Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie akredytacji kierunku Filozofia

Uchwala nr 953/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 października 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku filozofia prowadzonego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

 

Szanowni Państwo,
 
w załączeniu przekazuję Państwu Uchwałę Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie akredytacji kierunku Filozofia.
 
Chcę na tej drodze podziękować wszystkim Państwu za pracę i zaangażowanie na wszystkich etapach procesu akredytacji (przygotowanie Raportu Samooceny, opracowanie korekt w różnych dokumentach kierunku Filozofia, udział w przebiegu samej wizytacji, w tym w spotkaniach z Zespołem Oceniającym, przygotowanie odpowiedzi na Raport Zespołu Oceniającego).
 
Sukces końcowy nie byłby możliwy bez wkładu wspólnej pracy. Bardzo za nią dziękuję.
 
Z wyrazami szacunku
dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS
Dziekan

 

Uchwala nr 953/2021 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 7 października 2021 r. w sprawie oceny programowej kierunku filozofia prowadzonego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim

§ 1

Na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. — Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z pon. zm.) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk humanistycznych oraz nauk teologicznych, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku filozofia prowadzonego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lubinie na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim, wydaje ocenę:

pozytywną

§ 2

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, że proces kształcenia realizowany na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie umożliwia studentom kierunku filozofia osiągniecie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim.

Wszystkie kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 wrzenia 2018 r. w sprawie kryteriów oceny programowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1787), uszczegółowione w złączniku nr 2 do Statutu Polskiej Komisji Akredytacyjnej, stanowiącego załącznik do uchwały nr 4/2018 Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 13 grudnia 2018 r. ze zm., zostały spełnione, co zgodnie 2 ust. 3 pkt 1 złącznika nr 3 do Statutu PKA, uzasadnia wydanie oceny pozytywnej.

§ 3

Następna ocena programowa kierunku filozofia na uczelni wymienionej w § 1 powinna nastąpić w roku akademickim 2027/2028.

§ 4

1. Uczelnia niezadowolona z uchwały może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, należy kierować do Polskiej Komisji Akredytacyjnej w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

3. Na składającym wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy ciąży, na podstawie art. 245 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, obowiązek zawiadomienia Ministra Edukacji i Nauki o jego złożeniu.

§ S

Uchwałę Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymują:

1. Minister Edukacji i Nauki,

2. Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

§ 6

Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Polskiej Komisji Akredytacyjnej
Stanisław Wrzosek

 

Uchwała Polskiej Komisji Akredytacyjnej w sprawie akredytacji kierunku Filozofia - format PDF.

    Aktualności

    Data dodania
    25 października 2021