Podgrupy badawcze

Tematy podgrup wraz z koordynatorami:

M. Rządeczka – Wpływ technologii na wiedzę ekspercką – rewolucja technologiczna a nowe formy eksperckości, przyszłość technologii (medycyna, biogenetyka, informatyka, neurokognitywistyka, nowe media, technologie medyczne, odnawialne źródła energii, itp.), wpływ technologii na decyzje (np. informatyka medyczna a decyzje kliniczne), eksperckość w naukach biologicznych i w medycynie, wpływ technologii informacyjnych na decyzyjność, systemy eksperckie, społeczeństwo ryzyka; [projektowanie badań kognitywnych]

kontakt: marcin.rzadeczka@poczta.umcs.lublin.pl

J. Rynkiewicz - G. Michalik - Eksperckość w zakresie dialogicznych form wsparcia i doradztwa - podmiotowość w dialogu - co oznacza poziom ekspercki w tym zakresie? - dialog jako wychowanie - praca eksperta w formach wsparcia uwzględniających podmiotowość pacjenta/klienta w relacjach wsparciowych i terapeutycznych - psycholog, psychoterapeuta, psychoanalityk, doradca filozoficzny i pedagog jako ekspert - dialog jako wsparcie procesu decyzyjnego; eksperci od relacji, [warsztaty i szkolenia]

kontakt: justyna.rynkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

M. Wodziński - M. Hetmański – Wiedza ekspercka i ekspert przez doświadczenie:
1) Teoretyczne uwarunkowania tworzenia, nabywania i wykorzystania wiedzy eksperckiej. Oznacza to m.in. analizę istoty, rodzajów i modeli eksperckości czy też analizę dyspozycji poznawczych ekspertów w ujęciu ogólnym (np. epistemologicznym czy antropologicznym), tj. bez koniecznego zawężania ich do konkretnych dziedzin wiedzy.
2) Wykorzystanie (lub jego brak) powyższych analiz w praktyce – a zatem chodzi tu o to, co się dzieje na styku teorii i praktyki. Nie tylko w ujęciu indywidualnym (jak np. lekarz-pacjent), ale także „systemowym” (jak np. kryteria doboru ekspertów w systemach opieki zdrowotnej). Jak wiadomo, bardzo często „teoria swoje a praktyka swoje”, w związku z czym wydaje się, że może to być bardzo ciekawy obszar badań. Wpisując się w nurt humanistyki zaangażowanej, dla teoretyków może być to okazja do sprawdzenia i rewidowania własnych ustaleń, dla praktyków zaś bardzo cenna wskazówka w usprawnianiu własnej działalności oraz krytycznym jej ocenianiu.
3) Nowe formy eksperckości, ze szczególnym uwzględnieniem roli i pozycji ekspertów przez doświadczenie. Choć jest to głos coraz bardziej słyszalny, to w dalszym ciągu niestety zbyt mało eksponowany i „ugruntowany”, jako równoprawny wobec przedstawicieli tradycyjnych modeli eksperckości. Analizy pokazujące złożoność tego rodzaju wiedzy, często wysoki stopień jej specjalizacji oraz przede wszystkim wiedzę i doświadczenie często w ogóle niedostępne dla „tradycyjnych” ekspertów, mogą przyczynić się do wzrostu znaczenia ekspertów przez doświadczenie i zmniejszania dotykającego ich wciąż zjawiska epistemicznej niesprawiedliwości.

kontakt: maciek.wodzinski@gmail.com

A. Ziętek – Pseudoeksperci i działania pozorne – działania pozorne [wg Lutyńskiego: są inne niż na to wyglądają, nie spełniają założonych funkcji]; profesjonalista vs laik; stawanie się ekspertem, praktyk jako ekspert; aktywista jako ekspert; ekspert w sferze publicznej (rola kobiet, diagnozowanie współczesności); decydowanie polityczne; typy ekspertów i pseudoekspertów; konsekwencje pseudoeksperckości (społeczne, ekonomiczne, polityczne, etyczne, itp); symulacje eksperckości

kontakt: agnieszka_zietek@yahoo.pl

M. Moskalewicz – Wiedza ekspercka w filozofii psychiatrii – wiedza psychiatryczna; diagnoza psychiatryczna; systemy klasyfikacyjne w psychiatrii; wiedza kliniczna w psychiatrii; decyzyjność pacjentów; decyzje ekspertów ds zdrowia psychicznego; psychopatologia fenomenologiczna; filozofia zdrowia psychicznego; etyka psychiatryczna; psychiatria ekologiczna; metodologia psychiatrii (badania jakościowe i ilościowe [kontakty międzynarodowe]

kontakt: moskalewicz@gmail.com

T. Kitliński – Intelektualista zaangażowany – prawodawcy i tłumacze; zaangażowani twórcy kultury; eksperci od kultury i sztuki; funkcja intelektualisty w ujęciu historycznym; intelektualista szczegółowy i transformatywny; humanista jako ekspert; intelektualista a prawa człowieka; gośc-inna eksperckość; tożsamość uniwersytetu, uniwersytet krytyczny; trudne decyzje humanistów; wiedza ekspercka w epoce ponowoczesnej [kontakty międzynarodowe]

kontakt: tomasz.kitlinski@gmail.com