Współczesne transformacje wartości (10-11.06.2021)

Współczesne transformacje wartości

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” journals.umcs.pl/kw zapraszają do udziału w konferencji naukowej WSPÓŁCZESNE TRANSFORMACJE WARTOŚCI. Konferencja jest planowana w trybie online (na platformie Zoom) w dniach 10-11 czerwca 2021. 

Tematycznie konferencja nawiązuje do problematyki wcześniejszych konferencji – w tym w szczególności do konferencji: Konteksty wolnościPraktyczne aplikacje filozofii: antropologia filozoficzna, aksjologia, etyka; Od idei postępu do idei kryzysu; Kryzys wartości?

W trakcie konferencji Współczesne transformacje wartości zamierzamy podjąć refleksję nad formalnymi i materialnymi aspektami przemian, jakie się obecnie dokonują w obszarze rozumienia i funkcjonowania wartości,  zarówno w wymiarze wyborów dokonywanych w życiu jednostkowym, jak i w wymiarze przemian społeczno-kulturowych.  W szczególności planujemy podjąć namysł nad następującymi kwestiami:

  1. Które wartości i w jakim zakresie ulegają obecnie przekształceniom?
  2. Jak należy rozumieć naturę tych przemian? Czy są to zmiany w wartościach, czy też tylko transformacje w sposobie ich rozumienia, a więc nie przemiany w samych wartościach, lecz jedynie przemiany w świadomości wartości?
  3. Czy takie przemiany są zjawiskiem normalnym, czy też mają rację ci, którzy je odczytują jako przejaw aberracji i kryzysu?
  4. Jak tego typu przemiany mają się do klasycznych stanowisk aksjologicznych, takich jak: absolutyzm, relatywizm, pluralizm, obiektywizm, subiektywizm, relacjonizm?
  5. Co z uniwersalizmem wartości w kontekście pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego?
  6. Jakie wnioski dla naszego rozumienia wartości wynikają z dokonujących się obecnie przemian światopoglądowo-obyczajowych?
  7. Czy i jakie są możliwości oraz sposoby kształtowania przemian w wartościach, wywierania wpływu na ich przebieg?
  8. Jakich nowych wartości powinniśmy się spodziewać w kontekście możliwych przemian transhumanistycznych?
  9. Jak takie  zagadnienia są rozumiane w formułowanych obecnie ujęciach teoretycznych?

To rzecz  jasna dynamiczny zestaw pytań, które swój ostateczny kształt znajdą w dopiero w trakcie samej konferencji. Podobnie odpowiedzi na nie.    

 

Informacje organizacyjne:

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów. Formularze zgłoszeniowe należy przesyłać na adres: leszek.kopciuch@poczta.umcs.lublin.pl w terminie do dnia 20 maja 2021.

Pobierz formularz

Abstrakt nie powinien przekraczać 300 słów. 
Planowany czas referatu 20 minut.
Decyzja o zakwalifikowaniu zaproponowanego tematu zostanie przekazana do dnia 25 maja 2021.

Artykuły opracowane na postawie konferencyjnych referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości” (w numerze lipcowym). Artykuły, sformatowane zgodnie z wymogami czasopisma, należy zarejestrować na stronie czasopisma w terminie do końca maja br.