Dr hab. Paweł Sikora

Pracował na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w latach 1997-2021

Po  ukończeniu  studiów  magisterskich  z filozofii został zatrudniony w 1997 r. w Zakładzie Historii Filozofii Nowożytnej (obecnie Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej) na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu  Marii  Curie-Skłodowskiej  w Lublinie. Stopień doktora uzyskał w r. 2003 na podstawie rozprawy Drogi ontologii egzystencjalnej. Perspektywy filozofii istnienia: Hegel – Heidegger napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Zdzisława Jerzego Czarneckiego, a stopień doktora habilitowanego w r. 2016 na podstawie rozprawy Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej. Zainteresowania naukowe dr. hab. Pawła Sikory dotyczyły metafizyki, filozofii percepcji, transcendentalizmu, a także libertarianizmu (w tym. m.in. problemów: transcendentalizm a dyskusje wokół realizmu epistemologicznego, wolność i własność jako kategorie filozofii politycznej libertarianizmu). Był członkiem redakcji czasopisma „Kultura i Wartości”, wydawanego w Instytucie Filozofii UMCS. Opublikował dwie książki oraz kilkanaście artykułów naukowych. Zmarł nagle 3 stycznia 2021.

Monografie naukowe:

 • Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej, Wyd. UMCS, Lublin 2016.
 • Perspektywy filozofii Istnienia: Hegel – Heidegger, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.

Artykuły naukowe:

 • Pojęciowa treść percepcji a realizm epistemologiczny. Zarys problemu, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, t. 15, nr 1 (2020) https://wuwr.pl/spwr/article/view/11433
 • Sensationism and the Problem of Perceptual Content. The Case of Condillac,  „Studia z Historii Filozofii”, vol 10, nr 4 (2019) https://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/szhf/article/view/szhf.2019.034
 • Treść, pojęcie, realizm. Heglowskie rozumienie poznania zmysłowego, „Kultura i Wartości”, nr 26/2018 https://journals.umcs.pl/kw/article/view/7207
 • Ciemna strona myślenia - recenzja książki: P. Trawny, Heidegger i mit spisku żydowskiego, Wyd. PWN, Warszawa 2017, „Kultura i Wartości”, nr 21/2017 https://journals.umcs.pl/kw/article/view/5818
 • Transcendentalizm Kanta a problem konceptualizmu we współczesnej filozofii percepcji, „Kultura i Wartości”, nr 15/2015 https://journals.umcs.pl/kw/article/view/994
 • Teoria danych zmysłowych A. J. Ayera i jej aporie, „Studia Philosophica Wratislaviensia”, vol. VIII, 3/2013.
 • Libertariańska koncepcja “self-ownership” wobec zagadnienia dopuszczalności stosowania przymusu, [w:] Oblicza wolności. Od klasycznego liberalizmu do libertarianizmu, red. T. Słupik, S. Górka, G. Szewczyk, Wyd. UŚ, Katowice 2012.
 • Locke’owskie pojmowanie przestrzeni a treść percepcji,  „Analiza i Egzystencja”, nr 17/2012 file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Sikora,%20Locke%20owskie%20pojmowanie%20przestrzeni-1.pdf
 • Racjonalność i transcendencja – recenzja książki: A. Szwed, Rozum wobec chrześcijańskiego objawienia. Kant, Hegel, Kierkegaard, Wyd. Marek Derewiecki, Kęty 2011, „Ethos”, nr 1-2 (97/98), 2012.
 • Aktualność hipotetycznego realizmu J. Locke’a w filozofii percepcji, [w:] Filozofia XVII wieku. Twórcy, problemy, kontynuacje, red. J. Żelazna, Wyd. UMK, Toruń 2011.
 • Tezy o Marksie. Z punktu widzenia libertarianizmu, „Edukacja Filozoficzna”, vol. 52/2011.
 • Otwartość, dwuznaczność, autentyczność. Casus Heideggera, „Ruch Filozoficzny”, t. LXVIII, nr 2/2011.
 • Hegel a współczesna filozofia libertarianizmu, „Słupskie Studia Filozoficzne”, nr 10/2011.
 • Podmiotowość wobec metafizycznych ram pola percepcji, [w:] Współczesne refleksje wokół kartezjańskiej wizji podmiotu, red. A. Pobojewska, Wyd. AHE, Łódź 2011.
 • Percepcja jako synteza a problem przedmiotu,  [w:] Percepcja. Między estetyką a epistemologią, red. R. Konik, D. Leszczyński, Bibliotheca SPW, Wrocław 2010.
 • Kategoria „self-ownership” a problem podmiotowości w libertarianizmie, [w:] Libertarianizm. Teoria, praktyka, interpretacje, Wyd. UMCS, Lublin 2010.
 • Doświadczenie a realizm w filozofii percepcji Hegla, „Principia” t. LI-LII/2009.
 • Kantowska metafizyka percepcji, „Analiza i Egzystencja” nr 9/2009 https://www.academia.edu/5259328/Kantowska_metafizyka_percepcji
 • Percepcja i jej przedmiot a problem metafizyki. Zarys zagadnienia, „Edukacja Filozoficzna“ nr 47/2009.
 • Krytyka czystego rozumu a problem możliwości metafizyki,  [w:] Racjonalność teoretyczna i praktyczna, red. H. Jakuszko, „Annales UMCS“, vol. XXX, Sect. I, 2005 (wyd. 2007) http://dlibra.umcs.lublin.pl/Content/23565/czas16080_30_2005_5.pdf
 • Wolność i własność jako kategorie podmiotowości człowieka w filozofii libertarianizmu, [w:] Uwarunkowania przedsiębiorczości. Aspekty ekonomiczne i antropologiczno-społeczne, red. K. Jaremczuk, Tarnobrzeg 2006.
 • Problemy z pojęciem istnienia w filozofii transcendentalnej I. Kanta, „Principia“ t. XLIII-XLIV 2005/2006 file:///C:/Users/Admin/AppData/Local/Temp/Principia%2043-44%20Sikora.pdf
 • Problem różnicy ontologicznej w późnej filozofii Martina Heideggera, [w:] Idee i ludzie demokracji, „Colloquia Communia“, red. J. Mizińska, 1/74, Toruń 2003.
 • Status rozumu wobec istnienia, [w:] Dylematy racjonalności. Między rozumem teoretycznym a praktycznym, red. Z. J. Czarnecki. Wyd. UMCS,  Lublin 2001.
 • Zagadnienie relacji: Byt-Istnienie w Heglowskiej „Nauce logiki“ na tle metafizycznej tradycji, [w:] Rekonesanse filozoficzne. Człowiek, wartości, historia, red. H. Jakuszko, S. Jedynak, A. Zachariasz, J. Zdybel, Wyd. UMCS. Lublin 1999.
 • Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja, [w:] Studia nad ideą podmiotowości człowieka, red. Z. J. Czarnecki, Wyd. UMCS, Lublin 1999.