Postępowanie habilitacyjne dra Pawła Borkowskiego

mgr Anna Szlachetka

05.06.2017

Dr Paweł Borkowski złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki o poznaniu i komunikacji społecznej.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr P. Borkowski wskazał Radę Wydziału Filozofii Socjologii UMCS.

31.03.2017 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

10.05.2017 r. Rada Wydziału Filozofii Socjologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

06.06.2017 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

1.

przewodniczący komisji

dr hab.  Andrzej Klawiter z UAM w Poznaniu

2.

sekretarz komisji

dr hab. Jacek Gurczyński z UMCS w Lublinie

3.

recenzent

ks. prof. Kazimierz Popielski profesor emeritus z KULJPII

 w Lublinie

4.

recenzent

dr hab. Janusz Szyndler z WUM w Warszawie

5.

recenzent

dr hab. Grzegorz Wójcik z UMCS w Lublinie

6.

członek komisji

dr hab.  Robert Poczobut z UwB w Białymstoku

7

członek komisji

dr hab. Zbysław Muszyński z UMCS w Lublinie

09.01.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów powołała recenzenta dr. hab. Remigiusza Szczepanowskiego z Uniwersytetu Zielonogórskiego w miejsce ks. prof. Kazimierza Popielskiego.

12.10.2018 r. na Wydziale Filozofii Socjologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

21.11.2018 r. Rada Wydziału w głosowaniu tajnym wyraziła pozytywną opinię w sprawie wniosku dr. Pawła Borkowskiego o wycofanie wniosku o wszczęcie postępowania habilitacyjnego