Ankiety wewnętrzne

Ankiety „wewnętrzne” są opracowywane przez Zespoły programowe poszczególnych kierunków studiów prowadzonych na WFiS. Wypełniając takie ankiety, studenci nie są zwolnieni z powinności wypełnienia ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceny Zajęć poprzez system USOS). Są to dwie różne ankiety i służą one innym celom. Celem ankiet „wewnętrznych” jest zarówno poznanie opinii studentów na temat zajęć na poszczególnych kierunkach, jak też ich opinii na temat konstrukcji programów studiów, a w szczególności tego, co zdaniem studentów powinno być w programie zmodyfikowane, uzupełnione, dodane. Wnioski wyłaniające się z takich opinii są uwzględnione w pracach zespołu programowego zmierzających do doskonalenia programów studiów. Ankiety są przeprowadzane poprzez system Ankieter, z zachowaniem anonimowości.

Wnioski z ankiety wewnętrznej na kierunku filozofia/ semestr zimowy 2020/2021

 1. Zwrotność ankiet nie była (ale tylko relatywnie) duża; po 2-3 ankiety zostały wypełnione dla zajęć na roku I i II dla studiów I stopnia; 2-3 ankiety dla roku  II studiów II stopnia.
 2. Nie wypełniono żadnych ankiet dla zajęć na roku III studiów I stopnia; podobnie dla zajęć na roku studiów II stopnia.
 3. Wymagane jest większe rozpropagowanie tych ankiet; ewentualnie powinno się również rozważyć korektę ich treści.
 4. Niska zwrotność ankiet nie powinna jednak być interpretowana jako argument przeciwko ich stosowaniu; można oczekiwać, że przy powrocie do zajęć stacjonarnych sytuacja może się diametralnie poprawić – poucza o tym doświadczenie, jakie ze zwrotnością ankiet nabył zespół programowy kierunku kreatywność społeczna (gdzie ankiety w wersji papierowej były rozdawane studentom do anonimowego wypełnienia podczas zajęć).
 5. Może być niepokojące, dlaczego tylko 2-3 ankiety zostały wypełnione na roku I studiów I stopnia – gdzie w zajęciach wedle danych od prowadzących uczestniczyło ponad 20 osób. W przypadku roku II sytuacja jest nieco inna, gdyż wedle danych od prowadzących zajęcia, na roku tym studiuje 7 osób.
 6. Trzeba pozytywnie odnotować, że we wszystkich wypełnionych ankietach odnotowano, że prowadzący zrealizował treści opisane w sylabusach przedmiotów.
 7. Niezależnie od kwestii reprezentatywności ankiet (ze względu na ich liczbę), zwracają uwagę 2 opinie, które – z racji tego, że ich treść pojawia się także w innych wypowiedziach, również  tych formułowanych na spotkaniach ze studentami oraz przez pracowników, także na posiedzeniach zespołu programowego kierunku filozofia oraz WZdsJK – należy traktować jako miarodajne.
 8. Pierwsza z nich dotyczy problemu przy wyborze specjalności pod koniec 1 semestru studiów; liczba studentów stanowi istotną przeszkodę w uruchomieniu więcej niż jednej specjalności. Jest to rzeczywiste zadanie (wyzwanie) dla zespołu programowego:  opracowanie rozwiązania, które by usuwało te problem w sposób systemowy.
 9. Rozwiązanie przyjęte w aktualnym roku polega na poszerzenie zajęć fakultatywnych oferowanych począwszy od tego semestru o przedmioty, które tematycznie odpowiadają przedmiotom z nieuruchomionych specjalności. W bieżącym semestrze zostały dodatkowo  zaproponowane 2 fakultety: Doradztwo filozoficzne i coaching; Wprowadzenie do wiedzy o islamie i kulturze muzułmańskiej. Kolejne „odpowiedniki: zajęć z nieuruchomionych specjalności będę proponowane w następnych semestrach.    
 10. Do rozważania pozostaje kwestia , czy nie powinno się tego rozwiązania zmodyfikować w ten sposób, że część oferowanych zajęć fakultatywnych jest dedykowana filozofii (podobnie jak jest to w przypadku kierunku kreatywność społeczne). „Dedykowanie” nie oznacza, że studenci innych kierunków nie mogą zapisywać się na te przedmioty; oznacza ono tylko tyle, że studenci kierunku, którym zajęcia są dedykowane mają pierwszeństwo zapisu w I turze zapisów.
 11. Opinia druga mówi o niewystarczalności stosowanych przez prowadzącego oceniane zajęcia metod dydaktycznych: „Dobrze byłoby gdyby […] prowadzący wymyślił jakąś alternatywną strategię – tak, żeby każdy musiał wykonać jakeś zadanie i się wypowiedzieć odnośnie wyników.  […]  Myślę, że to szczególnie ważne w kontekście zajęć zdalnych, bo poziom motywacji najłatwiej utrzymać systematycznymi i niezbyt trudnymi zadaniami” . Znaczenie tej opinii nie sprowadza się do oceny konkretnych zajęć. Jej znaczenie jest ogólniejsze: powinna być w większym stopniu uwzględniona przez wszystkich prowadzących, i to nie tylko na okres zajęć prowadzonych zdalnie.
 12. W większości ankiet pojawiają się opinie, że program powinien być poszerzony o inne przedmioty – brak jest jednak określenia, o jakie; wskazuje to wyraźnie na potrzebę przedyskutowania tej kwestii ze studentami; w ramach organizowanych z nimi systematycznych spotkań, jak również z ich przedstawicielami w zespole programowym.
 13. Wyniki ankiety wewnętrznej powinny być skonfrontowane z wynikami ogólnouniwersyteckiej Ankiety Oceny Zajęć.