Uchwała Rady Wydziału

Uchwała Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS

w sprawie szczegółowych zadań

Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

z dnia 3 grudnia 2014 r.

 

Na podstawie

Rada Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS podejmuje uchwałę w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia:

 

§ 1

Nadzór nad funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia  na Wydziale sprawuje Prodziekan ds. organizacyjnych i kształcenia.

 

§ 2

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia pełnią funkcję doradczą i rekomendacyjną dla Dziekana Wydziału.

 

§ 3

Członkowie oraz przewodniczący Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia są powoływani przez Dziekana na okres trwania kadencji, po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Wydziału.

 

§ 4

Propozycje działań w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, wypracowane przez Wydziałowy Zespół i przewidziane do wdrożenia, są przedstawiane do akceptacji Radzie Wydziału.

 

§ 5

Do zadań Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia należy w szczególności:

 

a)     ustalanie w porozumieniu z pracownikami Wydziału polityki jakości kształcenia i dostosowanie jej do misji i strategii rozwoju Wydziału i Uniwersytetu;

b)    określenie szczegółowych celów i zasad funkcjonowania Wydziałowego Zespołu;

c)     inicjowanie i propagowanie działań na rzecz doskonalenia procesu edukacyjnego i jego obsługi na prowadzonych przez wydział kierunkach studiów i innych formach kształcenia;

d)    opracowanie procedur zapewnienia jakości kształcenia zatwierdzonych przez Radę Wydziału, stosownie do potrzeb i możliwości Wydziału wynikających ze specyfiki badawczej, dydaktycznej oraz organizacyjnej Wydziału;

e)     przygotowanie metod i narzędzi doskonalenia jakości kształcenia do zastosowania na Wydziale;

f)     organizowanie szkoleń i spotkań informacyjnych dla pracowników Wydziału w sprawach związanych z doskonaleniem jakości kształcenia;

g)    opiniowanie programów kształcenia dla kierunków nowotworzonych oraz zmian w programach dla kierunków istniejących;

h)    analiza wyników ewaluacji procesu kształcenia i jego obsługi wraz z formułowaniem wniosków i zaleceń w zakresie doskonalenia jakości kształcenia;

i)      monitorowanie funkcjonowania wydziałowego systemu zapewnienia jakości kształcenia;

j)      przygotowanie w wyznaczonym terminie corocznego raportu na temat stanu wdrożenia i funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia na Wydziale zwanego „raportem samooceny jednostki”;

k)    przygotowanie materiałów do raportu samooceny jednostki na potrzeby akredytacji programowej bądź instytucjonalnej;

l)      podnoszenie wśród społeczności akademickiej wydziału poziomu świadomości na temat potrzeb doskonalenia jakości kształcenia.

 

§ 6

Traci moc uchwała Rady Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS nr XXII – 12.03/09 z

dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych zadań Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na WFiS.