Kultura ma znaczenie (20-22 XI 2018)

Serdecznie zapraszamy na ogólnopolską Konferencję naukową: Kultura ma znaczenie vol.1 - Kultura współczesna: teorie i praktyki.

Czas i miejsce wydarzenia:

  • 20-22 listopada 2018, Wydział Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie (pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4)

Program konferencji (PDF)

Temat konferencji

Mówi się dziś o kulturze, że jest to pojęcie kłopotliwe, a nawet „mocno skompromitowane”, które popadło w niełaskę badaczy. A mimo to wydaje się, że nigdy dotąd wiedza o kształcie i dynamice kultury i zrozumienie jej mechanizmów nie były równie potrzebne, co dzisiaj. Można powiedzieć, za Zygmuntem Baumanem, że odczuwamy dziś ogromne „zapotrzebowanie” na kulturę. Oczywiście nikt już nie poszukuje prawdy uniwersalnej na jej temat, nikt też nie podejmuje prób sformułowania jej ostatecznej definicji, ponieważ wyzbyliśmy się złudnej nadziei, że takie działania zakończą się powodzeniem. W przypadku kultury mamy dziś do czynienia z procesem „rozplenienia się sensów”. Wiąże się to z coraz bardziej różnicującym się pojęciem kultury. Kultura to pojęcie nieustannie „zapylane” (inspirowane ale i rozmywane) przez różne dziedziny i formy życia społecznego czy też przez odmienne „tradycje” naukowe. Kultura to forma praxis, czyli to, co ludzie myślą, czynią, i to, jak organizują sens życia , i jako takie „wędruje” dziś po świecie i „zadomawia się” niemal we wszystkim tym, co społeczne. Ale – co paradoksalne – ujawnia się rzadko. Przede wszystkim wtedy, kiedy zostaje poddana krytycznej analizie.

Taka też jest idea konferencji, której organizatorzy wychodzą z założenia, że choć odpowiedź na pytanie, czym jest kultura, jest prawdopodobnie niemożliwa, to wciąż jednak możemy i powinniśmy mówić o kulturze, poddając analizie różne formy i przejawy jej „funkcjonowania” w społeczeństwie. Dlatego też głównym problemem konferencji jest obszar współczesnej kultury oraz zjawisk rozgrywających się w jej polu, jak również, na poziomie metateoretycznym, kształt debaty nad nią. Jej uczestników prosimy więc o namysł nad tym, jakimi metodami i narzędziami bada się kulturę współczesną, jakie są jej główne problemy, oraz jaką formę przybierają praktyki kultury. Przed uczestnikami konferencji pragniemy postawić zadanie weryfikacji hipotezy, zgodnie z którą jesteśmy świadkami przemian dokonujących się w obszarze refleksji nad kulturą, a być może nawet pewnego rodzaju przełomu w rozumieniu i interpretacji zjawisk kultury, które wynikają z dynamicznie zmieniającego się przedmiotu jej namysłu. Sproblematyzujmy to w formie pytań. Zacznijmy od zasadniczego: czy rzeczywiście, jak chcą liczni badacze akceptujący diagnozę ponowoczesnej detotalizacji świata nowoczesnego, kultura współczesna nabiera jakiegoś nowego kształtu? A jeśli tak, to czy przed refleksją nad nią stoi zadanie redefinicji własnych założeń, celów, podejść badawczych, języka i stosowanych przez nią pojęć? Czy słuszne są podejrzenia, że dotychczasowa „teoria” kultury wyczerpała swoje możliwości wyjaśniania współczesnego świata? Jaka jest w tym wszystkim rola i pozycja „teoretyka” kultury? Czy dziś jest on kimś w rodzaju krytyka, antropologa czy też narratora kultury? Jak postrzega on sam siebie , jakie zadania sobie stawia?

Do udziału w konferencji zapraszamy zarówno socjologów, filozofów, kulturoznawców, antropologów, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, jak i „praktyków” kultury, osoby bezpośrednio zaangażowane w jej tworzenie i animację, dla których ważny wydaje się problem kondycji kultury współczesnej.

Konferencja jest współfinansowana przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin.


Organizatorzy konferencji:

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

  • Wydział Filozofii i Socjologii
    • Zakład Socjologii Kultury i Wychowania
    • Zakład Antropologii Kulturowej
  • Wydział Politologii
    • Zakład Filozofii i Socjologii Polityki