Postępowanie habilitacyjne dr. Cezarego Kality

mgr inż. Emil Bartkiewicz

01.02.2019

Dr Cezary Kalita złożył do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr C. Kalita wskazał Wydział Filozofii Socjologii UMCS.

04.07.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

26.09.2018 r. Rada Wydziału Filozofii Socjologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

06.11.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

 1. przewodniczący komisji – prof. Marek Piechowiak – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie (Wydział Zamiejscowy w Poznaniu),
 2. sekretarz komisji – dr hab. Leszek Kopciuch – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 3. recenzent – dr hab. Katarzyna Gurczyńska-Sady – Uniwersytet Pedagogiczny
  im. KEN w Krakowie,
 4. recenzent – Prof. Adam Chmielewski – Uniwersytet Wrocławski,
 5. recenzent – dr hab. Jolanta Zdybel – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 6. członek komisji – ks. dr hab. Karol Jasiński – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
  w Olsztynie,
 7. członek komisji – dr hab. Mariola Kuszyk-Bytniewska – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,

06.11.2018 r. na Wydziale Filozofii Socjologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

20.03.2019 r. Rada Wydziału Filozofii Socjologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia dr. Cezaremu Kalicie.