Trwa nabór kandydatów do Rady Młodych Naukowców

Do 31 maja 2017 r. trwa nabór kandydatów na członków Rady Młodych Naukowców VI kadencji. Kandydatury można zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy.

Członkiem Rady Młodych Naukowców może zostać osoba, która:

 1. nie ukończyła 35. roku życia;
 2. posiada znaczące osiągnięcia naukowe;
 3. cieszy się nieposzlakowaną opinią i przestrzega zasad etyki naukowej;
 4. korzysta z pełni praw publicznych;
 5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Zgłoszenie kandydata na członka Rady Młodych Naukowców powinno zawierać:

 1. list motywacyjny zawierający propozycje działań, które kandydat zamierza zrealizować jako członek Rady Młodych Naukowców, wraz z argumentacją.
 2. życiorys (ze szczególnym uwzględnieniem wykazu najważniejszych publikacji naukowych, opisu przebiegu kariery naukowej, wykazu najważniejszych osiągnięć, a także informacji o działalności społecznej i organizacyjnej);
 3. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji oraz dotyczące punktów 4 i 5.

Szczegółowe informacje o naborze

  Aktualności

  Data dodania
  22 maja 2017