Postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Grzegorza Polaka

mgr inż. Emil Bartkiewicz

26.06.2020

08.06.2020 r. Dr Grzegorz Polak złożył do Rady Doskonałości Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako podmiot habilitujący wybrany do przeprowadzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr Grzegorz Polak wskazał Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

22.06.2020 r. Rada Doskonałości Naukowej przekazała wniosek dr. Grzegorza Polaka do Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

08.07.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Grzegorza Polaka

22.10.2020 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie podjęła Uchwałę w sprawie powołania komisji habilitacyjnej w składzie:

1. Przewodniczący komisji – prof. dr hab. Jacek Rafał Wojtysiak – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
2. Recenzent komisji – prof. dr hab. Marek Mejor - Uniwersytet Warszawski w Warszawie;
3. Recenzent komisji – prof. dr hab. Joanna Jurewicz – Uniwersytet Warszawski w Warszawie;
4. Recenzent komisji – dr hab. Piotr Sikora, prof. AIK – Akademia Ignatianum w Krakowie;
5. Recenzent komisji – dr hab. Marzenna Jakubczak – Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie;
6. Sekretarz komisji – dr hab. Marek Szymański – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;
7. Członek komisji – dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS - Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie;

11.03.2021 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne oraz posiedzenie Komisji Habilitacyjnej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

21.04.2021 r. Rada Naukowa Instytutu Filozofii UMCS w Lublinie wydała decyzję w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Grzegorzowi Polakowi w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.