Postępowanie habilitacyjne dr Anny Szyjkowskiej-Piotrowskiej

mgr inż. Emil Bartkiewicz

06.04.2022

Dr Anna Szyjkowska-Piotrowska złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr Anna Szyjkowska-Piotrowska wskazała Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

30.04.2019 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

03.09.2019 r. Rada Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwały w sprawie powołania trzech członków Komisji Habilitacyjnej (sekretarza, recenzenta i członka).

03.12.2019 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

  1. przewodniczący komisji – prof. Joanna Sosnowska – Uniwersytet Warszawski,
  2. sekretarz komisji – dr hab. Mateusz Salwa – Uniwersytet Warszawski,
  3. recenzent – dr hab. Krzysztof Guczalski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie,
  4. recenzent – prof. Teresa Pękala – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  5. recenzent – Prof. Iwona Lorenc – Uniwersytet Warszawski,
  6. członek komisji - dr hab. Monika Bakke - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
  7. członek komisji – dr hab. Monika Murawska – Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie,

30.04.2020 r. Centralna Komisja w miejsce prof. Teresy Pękali oraz dr. hab. Krzysztofa Guczalskiego wyznaczyła dr hab. Annę Kawalec z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz dr hab. Macieja Ożoga z Uniwersytetu Łódzkiego.

05.06.2020 r. na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

08.09.2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Warszawskiego podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia dr. Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej

12.11.2020 r. dr Anna Szyjkowska-Piotrowska za pośrednictwem Rady Naukowej Dyscypliny Filozofia Uniwersytetu Warszawskiego złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odwołanie od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

25.10.2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wydała decyzję uchylającą zaskarżoną w odwołaniu uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego i postanowiła przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia do Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

06.04.2022 r. Rada Naukowa Instytu Filozofii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie po wnikliwym rozpatrzeniu całego matariału dowodowego sprawy podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia dr Annie Szyjkowskiej-Piotrowskiej.