Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Włodzimierza Zięby

mgr inż. Emil Bartkiewicz

27.05.2022

Dr Włodzimierz Zięba złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako podmiot habilitujący wybrany do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Włodzimierz Zięba wskazał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

21.04.2022 r. Rada Doskonałości Naukowej wszczęła postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

22.04.2022 r. Rada Doskonałości Naukowej przekazała wniosek do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

18.05.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Włodzimierza Zięby.

21.09.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie w drodze postanowienia powołała komisję habilitacyjną w składzie:

  1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Tadeusz Szubka — Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie;
  2. Recenzent komisji – dr hab. Marek Piwowarczyk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
  3. Recenzent komisji – prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz — Uniwersytet Jagielloński w Krakowie;
  4. Recenzent komisji – prof. dr hab. Adam Grobler — Uniwersytet Opolski w Opolu;
  5. Recenzent komisji – prof. dr hab. Robert Piłat — Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
  6. Sekretarz komisji – dr hab. Marcin Krawczyk – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
  7. Członek komisji – dr hab. Cezary Mordka, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

26.10.2022 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS na funkcję recenzenta w postępowaniu powołała prof. dr. hab. Józefa Bremera z Akademii Ignatianum w miejsce odwołanego prof. dr. hab. Roberta Piłata.

13.01.2023 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne oraz posiedzenie Komisji Habilitacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

22.02.2023 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wydała decyzję w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego dr Włodzimierzowi Ziębie w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.