Aktualne konferencje

Współczesne wyzwania a wartości

https://philevents.org/event/show/93485

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej Instytutu Filozofii UMCS oraz czasopismo „Kultura i Wartości” journals.umcs.pl/kw zapraszają do udziału w konferencji naukowej WSPÓŁCZESNE WYZWANIA A WARTOŚCI. Konferencja jest planowana w trybie online (na platformie Zoom) w dniach 10-11 grudnia 2021. Języki konferencji: angielski, polski.

W trakcie konferencji zamierzamy podjąć refleksję nad związkami, jakie zachodzą pomiędzy współczesnymi wyzwaniami teoretycznymi i praktycznymi a wartościami, które pojawiają się zarówno w wartościowaniach jednostkowych i społecznych, jak i w ujęciach teoretycznych. W szczególności planujemy podjąć namysł nad następującymi, ale tylko przykładowymi kwestiami:

 • Jakie są kluczowe aksjologiczne wyzwania współczesnego świata – teoretyczne i praktyczne?
 • Które wartości i w jakim zakresie ulegają obecnie przekształceniom? Jak należy rozumieć naturę tych przemian? Czy są to zmiany w wartościach, czy jedynie przemiany świadomości wartości?
 • Czy wszystkie przekształcenia wartości są stymulowane wyzwaniami praktycznymi?
 • Czy przekształcenia wartości są zjawiskiem normalnym, czy też przejawem aberracji i kryzysu?
 • Jak tego typu przemiany mają się do klasycznych stanowisk aksjologicznych, takich jak: absolutyzm, relatywizm, pluralizm, obiektywizm, subiektywizm, relacjonizm?
 • Czy można dziś jeszcze mówić o uniwersalizmie wartości  - w kontekście pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego?
 • Jakie wnioski dla rozumienia wartości wynikają z dokonujących się obecnie przemian światopoglądowo-obyczajowych?
 • Czy i jakie są możliwości oraz sposoby kształtowania przemian w wartościach, wywierania wpływu na ich przebieg?
 • Jakich przemiany w wartościach zakłada i powoduje transhumanizm?

Oczekiwane są zarówno wystąpienia dotyczące ujęć systematycznych, jak i referaty omawiające ujęcia formułowane przez filozofów, kulturoznawców, socjologów itp.

W trakcie konferencji planowane są sekcje w języku angielskim oraz w języku polskim.

Informacje organizacyjne:

Do udziału w konferencji zapraszamy pracowników naukowych i doktorantów. Abstrakt należy przesyłać na adres: leszek.kopciuch@mail.umcs.pl

w terminie do dnia 26 listopada 2021. Abstrakt nie powinien przekraczać 300 słów.  Planowany czas referatu 20 minut. Decyzja o zakwalifikowaniu zaproponowanego tematu zostanie przekazana do dnia 30 listopada 2021.

Artykuły opracowane na postawie konferencyjnych referatów, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, będą publikowane w czasopiśmie „Kultura i Wartości”. Artykuły, sformatowane zgodnie z wymogami czasopisma, należy zarejestrować na stronie czasopisma w terminie do 15 grudnia br.

Contemporary Challenges and Values

https://philevents.org/event/show/93485

The Chair of the History of Philosophy and Comparative Philosophy at the Institute of Philosophy of Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) and the journal Kultura i Wartości (“Culture and Values” - journals.umcs.pl/kw) warmly invite you to participate in the conference CONTEMPORARY CHALLENGES AND VALUES.The conference will be held online (on Zoom) from 10 to 11 December 2021 in two languages: English and Polish.

In the course of the conference, we intend to reflect on the relationship between contemporary challenges (both theoretical and practical) and values as they figure both in individual as well as social valuations and in theoretical approaches. In particular, we aim to engage in reflection on the following questions (which, however, are only exemplary):

 • What are the key axiological challenges of the contemporary world – both theoretical and practical?
 • Which values are currently undergoing transformation and to what extent? How should we understand the nature of such transformations? Do such transformations occur in values themselves or only in our consciousness thereof?
 • Are all value transformations stimulated by practical challenges?
 • Are value transformations a normal phenomenon or are they symptomatic of an aberration or a crisis?
 • How do such transformations relate to classical axiological positions such as absolutism, relativism, pluralism, objectivism, subjectivism, and relationalism?
 • Can we still speak of the universalism of values (in the context of cultural-civilisational pluralism)?
 • What are the implications of the current world-view- and moral transformations for the understanding of values?
 • Is it possible to trigger transformations of values and to exert influence on their course?
 • What transformations of values sustain transhumanism? What transformations of values occur as its result?
 • We welcome presentations offering systematic approaches to such questions as well as papers discussing approaches already developed by philosophers, figures in Cultural Studies, Sociology, and so on.

The conference will consist in sections in Polish and in English.

Organisational information:

The conference is open to researchers and PhD students. Please send your abstract to leszek.kopciuch@mail.umcs.pl by 26 November 2021. The abstract should not exceed 300 words. The presentation of your paper should take no longer than 20 minutes. The decision whether your submission has been accepted will be communicated to you by 30 November 2021.

Articles developed on the basis of conference papers will be published – subject to their receiving a positive review - in the journal Kultura i Wartości. Articles, formatted according to the journal's requirements, should be registered on the journal's journals.umcs.pl/kw by 15 December 2021.