Prezentacja nauki to sztuka - projekt popularnonaukowy

Pełna nazwa projektu

„Prezentacja nauki to sztuka. Popularyzacja wyników badań na festiwalu Noc Kultury w Lublinie”

Cele projektu

 • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli badań i wiedzy naukowej dla rozwoju społecznego i funkcjonowania lokalnych wspólnot
 • zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej metod popularyzacji wyników badań społecznych, które są atrakcyjne i angażujące dla szerokiego grona odbiorców
 • wypromowanie osiągnięć zespołu badawczego zajmującego się analizą zjawisk społeczno-kulturowych towarzyszących festiwalowi Noc Kultury (por. „Spisane po Nocach Kultury…”)

Grupy docelowe projektu

W projekcie zostaną przeprowadzone działania skierowane do dwóch grup docelowych:

 • szerokiego grona osób niezwiązanych z sektorem nauki, nieposiadających doświadczenia w realizacji badań ani niekorzystający na co dzień z ich wyników – uczestnicy i uczestniczki festiwalu Noc Kultury 2023
 • osób zajmujących się prowadzeniem badań lub korzystających z ich wyników, m.in. badaczy i naukowców, przedstawicieli organizacji typu think-tank, urzędników, miejskich aktywistów

Działania z udziałem szerokiego grona publiczności Nocy Kultury

Działania skierowane do szerokiego grona osób będą wypracowywane w toku projektu we współpracy z ekspertami z całej Polski (por. Udział ekspertów w projekcie – poniżej). Wykorzystamy w nich wnioski z badań przeprowadzonych w latach 2017-2020 dotyczących różnorodnych zjawisk towarzyszących jednemu z największych lubelskich festiwali plenerowych - Nocy Kultury (por. „Spisane po Nocach Kultury…”). Dotychczas nasz zespół traktował Noc Kultury jako obszar swoich dociekań naukowych. Obecnie chcemy wykorzystać potencjał tej imprezy do przeprowadzenia działań popularyzujących ideę badań naukowych, wykorzystując do tego efekty własnych opracowań, powstałych w poprzednich edycjach festiwalu.

Działania skierowane do szerokiego grona odbiorców odbędą się w ramach oficjalnego programu Nocy Kultury 2023. Zgodnie z ideą festiwalu, zadbamy o ich otwartość i dostępność. Będą one bezpłatne, niewymagające wcześniejszych zapisów, ulokowane na dworze lub w siedzibie instytucji kultury, pozbawione wizerunku czegoś, co wymaga wcześniejszej wiedzy czy specyficznego sposobu zachowania (jak sala wykładowa). Ponadto, w miejsce jednokierunkowego przekazu uczestnikom Nocy Kultury zaproponujemy aktywności wymagające wejścia w interakcję z innymi osobami, obiektami materialnymi oraz komunikatami tekstowymi i graficznymi. Dzięki zaangażowaniu wielu zmysłów, ciała oraz emocji udział w działaniach popularyzatorskich będzie intensywnym, autentycznym doświadczeniem, w którym zdobywanie wiedzy jest nierozerwalnie połączone z autorefleksją i zabawą.

Zakładane efekty:

 • zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej roli wyników badań społecznych w rozwoju lokalnych wspólnot: chcemy pokazać uczestnikom i uczestniczkom festiwalu, że wyniki badań naukowych mogą być zrozumiałe i interesujące, a także przydatne dla pełniejszego zrozumienia własnej tożsamości jako członka różnorodnych wspólnot (publiczności festiwalu, mieszkańców miasta oraz obywateli)
 • wywołanie poczucia przynależności do pewnej wspólnoty sytuacyjnej (publiczności Nocy Kultury) i jednocześnie poczucia różnorodności w tej wspólnocie (uświadomienie, że przynależenie do pewnej wspólnoty nie musi czynić nas jednakowymi) – uświadomienie, że razem z innymi osobami obecnymi na festiwalu jesteśmy do siebie podobni poprzez dokonanie wyboru, aby być tutaj a nie gdzie indziej (i że ma to pewną dodaną wartość, właśnie dzięki temu, że jest kwestią wyboru a nie przypadkowego znalezienia się w pewnej sytuacji), a jednocześnie stworzenie okazji do doświadczenia, że mimo wielu różnic (np. w guście, cechach demograficznych i sytuacji społeczno-ekonomicznej, doświadczeniach biograficznych) wciąż spotykamy się na pewnych płaszczyznach (np. udziału w Nocy Kultury)

Działania skierowane do innych badaczy i osób korzystających z wyników badań

 • strona www służąca do informowania o projekcie i stanowiąca repozytorium dla zgromadzonej wiedzy
 • seria podcastów z udziałem ekspertów i ekspertek uczestniczących w projekcie; podcasty będą dotyczyły doświadczeń ekspertów i ekspertek w popularyzowaniu wiedzy z nauk społecznych oraz współpracy z lokalnymi społecznościami
 • publikacja popularnonaukowa (dostępna online) zawierająca m.in. przegląd istniejących źródeł wiedzy, analizę działań popularyzatorskich w projekcie i usystematyzowany przegląd doświadczeń ekspertów i ekspertek.

Zakładane efekty:

 • zwiększenie dostępności wiedzy dotyczącej metod popularyzacji wyników badań społecznych, które są atrakcyjne i angażujące dla szerokiego grona osób niemających na co dzień do czynienia z badaniami naukowymi
 • zwiększenie znajomości idei społecznej odpowiedzialności nauki wśród osób zajmujących się badaniami naukowymi i korzystającymi z ich wyników

Udział ekspertów i ekspertek w projekcie

W projekt zostaną zaangażowani eksperci i ekspertki reprezentujący różne obszary nauk społecznych i posiadający doświadczenie we współpracy z szeroką publicznością spoza sektora nauki. Eksperci i ekspertki wezmą udział w szeregu spotkań online oraz dwóch wizytach studyjnych w Lublinie. Wspólnie wypracujemy pomysły na działania popularyzatorskie dla publiczności Nocy Kultury, a także stworzymy wartościowe źródło praktycznej wiedzy dla osób zajmujących się badaniami naukowymi i korzystających z ich wyników.

W projekcie udział biorą: dr hab. Łukasz Afeltowicz, prof. AGH (Katedra Studiów nad Społeczeństwem i Technologią, Wydział Humanistyczny, AGH), dr Joanna Bielecka-Prus (Katedra Badań nad Kulturą i Komunikacją, Instytut Socjologii, UMCS), prof. dr hab. Barbara Fatyga (Katedra Metod Badania Kultury, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, UW), dr Maciej Frąckowiak (Zakład Teorii i Badań Praktyk Społecznych, Instytut Socjologii, UAM), prof. Marek Hetmański (Katedra Ontologii i Epistemologii, Instytut Filozofii, UMCS), dr hab. Zbysław Muszyński, prof. UMCS (prof. em., Katedra Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, UMCS), mgr Andrzej Stawicki (Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, UMCS), dr hab. Marcin Trybulec (Katedra Ontologii i Epistemologii, Instytut Filozofii, UMCS), dr Witold Wachowski (Katedra Logiki i Kognitywistyki, Instytut Filozofii, UMCS).

Por. Sylwetki ekspertów i ekspertek

Organizatorzy i zespół realizujący projekt

Instytut Socjologii UMCS we współpracy z Warsztatami Kultury w Lublinie
dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak (kierownik projektu, Katedra Socjologii Zmiany Społecznej, Instytut Socjologii, UMCS), dr Aleksandra Kołtun (wykonawczyni, Katedra Ontologii i Epistemologii, Instytut Filozofii, UMCS).

Finansowanie: ze środków Instytutu Socjologii UMCS oraz Ministerstwa Edukacji i Nauki (program „Społeczna odpowiedzialność nauki”)

Czas realizacji projektu: grudzień 2021 – listopad 2023

Harmonogram działań

grudzień 2021 – maj 2022

przygotowania do rozpoczęcia projektu oraz pierwsze spotkania online z udziałem ekspertów i ekspertek

4/5 czerwca 2022

pierwsza wizyta studyjna ekspertów i ekspertek w Lublinie podczas Nocy Kultury 2022

lipiec – grudzień 2022

opracowanie pomysłów na działania popularyzacyjne w podgrupach – wtórne opracowania danych empirycznych, analizy danych zastanych, ustalenia pojęciowe, przeglądy literatury

styczeń – maj 2023

przygotowanie do realizacji działań popularyzacyjnych – współpraca z lubelskimi artyst_kami i animator_kami, tworzenie prototypów i ich testowanie, zaprojektowanie i wyprodukowanie materiałów graficznych oraz form przestrzennych

3/4 czerwca 2023

druga wizyta studyjna ekspertów i ekspertek w Lublinie podczas Nocy Kultury 2023 – realizacji działań popularyzacyjnych

lipiec – listopad 2023

przygotowanie publikacji podsumowującej projekt