Stypendium dla laureatów olimpiad oraz turniejów

Rusza nabór wniosków do drugiej edycji Programu wspierania laureatów i finalistów zawodów stopnia centralnego olimpiad oraz turniejów, studiujących na terenie miasta - Najlepsi zostają w Lublinie.

Program ma na celu zachęcenie zdolnych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju do kontynuowania nauki na lubelskich uczelniach wyższych oraz przeciwdziałanie odpływowi z terenu miasta zdolnych młodych uczniów kontynuujących naukę na dalszych szczeblach edukacji, jak również wzmocnienie intelektualnej elity studenckiej w Lublinie.

Przyjmowanie wniosków

Wnioski o przyznanie stypendium na rok akademicki 2016/2017 będą przyjmowana na Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, ul. Narutowicza 37/39, do 31 marca 2016 r., w godzinach od 7:30 do 15:30.

Kryteria

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie poniższe kryteria:

 1. ukończył w roku szkolnym poprzedzającym rok złożenia wniosku, szkołę ponadgimnazjalną – bez względu na organ prowadzący szkolę;
 2. uzyskał tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju, organizowanych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r., w sprawie organizacji oraz sposoby przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002 r. Nr 13, poz. 124 ze zm.);
 3. jest studentem pierwszego roku I stopnia studiów lub jednolitych studiów magisterskich, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.), na uczelni funkcjonującej na terenie Miasta Lublin;
 4. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczył pierwszy semestr, studiów I stopnia lub jednolitych studiów magisterskich.

Informacje o stypendium

Stypendia przyznane na rok akademicki 2016/2017 będą wypłacane w dwóch transzach:

 • w kwietniu 2017 r., za okres od października 2016 r. do lutego 2017 r.;
 • w październiku 2017 r., za okres od marca do czerwca 2017 r.

Informacje dotyczące programu znajdują się na stronie:  http://www.lublin.eu/mieszkancy/edukacja/aktualnosci/najlepsi-zostaja-w-lublinie-nabor-wnioskow-o-stypendium-do-31-marca,88,1082,1.html.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o stypendium mogą uzyskać dodatkowe informacje w Wydziale Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin w pokoju nr 114 i pod numerem tel. 81 466 39 82.

Załączniki

  Aktualności

  Data dodania
  21 marca 2017