Polish female migrants and their families – a study of care deficit

Projekt „Polish female migrants and their families – a study of care deficit”

  • Wstępne informacje o projekcie

Projekt „Polish female migrants and their families – a study of care deficit” realizowany jest na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Zakładzie Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami, Instytutu Socjologii. Projekt realizowany jest w partnerstwie z University of Bergen, Faculty of Social Sciences. Opiekę merytoryczną nad całością projektem pełni prof. Zofia Kawczyńska-Butrym, Kierownik Zakładu Socjologii Ogólnej i Badań nad Migracjami. Skład zespołu badawczego tworzą pracownicy naukowi oraz specjaliści z Polski i Norwegii. Projekt realizowany jest od września 2013 r. do końca 2015r.

  • Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu

Okres transformacji ustrojowej i przystąpienie Polski do struktur UE miały duży wpływ na zmianę w funkcjonowaniu polskich rodzin. W związku ze zmianą aktywności zawodowej kobiet, w wielu rodzinach zmienia się zakres opieki nad dziećmi i osobami w podeszłym wieku. Szczególnie ważną kwestią stają się migracje kobiet. To one powodują głębokie zmiany w funkcjonowaniu rodziny szczególnie w zakresie funkcji opiekuńczej i socjalizacyjnej. Dlatego też warto przyjrzeć się temu aspektowi, postawić i odpowiedzieć na pytanie z jakimi konkretnymi problemami kobiety zmagają się w sytuacji rozłąki i jak je rozwiązują? Projekt obejmuje zagadnienia dotyczące deficytów opieki w rodzinach polskich, związane z pracą polskich kobiet w Norwegii. Zakładamy, że praca kobiet za granicą zmienia zarówno normy międzypokoleniowej wzajemności w rodzinie jak i powoduje konieczność szerszego korzystania z szeroko rozumianego zewnętrznego wsparcia społecznego. Dlatego projekt jest zawarty w priorytetowym obszarze badawczym: kwestie migracji i spójności społecznej. Ponieważ projekt obejmuje zagadnienia dotyczące efektywności instytucji publicznych, to przewidujemy, że wyniki badań pozwolą na opracowanie rekomendacji zmian w zakresie polityki społecznej. z uwzględnieniem poszczególnych aktorów społecznych. Głównym celem projektu jest zbadanie występującego w związku z migracją kobiet deficytu opieki na rzecz dzieci i osób starszych. W projekcie badany będzie lokalny kontekst rodziny i lokalna infrastruktura opiekuńcza. W badaniach uwzględnione zostaną również takie zjawiska jak: konflikt ról, stygmatyzacja i  tożsamość.

Strona projektu: polfamigra.umcs.pl

E-mail: kontakt@polfamigra.umcs.pl