Lista fakultetów dla Instytutu Filozofii

Fakultety w roku akademickim 2022/2023

Semestr letni
 
 1. prof. dr hab. Lesław Hostyński, Aksjologiczny wymiar miłości i seksu
 2. prof. dr hab. Krzysztof Polit, Wybrane zagadnienia z bioetyki  
 3. prof. dr hab. Marek Hetmański, Filozofia a malarstwo – wzajemne inspiracje
 4. dr hab. Andrzej Kapusta, prof. UMCS, Human Behavior and Decision Making: Interdisciplinary Perspective j.ang., eras
 5. dr Dorota Tymura, Retoryka rzymska KS
 6. dr Dorota Tymura, Filozofia grecka jako „sztuka życia”
 7. dr Marzena Kruk, Social innovation PS, j.ang., eras
 8. dr Marzena Kruk, Project Management PS, j.ang., eras
 9. dr Krzysztof Rojek, Organizacja wydarzeń kulturalno-naukowych i promocyjnych w środowisku akademickim i jego otoczeniu
 10. dr Krzysztof Rojek, Discussion – dialog – debate: from rhetorical triangle to eristic arguments j.ang., eras
 11. dr hab. Małgorzata Kowalewska – Harasymiuk, prof. UMCS, Filozofia piętnastego wieku, czyli między średniowieczem, a nowożytnością  
 12. dr Rafał Czekaj, Sztuka jako krytyka społeczna  
 13. dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, prof. UMCS, Teorie społeczne późnej nowoczesności PS
 14. mgr Anna Dudkowski-Sadowska,  Promocja zdrowia w działaniu PS, KS
 15. dr hab. Jacek Gurczyński, Matrix jako pewien model rzeczywistości wirtualnej
 16. prof. Teresa Pękala, Sztuka – wyróżnienie czy wykluczenie?
 17. dr Karolina Podgórska, Społeczne konteksty muzyki  
 18. dr Joanna Bielwecka-Prus, Społeczne ramy myślenia PS
 19. dr hab. Paweł Bytniewski, prof. UMCS, Poznanie humanistyczne w XX wieku PS
 20. dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska, Tradycja a nowoczesność. Społeczeństwo tradycyjne wobec wyzwań nowoczesności  
 21. dr Artur Wysocki, dr Michał Nowakowski, Design Thinking – warsztaty myślenia projektowego PS, KS
 22. dr Anna Tychmanowicz, Kreatywność w zespole PS, KS
 23. dr Justyna Rynkiewicz, Teamwork (philosophy and psychology) j.ang., eras
 24. dr Damian Winczewski, Teoria i praktyka funkcjonowania pieniądza w kulturze zachodniej KS
 25. dr. hab Maciej Kociuba, Wielkość i nędza Zachodu. Cywilizacja zachodnia – narodziny, wzrost, kryzys KS
 26. dr Elżbieta Szul, Zarządzanie relacjami z klientem PS, KS
 27. dr. hab Małgorzata Kuśpit, prof. UMCS, Wybrane zagadnienia z psychologii różnic indywidualnych PS, KS
 28. dr. hab Grzegorz Polak, Global Philosophy. East and West j.ang., eras
 29. dr. hab Grzegorz Polak, Philosophy – General Introduction j.ang., eras
 30. dr. hab Leszek Kopciuch, prof. UMCS, German Material Ethics of Values j.ang., eras
 31. dr. hab Leszek Kopciuch, prof. UMCS, Indywidualne, społeczne i historyczne wymiary kreatywności KS
 32. dr Aleksandra Lato, Trener umiejętności psychospołecznych, czyli kulisy zawodu kreatywnego szkoleniowca KS
 33. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. UMCS, Etyka postępowania wobec zwierząt
 34. dr hab. Alfred Wierzbicki, prof. UMCS, Szczęście a moralność
 35. dr hab. Barbara Tomczyk, Gdzie przebiegają procesy poznawcze? Problematyka szerokich i sztucznych systemów poznawczych  
 36. dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS, Podstawy kreatywności w myśli Wschodu KS
 37. dr hab. Anna Witeska-Młynarczyk, Pisanie kreatywne KS
 38. dr hab. Małgorzata Kowalewska-Harasymiuk, prof. UMCS, W kręgu myśli Gilberta K. Chestertona  
 39. dr Jakub Dadlez, Filozofowie współcześni o nowożytnych

PS – przedmiot społeczny
KS – przedmiot dedykowany kierunkowi Kreatywność społeczna
j.ang. – przedmiot prowadzony w języku angielskim
eras. – Erasmus