Postępowanie habilitacyjne dr Anny Kamińskiej-Malandain

mgr inż. Emil Bartkiewicz

01.02.2019

Dr Anna Kamińska-Malandain złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów wniosek 
o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofia.

Jako jednostkę do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dr A. Kamińska Malandain wskazała Radę Wydziału Filozofii Socjologii UMCS.

22.05.2018 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów wszczęła postępowanie habilitacyjne.

20.06.2018 r. Rada Wydziału Filozofii Socjologii wyraziła zgodę na przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego i podjęła uchwałę w sprawie powołania trzech członków Komisji (sekretarza, recenzenta i członka).

04.09.2018 r. Centralna Komisja powołała Komisję Habilitacyjną do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego w poniższym składzie:

  1. przewodniczący komisji – prof. Agnieszka Kijewska – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
  2. sekretarz komisji – dr hab. Paweł Sikora – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  3. recenzent - prof. Wioletta Kowalska – Uniwersytet w Białymstoku,
  4. recenzent – prof. Krzysztof Wieczorek – Uniwersytet Śląski w Katowicach,
  5. recenzent – dr hab. Paweł Bytniewski – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
  6. członek komisji – dr hab. Wojciech Starzyński – Instytut Filozofii i Socjologii
    PAN w Warszawie,
  7. członek komisji – prof. Janusz Jusiak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

04.04.2019 r. na Wydziale Filozofii Socjologii UMCS odbyło się posiedzenie Komisji Habilitacyjnej.

29.05.2019 r. Rada Wydziału Filozofii Socjologii UMCS w Lublinie podjęła uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyplinie filozofii dr Annie Kamińskiej-Malandain.

29.07.2019 r. dr Anna Kamińska-Malnadain za pośrednictwem Rady Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie złożyła do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów odwołanie od uchwały o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego.

28.06.2021 r. Rada Doskonałości Naukowej wydała decyzję uchylającą zaskarżoną w odwołaniu uchwałę o odmowie nadania stopnia doktora habilitowanego i postanowiła przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia do Uniwersytetu Papieskiego jana Pawła II w Krakowie.