Współczesne wyzwania a wartości (10-11.XII.2021)

Międzynarodowa konferencja naukowa
WSPÓŁCZESNE WYZWANIA A WARTOŚCI

zorganizowana przez

Katedra Historii Filozofii i Filozofii Porównawczej
oraz
czasopismo „Kultura i Wartości”

Konferencja odbyła się w trybie online (na platformie Zoom)
w dniach 10-11 grudnia 2021.

Języki konferencji: angielski, polski.

Dzień 1 - Piątek - link do spotkania na platformie ZOOM
Meeting ID: 863 1399 5296

Dzień 2 - Sobota - link do spotkania na platformie ZOOM
Meeting ID: 847 5899 2082

Kluczowe kwestie

W trakcie konferencji podjmowano refleksję nad związkami, jakie zachodzą pomiędzy współczesnymi wyzwaniami teoretycznymi i praktycznymi a wartościami, które pojawiają się zarówno w wartościowaniach jednostkowych i społecznych, jak i w ujęciach teoretycznych. W szczególności podjęto namysł nad następującymi, ale tylko przykładowymi kwestiami:

  • Jakie są kluczowe aksjologiczne wyzwania współczesnego świata – teoretyczne i praktyczne?
  • Które wartości i w jakim zakresie ulegają obecnie przekształceniom? Jak należy rozumieć naturę tych przemian? Czy są to zmiany w wartościach, czy jedynie przemiany świadomości wartości?
  • Czy wszystkie przekształcenia wartości są stymulowane wyzwaniami praktycznymi?
  • Czy przekształcenia wartości są zjawiskiem normalnym, czy też przejawem aberracji i kryzysu?
  • Jak tego typu przemiany mają się do klasycznych stanowisk aksjologicznych, takich jak: absolutyzm, relatywizm, pluralizm, obiektywizm, subiektywizm, relacjonizm?
  • Czy można dziś jeszcze mówić o uniwersalizmie wartości  - w kontekście pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego?
  • Jakie wnioski dla rozumienia wartości wynikają z dokonujących się obecnie przemian światopoglądowo-obyczajowych?
  • Czy i jakie są możliwości oraz sposoby kształtowania przemian w wartościach, wywierania wpływu na ich przebieg?
  • Jakich przemiany w wartościach zakłada i powoduje transhumanizm?

 

Harmonogram konferencji

9:30-10:00 Conference opening / Otwarcie konferencji

10.12.2021: Piątek

Sessions in Polish

10:00-10:30 JOANNA DUDEK, UZ, Zapomniany wymiar misji uniwersytetu. Problem społecznego autorytetu nauki
10:30-11:00 WITOLD M. NOWAK, UR, Podejście problemowe i kulturalistyczne w badaniu dziejów filozofii
11:00-11:30 RYSZARD WIŚNIEWSKI, UHP w Częstochowie, O pożytkach poznawczych polskiej filozofii wartości oraz potrzebie i możliwych zadaniach jej współczesnego rozwoju

12:00-12:30 WŁODZIMIERZ ZIĘBA, UR, “Bycie sobą” – między ontologią a aksjologią
12:30-13:00 BARBARA ŻMUDA-FRYDRYCHOWSKA, UPJPII, O możliwości zastosowania systemu wartości „liberalnego ironisty” R. Rorty’ego we współczesnym społeczeństwie
13:00-13:30 KRZYSZTOF SOŁODUCHA, WAT w Warszawie, Projekt spójnej, ekstrapolowanej woli jako narzędzie budowania zaufania do decyzji maszyn autonomicznych w sytuacji dylematów moralnych
13:30-14:00 ANDRZEJ NIEMIEC, UR, Teoria wartości w ontologii integralnej Andrzeja Chmieleckiego

15:00-15:30 ANDRZEJ NIEMCZUK, UR, Uniwersalność moralności a zróżnicowanie wartości
15:30-16:00 JOANNA JANICKA, UŚ, Czy można dziś jeszcze mówić o uniwersalizmie wartości – w kontekście pluralizmu kulturowo-cywilizacyjnego? Próba sformułowania pozytywnej odpowiedzi w ujęciu metafilozoficznym.
16:00-16:30 JOANNA MYSONA-BYRSKA, UPJPII, Dobro wspólne w świecie merytokracji
16:30-17:00 ANDRZEJ JASTRZĘBSKI, OMI, St. Paul University, Ottawa, Współczesne transformacje w rozumieniu duchowości oraz ich wpływ na kształt przyjmowanych wartości

17:30-18:00 JACEK BRECZKO, UM w Białymstoku, Wpływ panteizmu na filozofię polityki i duchowość (szkic rozprawy)
18:00-18:30 GRZEGORZ BEDNARCZYK, UMCS, Współczesne źródła pesymizmu historycznego
18:30-19:00 LUCYNA MAJEWSKA, UZ, Krótkie rozważania o patriotyzmie współcześnie

Sessions in English

10:00-10:30 FRANCO MANNI, Department of Philosophy at Liceo Scientifico Leonardo, Brescia, Nature and History as Justifications of Normative Universality
10:30-11:00 EMILIO SIERRA GARCIA, CEU san Pablo University (Madrid) and School of Philosophy (Madrid), Dissolution and changes for a new model of humanity
11:00-11:30 CHRISTIAN PILLER, University of York, Happiness, what else?

12:00-12:30 LESZEK KOPCIUCH, Maria Curie-Skłodowska University, Crisis of values: a critical analysis
12:30-13:00 SAFER GRBIĆ, University of Zagreb, Contemporary interpretations of historical assumptions for Immanuel Kant's pre-critical abandonment of dogmatism and influence of that on contemporary time
13:00-13:30 HENG YING, University of Hong Kong, Protonorms: a theory of moral change
13:30-14:00 DIEGO FONTANIVE, Implementing Metamemetic Thinking As An Approach To Implicit Bias Reduction

15:00-15:30 SELDA SALMAN, Istanbul Kultur University, Contemporary world and transformation of the value of hope
15:30-16:00 JORDON CRAIB, University of Western Ontario, Objectivism vs. Subjectivism About Prudential Value: A Difficulty Concerning ‘Difficulty’
16:00-16:30 KAYLEIGH ORENCIO RODGERS, University of Southern California, Epistemic Risk-Taking: Positive Moral Obligations on Belief
16:30-17:00 XUANPU ZHUANG, Bowling Green State University, In Defense of a Kuhnian Concept of Moral Progress

17:30-18.00 MADHAVI MOHAN, University of Western Ontario, Value transformation. Conceptual Analysis, and Gender
18:00-18:30 NICHOLAS SPARKS, Saint Louis University, Human Nature as Given, or Human Nature as Gift? Resisting the Transhumanist Ontology of Power
18:30-19:00 WILLIAM HANNEGAN, Saint Louis University, The Problem of Enframing for Derivationist Natural Law
19:00-19:30 STEPHANIE SMITH, Value of cooperation in society

11.12.2021: Sobota

Sessions in Polish

09:00-09:30 RYSZARD KOZŁOWSKI, Pomorskie Centrum Praw Człowieka, Między irrelewancją a troską. Kościół katolicki wobec współczesnych wyzwań etycznych
09:30-10:00 WOJCIECH KILAN, UWr, Kultura w myśli św. Tomasza. Dobra i wartości
10:00-10:30 ROBERT TROCHONOWICZ, UMCS, Transformacja myślenia religijnego jako rozwiązanie aksjologicznych dylematów współczesności w filozofii Jiddu Krishnamurtiego
10.30-11.00 PIOTR JASKÓŁKA, UR, Błąd „naturalistyczny” i inne błędy G. E. Moore'a

11:15-11:45 JOANNA KIEREŚ-ŁACH, KUL, Aksjologia czy agatologia? Dyskusja z Chaimem Perelmanem
11:45-12:15 AGATA STRZĄDAŁA, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Znaczenie zasad 3R w trosce o dobrostan zwierząt wykorzystywanych do doświadczeń naukowych – podstawy prawne oraz ich aksjologiczne przesłanki
12:15-12:45 MACIEJ HUZARSKI, UW, Od samotniczego cynizmu do ascetycznej ko-immunizacji. Petera Sloterdijka ewolucja (liberalnych) wartości

13:00-13:30 AGNIESZKA DROŚ, UZ, Hipokryzja jako narzędzie spajania społeczeństw – myśl Mandeville’a w myśli współczesnej
13.30-14.00 KAMIL FLAGA, UR, Współczesna bezradność wobec etyki. Patočkova lekcja troski o duszę

Sessions in English

09:00-9:30 WAI LOK CHEUNG, The Chinese University of Hong Kong, Liberal perfectionism: a dignity maximization through the illiberality of addiction
09:30-10.00 TOMASZ STEFANIUK, Maria Curie-Skłodowska University, Does pluralism of cultures necessarily mean pluralism of value systems? The perspective of the history of ideas
10:00-10:30 SANELISIWE PRIMROSE NDLOVU, University of the Western Cape, Universal rationality in a world of cultural and historical diversity
10:30-11:00 FABIO TONONI, University of London, Quantum Physics, Artificial Intelligence, and the Metaphysics of Morality

11:15-11:45 ROBERT BOROCH, Warsaw University, Biological determinism of patriotism theory – debate
11:45-12:15 PABLO VERA VEGA, Universidad de La Laguna, From Vices Epistemology to Faint Agnotology. An sketch of a theory of negligent language.
12:15-12:45 KRZYSZTOF ROJEK, Maria Curie-Skłodowska University, Causa Sui and Regressus ad Infinitum in Explaining Ultimate Moral Responsibility

13:00-13:30 FLORENCE WAI-MAN CHOI, KU Leuven, Coercive Transformation of Attitudes of the Patients Nowadays
13:30-14:00 HICHAM JAKHA, KUL, The Aesthetic Value of Literary Works in Roman Ingarden’s Phenomenological Ontology

14:00-14:30 Podsumowanie i wnioski / Summery and conclusions

14:30-15:00 Conference closing / Zamknięcie konferencji