Profil zbiorów:

Zasób i profil gromadzonego księgozbioru stanowią pozycje przeznaczone do badań naukowych i działalności dydaktycznej dostępne dla pracowników i studentów Wydziału. Biblioteka posiada w swoich zbiorach specjalistyczną literaturę badawczą z zakresu nauk filozoficznych, kognitywnych, w tym filozofii umysłu, językoznawstwa kognitywnego, semiotyki poznawczej, sztucznej inteligencji, neuronauki, a także pozycje obejmujące zagadnienia kulturowe, społeczne i współczesne procesy cywilizacyjne.
W Bibliotece wyodrębniono księgozbiory podręczne takie jak:
- księgozbiór z zakresu dydaktyki zgodny z kanonem lektur obligatoryjnych w systemie dwusemestralnym;
- księgozbiór obejmujący kluczowe pozycje dla poszczególnych kierunków, dyscyplin i specjalizacji;
- księgozbiór zawierający wydania encyklopedyczne, leksykony i słowniki. 
Infrastruktura biblioteczna w zupełności zaspakaja potrzeby czytelników w zakresie dostępu do zasobów bibliotecznych i wyszukiwania specjalistycznej literatury w dostępnych bazach bibliograficznych.

Realizowane zadania:

 1. Gromadzenie i uzupełnianie zbiorów specjalistycznej literatury badawczej i dydaktycznej zgodnie z prawidłową realizacją celów kształcenia.
 2. Opracowanie formalne księgozbioru w zakresie wprowadzania rekordów bibliograficznych dla książki, zgodnie z kategoryzacją księgozbioru.
 3. Zapewnienie dostępu do zasobów bibliotecznych, oraz informacji o zbiorach w dostępnych bazach bibliograficznych.
 4. Prowadzenie specjalistycznej informacji bibliograficznej z wykorzystaniem dostępnych baz danych.
 5. Przystosowanie infrastruktury bibliotecznej dla nowych kierunków i specjalizacji.

Biblioteka Główna UMCS dzięki zakupionemu systemowi HAN umożliwia korzystanie z licencjonowanych zasobów elektronicznych poza siecią uniwersytecką (np. z komputerów domowych).

Dostęp do licencjonowanych zasobów  z komputerów domowych mają obecnie pracownicy oraz studenci UMCS, posiadający ważne konto biblioteczne.

 

Regulamin udostępniania zbiorów Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii

§1

Zbiory Biblioteki udostępniane są przede wszystkim osobom uprawnionym: pracownikom, studentom i doktorantom Wydziału Filozofii i Socjologii.

§2

Wyłącznie na miejscu w czytelni są udostępniane:

 1. dzieła wydane przed 1950 r
 2. dzieła rzadkie i kosztowne oraz bogato ilustrowane z dużą ilością map i tablic
 3. wydawnictwa bibliograficzne, encyklopedyczne, słownikowe, informacyjne
 4. czasopisma
 5. egzemplarze wchodzące w skład księgozbiorów podręcznych
 6. nowości wydawnicze
 7. pozycje niezbędne do zajęć dydaktycznych będące w wykazie lektur obowiązkowych
 8. materiały opatrzone klauzulą „dostępny na miejscu”

§3

Biblioteka dopuszcza wypożyczenie materiałów bibliotecznych do kopiowania. Zgodę na kopiowanie wydaje bibliotekarz. Możliwe jest wykonanie kserokopii książek i czasopism za wyjątkiem:

 1. pozycji z księgozbiorów podręcznych
 2. książek wydanych przed 1950 rokiem
 3. egzemplarzy w złym stanie technicznym
 4. książek i czasopism oprawnych
 5. materiałów opatrzonych klauzulą „dostępny na miejscu”

§4

Zasady korzystania ze zbiorów biblioteki w czytelni:

 1. Dzieł udostępnianych w czytelni nie wolno wynosić poza jej obręb
 2. Po zwróceniu wykorzystywanych materiałów czytelnik otrzymuje zdeponowany dokument tożsamości, legitymację
 3. Na żądanie pracownika biblioteki, czytelnik jest zobowiązany do okazania materiałów, które wynosi na zewnątrz
 4. Korzystający z czytelni zobowiązani są do składania zamówień najpóźniej na pół godziny przed zamknięciem Biblioteki
 5. Wypożyczone materiały należy zwracać najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem Biblioteki.
  Przed opuszczeniem czytelni należy oddać dyżurnemu bibliotekarzowi wykorzystywane materiały biblioteczne w niezmienionym stanie
  Jednorazowo można sprowadzić z magazynu do 3 egzemplarzy książek bądź czasopism

§5

Przepisy porządkowe

 1. Biblioteka może z ważnych powodów zażądać zwrotu książki przed upływem terminu wypożyczenia lub w chwili wypożyczenia zastrzec wcześniejszy termin zwrotu.
 2. Zbiory Biblioteki wymagają poszanowania
 3. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia zbiorów stwierdzone przy ich zwrocie
 4. Prawo do korzystania ze zbiorów ustaje w przypadku rażącego naruszenia przez czytelnika postanowień niniejszego regulaminu
 5. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych a najpóźniej letniej sesji egzaminacyjnej w bieżącym  roku  akademickim  studenci i doktoranci  zobowiązani  są  do zwrotu wypożyczonych pozycji
 6. Podczas sesji egzaminacyjnych księgozbiór Biblioteki jest udostępniany tylko osobom uprawnionym tzn. pracownikom, studentom i doktorantom Wydziału, wyjątek stanowi brak poszukiwanej pozycji w księgozbiorze BG UMCS i  bibliotek specjalistycznych, nie znaczy jednak, że jest niedostępna w wyniku jej wypożyczenia
 7. W czasie sesji egzaminacyjnej mogą ulec zmianie godziny udostępniania księgozbioru Biblioteki
 8. W przerwie wakacyjnej Biblioteka nie prowadzi wypożyczeń dla studentów, doktorantów oraz pracownków innego Wydziału
 9. Zakres spraw nieobjętych postanowieniami niniejszego regulaminu dotyczących wypożyczania i udostępniania zbiorów rozstrzyga Kierownik Biblioteki

§6

Zasady udostępniania zbiorów Biblioteki Wydziału Filozofii i Socjologii powstały w oparciu o wprowadzony przez Bibliotekę Główną UMCS Regulamin Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – załącznik do Zarządzenia Nr 6/2010 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Biblioteki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.