Program wymiany studenckiej - MOST

MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Umożliwia studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad dwudziestu polskich uczelni partnerskich.

Rekrutacja na MOST odbywa się dwa razy w roku:

 • Od 02 września do 15 września (rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki)
 • Od 31 października do 30 listopada (rekrutacja na semestr letni)

W tych okresach na stronie internetowej programu aktywny jest link, umożliwiający zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

ZMIANA TERMINU REKRUTACJI NA SEMESTR LETNI 2020/2021

Udział w Programie
jest bezpłatny i niezależny
od trybu studiów.

O miejsce z MOST-owej oferty mogą się ubiegać:

 • studenci po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich,
 • studenci po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia,
 • studenci po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia,
 • doktoranci po ukończeniu pierwszego roku studiów doktoranckich.

REKRUTACJA NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021

1.    Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)

2.    Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. - PAMIĘTAJ !!! o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.

3.    Wygeneruj wniosek.

4.    Wniosek wydrukowany i podpisany należy zeskanować i wysłać na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora US.

e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl

5.    Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego podania, to należy go również wydrukować, podpisać i w formie skanu wysłać wraz z podaniem na podany wyżej adres mailowy.

6.    Uczelniany Koordynator UMCS o otrzymaniu podania (listu motywacyjnego) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.

7.    Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich oraz Prorektorowi ds. Studenckich.

8.    O uzyskaniu pozytywnej opinii student zostanie poinformowany przez Uczelnianego Koordynatora UMCS w wiadomości mailowej.

9.    Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK  i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.

10.    Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

 

PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA PROGRAM MOST STUDENT MA OBOWIĄZEK PODPISANIA POZORUZMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ. W CELU UZYSKANIA POMOCY W TWORZENIU TAKIEGO POROZUMIENIA NALEŻY SIĘ KONTAKTOWAĆ Z KOORYDNATORAMI WYDZIAŁOWYMI UNIWERASYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE.

 

https://www.umcs.pl/pl/koordynatorzy,6237.htm

MOST daje możliwość:

 • realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta,
 • realizacji programu studiów nie tylko na takim samym kierunku jak na uczelni macierzystej, ale także na kierunku pokrewnym
 • wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem studentki/studenta, zajęć dydaktycznych,
 • nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta,
 • korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym,
 • prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy  dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz,
 • nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry,
 • wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Uczelnie partnerskie uczestniczące w Programie:

Wszelkie szczegóły na temat Programu dostępne są na stronie www.most.amu.edu.pl

KOORDYNATORZY PROGRAMU MOST NA UNIWERSYTECIE MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE:

Koordynator na Wydziale Filozofii i Socjologii Programu MOST :

dr Michał Nowakowski
pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4
E-mail: michal.nowakowski@mail.umcs.pl

Koordynator Uczelniany Programu MOST

studentki  i studenci
mgr Elwira Mrugała
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia
Zespół ds. Toku Studiów
20-031 Lublin Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
e-mail: elwira.mrugala@poczta.umcs.lublin.pl
tel. 81 537 54 64, 81 537 57 91

doktorantki i doktoranci
mgr Marzena Widomska
Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów
Biuro ds. Kształcenia, Zespół ds. Spraw Studiów Doktoranckich
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin
tel. 81 537 52 88
e-mail: studia.doktoranckie@poczta.umcs.lublin.pl

IRK MOST

Ze wszystkimi szczegółami można zapoznać się na stronie Programu: www.most.amu.edu.pl

2 września rozpocznie  się  rekrutacja  na  semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021. Zostanie ona zakończona z dniem 15 września.

Program MOST na stronie głównej UMCS - kliknij tutaj