Dr hab. Honorata Jakuszko, prof. UMCS

Pracowała na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w latach 1978-2021

W Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej UMCS została zatrudniona 1 października 1978 roku. W roku 1987 uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii  na podstawie dysertacji Rozwój teoretyczny poglądów Novalisa i kształtowanie się romantycznej filozofii historii przygotowanej pod kierunkiem doc. dra hab. Zdzisława Jerzego Czarneckiego. W roku 1999  uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie filozofii na podstawie rozprawy Idea wolności w niemieckiej myśli teologiczno-filozoficznej od Lutra do Herdera. W latach 2004 -2021 pełniła funkcję kierownika Zakładu Historii Filozofii Nowożytnej (w 2016 przemianowanego na Zakład Historii Filozofii Nowożytnej i Współczesnej, a następnie – po zmianach w strukturze WFiS w roku 2019 – na Katedrę Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej). W latach 2005-2009 była Zastępcą Dyrektora Instytutu Filozofii, w latach 2009-2013 – Dyrektorem Instytutu Filozofii. W latach 2005-2012 była członkiem Senatu UMCS (XXI i XXII kadencja). W roku 2007 została zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W latach 2011-2014  była członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN, przewodniczącą Komisji ds. oceny stanu filozofii polskiej. W okresie 2015-2018  była członkiem Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Od roku 1978 była członkiem Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, od roku 2007 - Lubelskiego Towarzystwa Naukowego, a od roku 2012 - członkiem Polskiego Towarzystwa Kantowskiego (od 2012). Od roku 2019 pełniła funkcję zastępcy sekretarza generalnego Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. W roku 2014 była członkiem Zespołu Ekspertów w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (panel HS1) Narodowego Centrum Nauki. Była członkiem rad naukowych czasopism „Kultura i Wartości” (od 2012 do teraz)  oraz „Studia z Historii Filozofii”.

Za osiągnięcia w pracy naukowej i organizacyjnej była wielokrotnie nagradzana: Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2007);  Nagrodą Rektora KUL - zespołowa I stopnia - za udział w opracowaniu 10-tomowej Powszechnej Encyklopedii Filozofii (2009); Medalem Złotym za Długoletnią Służbę (2013); Nagrodami Rektora UMCS (2005, 2007, 2009, 2013); Odznaką Zasłużony dla Środowiska Naukowego Lublina (Pro Societate Scientiarum et Litterarum Lublinensi Merito) (2014).  Była recenzentką 5 rozpraw habilitacyjnych i 6 prac doktorskich. Wypromowała 2 doktorów: Bogumił Chmiel, Philosophia perennis jako ideał wiedzy – studium historyczne; Damian Liszka, Teorie funkcjonowania umysłu w pismach młodego Zygmunta Freuda.

Zainteresowania naukowe prof. Jakuszko koncentrowały się na historii filozofii nowożytnej, w tym w szczególności filozofii Oświecenia i klasycznej filozofii niemieckiej, a także innych okresów filozofii niemieckiej. Opublikowała 3 monografie autorskie. Redagowała i współredagowała 6 opracowań zbiorowych. Jest autorką  kilkudziesięciu artykułów naukowych. Prof. Jakuszko wniosła nieoceniony wkład w przygotowanie Powszechnej Encyklopedii Filozofii – w  której była redaktorką działu „filozofia nowożytna”; łącznie opracowała ponad 100 haseł do tomów III-X (razem 308 stron) – jak również innych wydawnictw słownikowych i encyklopedycznych.

Monografie:

 • Novalis: Kształtowanie się  romantycznej filozofii historii, Lublin 1993, s. 163.
 • Idea wolności w niemieckiej myśli teologiczno-filozoficznej, Lublin 1999, s. 171.
 • Greckie i chrześcijańskie źródła filozofii niemieckiej, Lublin 2004, s. 77.
 • Duch filozofii. Lubelskie odczyty filozoficzne, monografia zbiorowa współredagowana z J. Mizińską, Lublin 2005, s. 300.
 • Racjonalność teoretyczna  i praktyczna, redakcja i wstęp do monografii zbiorowej, „Annales UMCS” 2005, Sect. I. vol. XXX (wyszło drukiem w 2007).
 • W kręgu zagadnień filozofii  XVII wieku, red.  H. Jakuszko, L. Kopciuch, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2009, s. 224.
 • Człowiek w kontekstach  kulturowych i historycznych, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch, Wydawnictwo  UMCS, Lublin 2012.
 • Rozumienie świata kultury  z perspektywy nauki i filozofii (red. i wstęp). „Kultura  i Wartości” 2012, nr 4.
 • Z badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, red. H. Jakuszko, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2013, s. 354.

Artykuły naukowe:

 • Proces dziejowy w ujęciu F. von Hardenberga (Novalisa), „Annales UMCS“ 1980, Vol. V, Sect. I, s. 169-187.
 • A. Cieszkowski’s Prolegomena as an Attempt to Overcome Hegel’s Philosophy of History, „Annales UMCS“ 1981, Vol. VI, Sect. I. S. 91-111.
 • Akademickie Lehrjahre Novalisa jako okres poszukiwania własnego poglądu na historię, „Annales UMCC” 1986, Vol. XI, Sect. I, s. 161-176.
 • Aksjologiczny charakter idei  oświecenia w filozofii Novalisa, „Annales UMCS“ 1987/1988, Vol. XII/XIII, Sect. I, s. 23-38.
 • Lessing: prawda religijna a historia, „Annales UMCS“ 1989/1990, Vol. XIV/XV, Sect. I, s. 149-62.
 • Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycznego, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej“ 1990, t. 35, s. 51-70.
 • Egzystencjalna utopia Gottfrieda Arnolda, „Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej“ 1991, t. 36, s. 121-35.
 • Idea wychowywania ku wolności w teologii Augusta Hermanna Franckego, „Annales UMCS“ 1996/1997,  Sect. I, s. 99-113.
 • Refleksja nad czasem  historycznym we wczesnym romantyzmie niemieckim, (w:) Czas, wartości  i historia. Studia nad aksjologią czasu historycznego, red. Z. J. Czarnecki, Lublin 1990, s. 113-130.
 • G. Arnolda pojmowanie chrześcijaństwa a teoria regresu dziejowego, (w:) Historyczna dynamika wartości. Studia nad aksjologicznymi interpretacjami dziejów, red. Z. J. Czarnecki, S. Symotiuk, Lublin 1990, s. 35-49.
 • Novalis – Miłość jako źródło poznawania wartości, (w:) Wartości i wartościowania w historii filozofii. Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Karpacz 1988, Cz. I, red. K. Bal, Z. J. Czarnecki, J. Gajda, Wrocław 1992, s. 107-118.
 • Konsekwencje idei postępu w ocenie Herdera, (w:) W kręgu pesymizmu historycznego. Studia nad nowożytnymi filozofiami historii, red. Z. J. Czarnecki, Lublin 1992, s. 133-149.
 • Idea wolności w filozofii Novalisa, (w:) Liberalizm i polis: Przeszłość i przyszłość, red. J. Dębowski, J. Mizińska, Z. Muszyński, Lublin 1993, s. 25-45.
 • Rozumienie wolności w teologii Martina Lutra, (w:) Studia nad ideą wolności, red. Z.  J. Czarnecki, Lublin 1995, s. 37-55.
 • Idea podmiotowości w oświeceniu niemieckim, (w:) Studia nad ideą podmiotowości, red. Z. J. Czarnecki, Lublin 1999, s. 85-99.
 • Christian Wolff. Rozum jako zasada wolności, (w:) Considerationes Philosophicales. W czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Tadeusza Kwiatkowskiego, red. J. Świderek, W. Pycka, Lublin 1999, s. 359-380.
 • Inspiracja Pierre’a Bayle’a  w oświeceniu niemieckim, (w:) Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia. Księga pamiątkowa poświęcona Profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu, red. H. Jakuszko, S. Jedynak, A. L. Zachariasz, J. Zdybel, Lublin 1999, s. 127-137.
 • Idea człowieczeństwa w kulturze niemieckiej na przełomie XVIII i XIX wieku, (w:) Humanizm. Tradycje i przyszłość, red. T. Szkołut, Lublin 2003, s. 37-63.
 • Źródła absolutyzacji podmiotu  w poznaniu filozoficznym i jego skutki, (w:) Błąd antropologiczny, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2003, s. 153-167.
 • Krytyka metafizyki tradycyjnej  i perspektywy nowej metafizyki w pismach Immanuela Kanta, (w:) Metafizyka  w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2004, s. 273-291.
 • Religijne tło idei człowieczeństwa w filozofii Johanna Gottfrieda Herdera, (w:) Rozum i świat.  Herder i filozofia XVIII, XIX i XX wieku, M. Heinz, M. Potępa, Z. Zwoliński, Warszawa 2004, s. 231-143.
 • Aprioryczne kategorie Kanta  a problem racjonalnego poznania świata, (w:) Analogia w filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Skrzydlewski, Lublin 2005, s. 237-257.
 • Duch filozofii niemieckiej, (w:) Duch filozofii. Lubelskie odczyty filozoficzne, red. H. Jakuszko, J. Mizińska, Lublin 2005, s. 39-50.
 • Krytyka oświeceniowych koncepcji prawa naturalnego, (w:) Substancja, natura, prawo naturalne, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2006, s. 289-307.
 • Ludwig Landgrebe – Die Frage nach der Verantwortung des Menschen für die gemeinsame Welt, (w:) Etyka a współczesność, red. R. Kozłowski, K. M. Cern, Poznań 2007, s. 153-163.
 • Idea wolności w filozofii  Leonarda Nelsona, (w:) Wolność w epoce poszukiwań, red. M. Szulakiewicz, Z. Karpuś, Toruń 2007, s. 173-183.
 • Źródła i skutki odrzucenia przyczyny celowej w filozofii nowożytnej, (w:) Spór o cel. Problematyka celu i celowościowego wyjaśniania, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2008, s. 35-57.
 • Inspiracja Spinozy  w późnym oświeceniu niemieckim, (w:) Filozofia XVII wieku i jej kontynuacje, red. Z. Drozdowicz, Poznań 2009, s. 55-71.
 • The Spinoza Inspiration in the Late German Enlightenment (Spätaufklärung), (w:) „Studies in Logic, Grammar and Rhetoric”, 15 (29) 2009, s. 173-189.
 • Przedmiot i zadanie  „philosophiae perennis”, (w:) Spór o rozumienie filozofii, red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, Lublin 2009, s. 139-149.
 • Krytyka Locke’owskiej idei Boga  w ujęciu Fritza Mauthnera, (w:) W kręgu zagadnień filozofii XVII wieku, red. H. Jakuszko, L. Kopciuch (red.),Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Wydawnictwo Olech, Lublin 2009, s. 169-181.
 • Próby racjonalizacji uczuć. Od  Kartezjusza do Heideggera, (w:) Osoba i uczucia, red. A.  Maryniarczyk, K. Stępień, P. Gondek, Lublin 2010, s. 359-397.
 • Fritz Mauthner’s Critique of Locke’s Idea of God, “Studies in Logic, Grammar and Rhetoric” 20  (33) 2010, s. 65-79.
 • Philosophia perennis w rozumieniu G. W. Leibniza, (w:) Leibniz. Tradycja i idee nowoczesnej filozofii, red. B. Paź,  Wydawnictwo Aureus, Kraków 2010, s. 29-45.
 • John Locke jako prekursor  krytycyzmu Kanta, (w:) Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy,  kontynuacje, red. J. Żelazna,  Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, s. 221-235.
 • Specyfika problemów metafizycznych w ujęciu Immanuela Kanta i Nicolaia Hartmanna, (w:) Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945, red. L. Kopciuch, Lublin 2013, s.      23-37.
 • Problem wolności woli w ujęciu Wilhelma Windelbanda, w: L. Kopciuch (red.), Współczesne i historyczne konteksty wolności, Wydawnictwo  UMCS, Lublin 2013, s. 169-185.
 • Kuna Fischera interpretacja dzieła Kartezjusza, w:H. Jakuszko (red.), Z  badań nad filozofią XVII wieku, jej źródłami i kontynuacjami, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2013, s. 101-113.
 • Najważniejsze osiągnięcia metafizyki Zachodu, w: T. Duma, A. Maryniarczyk, P. Sulenta (red.), Sztuka i realizm. Księga pamiątkowa z okazji Jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL Profesora Henryka Kieresia, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2014, s. 435-452.
 • Źródła i skutki negacji natury w filozofii, w: Spór o naturę ludzką,red. A. Maryniarczyk, K. Stępień, A. Gudaniec, Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, Lublin 2014, s. 69-93.
 • Sinngehalte der Aufklarungsidee in der Philosophie von Novalis, "Kultura i Wartości" 13/2015, s. 171-187.
 • Problem metafizyki w ujęciu Immanuela Kanta, w: S. Janeczek, A. Starościc (red.), Metafizyka. Dydaktyka filozofii, t. 6, Wydawnictwo KUL, Lublin 2017, s. 109-130.
 • Novalis o sztuce rozumienia historii (Sinn fur Geschichte), "Ruch Filozoficzny"Vol. LXXIII, 1/2017, s.81-96. 
 • Filozofia jako krytyka języka w ujęciu Fritza Mauthnera, w: Uomo universale. Rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanislawa Jedynaka, red. J. Zdybel, L. Zdybel, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2018, s. 139-153.
 • Kondycja ludzka według Pierre'a Bayle'a, "Studia z Historii Filozofii" 1(10) 2019, s. 55-75.
 • Dziedzictwo marksizmu, w: Historia filozofii, cz. III: Meandry przemian, red. S. Janeczek, A. Starościc, [seria: Dydaktyka filozofii, t.10,] Wyd. KUL, Lublin 2020, s. 439-460.

Redaktor działu:

 • Filozofia nowożytna, (w:) Powszechna Encyklopedia  Filozofii, red. A. Maryniarczyk,t. IV-X, Lublin 2003-2009.
 • Filozofia nowożytna, (w:) Encyklopedia  Filozofii Polskiej, A. Maryniarczyk (red.), t. I-II, Lublin 2011.

Hasła w encyklopediach

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. III, E-Gn, Lublin 2002.

 • Fichte Immanuel Hermann, s. 414-416
 • Fichte Johann Gottlieb, s. 416-424.
 • Fink Eugen, s. 548-551.
 • Forberg Friedrich Karl, s. 572.
 • Frankfurcka szkoła, s. 610-623.
 • Freyer Hans, s. 638-640.
 • Frohschammer Jacob, s. 643-644.
 • Freudenthal Jacob, s. 633-635.
 • Geiger Moritz Alfred, s. 730-732. (razem s. 42).

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. IV, Go-Iq, Lublin 2003.

 • Goethe Johann Wolfgang von, s. 22-29.
 • Görres Johann Joseph von, s. 46-49.
 • Habermas Jürgen, s. 159-163.
 • Hamann Johann Georg, s. 191-193.
 • Hartley David, s. 242-244.
 • Hazard Paul (Historia idei), s. 270-271.
 • Hemsterhuis Frans, s. 330-331.
 • Herbart Johann Friedrich, s. 364-368.
 • Herder Johann Gottfried, s. 378-381.
 • Höffding Harald, s. 533-534. (razem s. 38).

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. V, Ir-Ko, Lublin 2004.

 • Jacobi Friedrich Heinrich, s. 160-164.
 • Jaja Donato, s. 169-170.
 • Jean Paul (współautorstwo), s. 293-295.
 • Jodl Friedrich, s. 368-369.
 • Kafka Franz, s. 418-420.
 • Kesseler Kurt, s. 588-590.
 • Keyserling Hermann Alexander, s. 594-596.
 • Kielmeyer Karl Friedrich von, s. 601-602.
 • Kirchner Friedrich, s. 611-614.
 • Klages Ludwig, s. 620-622.
 • Klaus Georg, s. 628-629.
 • Kleist Heinrich Wilhelm von (współautorstwo), s. 635-636.
 • Knittermeyer Hinrich, (współautorstwo), s. 671-673.
 • Knutzen Martin, s. 673. (razem s. 29).

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. VI, Kr-Mc, Lublin 2005.

 • Kraft Julius, s. 9-11.
 • Kraus Oskar, s. 35-36.
 • Krause Karl Christian Friedrich, s. 36-38.
 • Kroner Richard, s. 79-81.
 • Krueger Felix, s. 86-87.
 • Krug Wilhelm Traugott, s. 87-88.
 • Kühnemann Eugen, s. 121-122.
 • Külpe Oswald, (współautorstwo), s. 128-129.
 • Landgraf Artur Michael, (współautorstwo), s. 230-232.
 • Landgrebe Ludwig, s. 232-234.
 • Lavater Johann Kaspar, s. 255-257.
 • Lessing Gotthold Ephraim, s. 336-338.
 • Lessing Theodor, s. 339-340.
 • Liebert Arthur, s. 429-430.
 • Lipps Hans, s. 445-447.
 • Löwith Karl, s. 526-528.
 • Luther Martin (współautorstwo), s. 582-587.
 • Maier Anneliese, s. 710-711
 • Maier Heinrich, s. 711-715..
 • Marburska szkoła, s. 798-807. (razem: 60 s.).

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. VII, Me-Pań, Lublin 2006.

 • Meier Georg Friedrich, s. 32-34.
 • Meyer Hans, s. 137-139.
 • Michelet Karl Ludwig, s. 156-158.
 • Nelson Leonard, s. 567-570.
 • Neofriezjańska szkoła, s. 574-579.
 • Nicolai Christoph Friedrich, s. 604-605.
 • Nicole Pierre, s. 607-608.
 • Niemiecka klasyczna filozofia, s. 617-628.
 • Niethammer Friedrich Immanuel, s. 635-637.
 • Nink Caspar, s. 667-668.
 • Novalis (Friedrich Leopold von Hardenberg), s. 719-722.
 • Oetinger Friedrich Christoph, s. 773-774.
 • Oświeceniowa filozofia, 906-915. (Razem: 50 s.).

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. VIII, Pap-Sc, Lublin 2007.

 • Pichler Hans, s. 184-186.
 • Pietyzm, s. 196-199.
 • Plessner Helmut, s. 285-288.
 • Pohlenz Max, s. 313-314.
 • Portmann Adolf, s. 377-378.
 • Pozytywizm (neopozytywizm), s. 404-412.
 • Ranke Franz Leopold, s. 643-645.
 • Rée Paul, s. 678-679.
 • Rehmke Johannes, s. 691-692.
 • Reimarus Hermann Samuel, s. 698-700,
 • Reinhardt Karl, s. 701.
 • Reinhold Karl Leonard, s. 701-703.
 • Riehl Alois, s. 781-783.
 • Ritschl Albrecht, s. 789-791.
 • Rosenkranz Karl Johannes Friedrich, s. 817-818.
 • Rothacker Erich, s. 825-827.
 • Ruge Arnold, s. 845-846.
 • Schlegel Friedrich, s. 952-954.
 • Schleiermacher Friedrich Daniel Ernst, s. 954-957. (Razem 54 s.).

Hasła w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. IX, Se-Ź, Lublin 2008.

 • Solger Karl Wilhelm Ferdinand, s. 93-94.
 • Spann Othmar, s. 116-117.
 • Stein Heinrich von, s. 190-191.
 • Stein Ludwig, s. 191-192.
 • Stirner Max, 203-205.
 • Tetens Johann Nicolaus, s.452-454.
 • Thomasius Christian, s. 460-461.
 • Troeltsch Ernst Peter Wilhelm, s. 549-550.
 • Ueberweg Friedrich, s. 588-589,
 • Ulrici Hermann, s. 592-593.
 • Vaihinger Hans, s. 633-634.
 • Volkelt Johannes, s. 677-678.
 • Weber Max ( Karl Emil Maximilian), s. 719-721.
 • Wundt Max, 850-852.
 • Würzburska szkoła, s. 854-856. (Razem: 35 s.).

Hasło w Powszechnej Encyklopedii Filozofii, red. A. Maryniarczyk, t. X, Suplement, Lublin 2009.

 • Cohn John, s. 116-118.

W tomach III-IX razem s. 308.

Hasło w Encyklopedii Filozofii Polskiej, red. A. Maryniarczyk, t. II, Lublin, 2011.

 • Smolikowski Seweryn, s. 569-570.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej, t. XIII, Lublin 2009.

 • Nelson Leonard, s. 898.
 • Neoidealizm, s. 906-909.
 • Neokantyzm, s. 908-909.
 • Neopozytywizm, s. 919-921.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej, t. XVI, Lublin 2012.

 •  Reichenbach Hans, s. 1334-1335.
 • Reinhold Karl Leonard, s. 1343-1344.

Hasła w: Encyklopedii Katolickiej, t. XVII, Lublin 2012.

 • Rickert Heinrich, s. 93-94.
 • Riehl Alois, s. 99.
 • Schlick Moritz, s. 1244.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej, t. XIX, Lublin 2013.

 • transcendentalna filozofia, s. 979-981.

Hasła w Encyklopedii Katolickiej, t. XX, Lublin 2014

 • Vaihinger Hans, s. 6-7.
 • Windelband Wilhelm, s. 666-667.
 • Volkelt Johannes Immanuel, s. 112-113.
 • Wurzburska szkoła, s. 1033-1034.
 • Wust Peter, s. 1034-1035.

 Referaty na konferencjach naukowych:

 • 01-05.10.1988: Novalis –  Miłość jako źródło poznania wartości (Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Wartości i wartościowania w historii filozofii“, Karpacz).
 • 17-18.05.1990: Idea wolności w filozofii Novalisa (Oddział Lubelski PTF temat: „Liberalizm: przeszłość i przyszłość“)
 • 12.1999: Duch filozofii niemieckiej (Oddział Lubelski PTF).
 • 12.12.2002: Źródła absolutyzacji podmiotu w poznaniu filozoficznym i jego skutki (V Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Błąd antropologiczny  i jego konsekwencje w kulturze“ (KUL).
 • 28.09-02.10.2003: Religiöse  Hintergründe der Humanitätsidee in der Philosophie von J. G. Herder      (Międzynarodowa Konferencja „Herder i filozofia XVIII i XIX  wieku“ Olsztyn-Morąg).
 • 16-17.10.2003: „Religia człowieczeństwa“ w pismach J. G. Herdera (sesja naukowa „Johann Gottfried Herder. W 200. rocznicę śmierci 1803-2003“, Olsztyn-Morąg).
 • 11.12.2003: Krytyka  metafizyki tradycyjnej i perspektywy nowej metafizyki w pismach Immanuela Kanta (VI. Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Metafizyka  w filozofii“ KUL).
 • 02. 03.2004: Najważniejsze  osiągnięcia metafizyki Zachodu (XLVI. Tydzień Filozoficzny „Filozofia  Zachodu i filozofia Wschodu“ KUL).
 • 25-27.11.2004: Ludwig  Landgrebe – Die Frage nach der Verantwortung des Menschen für die gemeinsame Welt (Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Etyka a współczesność“, UAM).
 • 10.12.2004: Aprioryczne kategorie Kanta a problem racjonalnego poznania świata (VII  Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Powrót do analogii  w filozofii. U podstaw racjonalnego poznania rzeczywistości“ KUL).
 • 15.12.2005: Krytyka  oświeceniowych koncepcji prawa naturalnego (VIII Międzynarodowe  Sympozjum Metafizyczne „Substancja — natura — prawo naturalne“ KUL).
 •  1-3. 06. 2006: Idea wolności  w filozofii Leonarda Nelsona (Konferencja Naukowa „Kultura współczesna w poszukiwaniu wolności”, UMK).
 • 3-4.07.2006: Philosophia  perennis w rozumieniu G. W. Leibniza (Konferencja Naukowa  "Calculemus! „Leibniz jako filozof i prekursor informatyki”, UWr).
 • 17-18.09.2007: Utopia ewangeliczna: Johann Valentin Andreae „Christianopolis” (1619)  (Krajowa Konferencja „Oblicza filozofii XVII wieku”, Katedra Historii  Filozofii w Polsce, KUL).
 • 13.12. 2007:  Źródła  i skutki odrzucenia przyczyny celowej w filozofii nowożytnej  (X Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne „Spór o cel  i celowościowe wyjaśnianie”, Katedra Metafizyki KUL).
 •  13.06-14-06.2008: Inspiracja  Spinozy w późnym Oświeceniu niemieckim (Krajowa Konferencja „Spotkania z filozofią XVII wieku i jej kontynuacjami”, Instytut Filozofii UAM w Poznaniu, Centrum Badań Interdyscyplinarnych).
 • 11.12.2008: Przedmiot  i zadanie philosophiae perennis  (XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne "Spór o rozumienie filozofii" Katedra Metafizyki KUL).                                                              
 • 17-18.06.2009: Krytyka  Locke’owskiej idei Boga w ujęciu Fritza Mauthnera  (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – jej źródła  i kontynuacje", Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Zakład Historii Filozofii  Nowożytnej UMCS).
 • 10.12.2009: Próby racjonalizacji uczuć - od Kartezjusza do Heideggera  (XII  Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne  "Osoba i uczucia. Rola uczuć w życiu człowieka" , (Katedra Metafizyki KUL).
 • 8.03. 2010: Zagadnienie szczęścia w filozofii nowożytnej. Czy szczęśliwość jest dobrem najwyższym (Kartezjusz, Kant)  (52. Tydzień Filozoficzny – "Filozofia Szczęścia", Katolicki Uniwersytet Lubelski).
 • 8 marca 2010: John Locke jako prekursor krytycyzmu Kanta  (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu).
 • 2011: Maxa Wundta  koncepcja historii filozofii  (konferencja krajowa "Filozofia  XVII wieku – jej źródła i kontynuacje", Uniwersytet Gdański).
 •  29-30.03. 2012: Specyfika problemów metafizycznych w ujęciu I. Kanta i N. Hartmanna  (konferencja krajowa "Nicolai Hartmann (1882-1950) źródła, krytyki, kontynuacje", UMCS).
 • 17-18.05.2012:  Rozumienie  kultury w pismach J. G. Herdera, (konferencja krajowa "Człowiek w kulturze – historia i wyzwania  współczesne", UMCS).  
 • 18-19.06. 2012: Karla  Jaspersa krytyka racjonalizmu R. Descartesa, (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje", UMK).
 • 21-22.03. 2013: Problem wolności woli w ujęciu Wilhelma Windelbanda, (konferencja krajowa "Konteksty wolności" (UMCS, LTN).  
 • 20-21.06. 2013:Kuna Fischera interpretacja dzieła Kartezjusza (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – źródła i kontynuacje" (UMCS, LTN).  
 • 17-18.10. 2013: Filozofia na uniwersytecie, (konferencja krajowa "Filozofia 2.0. Paradygmaty – wartości – instytucje" (UwB).
 • 12.12. 2013: Źródła i skutki negacji natury w filozofii  (XVI Międzynarodowe Sympozjum Metafizycznym "Spór o naturę ludzką", Katedra Metafizyki KUL).
 • 8-9.05.2014: Adam Mahrburg – krytyczny wielbiciel Kanta?   (konferencja krajowa "Immanuel Kant i  filozofia polska", UMK).  
 • 17-18.06. 2014: Teologiczne implikacje sporu Gottfrieda Wilhelma Leibniza z Samuelem Clarke’m  (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku – jej źródła i  kontynuacje" (KUL).
 • 9-10.10.2014: Obraz Oświecenia w filozofii niemieckiej (konferencja krajowa "Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej", UMCS).
 • 16-17.06.2015: Karla Jaspersa krytyczna charakterystyka filozofii Spinozy (konferencja krajowa "Filozofia XVII wieku - jej źródła i kontynuacje", UwB).
 • udzial w debacie zorganizowanej przez OL PTF Humanistyka w uniwersytecie i życiu publicznym
 • 19-20.09.2015: Człowiek i świat w ujęciu Novalisa (sympozjum "Sentio: Novalis", Gardzienicki Ośrodek Praktyk Teatralnych.  
 • 4.02.2016: Czy Kant byl prekursorem ateizmu ? (odczyt na forum Oddziału Lubelskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego).
 • 9-10.06.2016: Idea Boga w filozofii krytycznej I. Kanta (konferencja krajowa: "Homo communicativus. Między historią filozofii a filozofia komunikacji", UAM).
 • 25-26.06.2018: Obraz Oświecenia w pismach Johanna Gottfrieda Herdera (konferencja krajowa "Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej", UMCS).
 • 29-30.11.2019: Rozum i objawienie w filozofii Oświecenia niemieckiego (konferencja krajowa „Znaczenie filozofii Oświecenia w kulturze europejskiej. Rozum i rozumienie", UMK).