wykwalifikowanych trenerów i doradców, pedagogów, psychologów w opracowywaniu programów rozwojowych i prowadzeniu zajęć dla uczniów, konsultacje on-line dla szkolnych zespołów programowych, portal internetowy, na którym szkoły mogły zaprezentować swoje osiągnięcia i sukcesy.