Organizacja zajęć w semestrze zimowym 2020/21

ZARZĄDZENIE Nr 73/2020
Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 50 ust. 1 i art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r., poz. 85 z późn. zm.),
zarządzam:

§ 1

1. Kształcenie na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 realizowane jest z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość.

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację, o ile Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego nie przedłuży zawieszenia kształcenia, w trybie tradycyjnym (tj. w szczególności w budynkach Uczelni):

1) części zajęć dydaktycznych: ćwiczeń, konwersatoriów, seminariów, w tym dyplomowych wymagających użytkowania specjalistycznej aparatury lub oprogramowania, którego nie można udostępnić z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość;
2) zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, z wyłączeniem wykładów;
3) zajęć dydaktycznych w formie praktyk zawodowych, zajęć terenowych;
4) prac naukowych lub badań koniecznych do prac dyplomowych lub zaliczeniowych. Decyzję o dopuszczeniu studenta do laboratorium podejmuje dziekan wydziału. W przypadku laboratoriów instytutowych decyzję tę podejmuje dziekan wydziału w porozumieniu z dyrektorem instytutu.

3. W okresie, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się realizację w formie hybrydowej (blending learning):

1) części zajęć dydaktycznych: ćwiczeń, konwersatoriów, laboratoriów i seminariów, w tym dyplomowych:
2) zajęć dydaktycznych dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich.

4. Decyzje w sprawach, o których mowa w ust. 2 i 3, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 4 podejmuje dziekan wydziału.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do słuchaczy realizujących kształcenie w Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców. 

6. Zajęcia z wychowania fizycznego będą realizowane w formie tradycyjnej. Dla studentów, którzy nie będą mogli realizować zajęć w tej formie przewiduje się alternatywne formy zajęć, dostosowane do możliwości i bieżących uwarunkowań.

§ 2 

1. Kształcenie doktorantów odbywa się na zasadach określonych w § 1.
2. Doktoranci UMCS mogą prowadzić badania naukowe i korzystać w tym celu z pomieszczeń i aparatury Uniwersytetu.
3. Decyzję o dopuszczeniu doktoranta do pomieszczeń i aparatury podejmuje dyrektor instytutu w porozumieniu z dziekanem wydziału lub dyrektorem szkoły doktorskiej.

§ 3

1. Dopuszcza się realizację wszystkich zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym.
2. Decyzje w tym zakresie podejmują dziekani wydziałów biorąc pod uwagę liczebność danego roku studiów oraz dostępność odpowiednich sal dydaktycznych, jak również ogólną liczbę studentów która miałaby realizować w danej formie kształcenia w sposób tradycyjny.

§ 4

1. Zajęcia prowadzone w formie zdalnej lub hybrydowej powinny być realizowane w trybie synchronicznym, w godzinach wyznaczonych w planie zajęć dla danego kierunku i roku. Powinny być przygotowane i udostępniane studentom z wykorzystaniem Wirtualnego Kampusu UMCS lub aplikacji Teams w ramach ogólnouniwersyteckiej licencji Microsoft Office 365 oraz umożliwiać aktywizowanie studentów, możliwość zadawania przez nich pytań oraz wypowiadania się.
2. Dopuszcza się, jako pomocniczą formę kontaktów ze studentami, wykorzystanie systemu USOS oraz poczty służbowej pracownika.
3. Dziekan może wystąpić do Prorektora właściwego ds. kształcenia z wnioskiem o wykorzystanie innego narzędzia IT, niż wymienione w ust. 2, pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii pracownika Lubman UMCS i Inspektora Ochrony Danych Uniwersytetu.

§ 5

Zajęcia realizowane w trybie tradycyjnym, w razie konieczności wynikającej z ich specyfiki lub powierzchni sal dydaktycznych, mogą być realizowane, za zgodą Rektora, w grupach mniejszych niż określone w przepisach wewnętrznych Uniwersytetu.

§ 6

1. Zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych, studiach podyplomowych i innych formach kształcenia, mogą być realizowane w trybie tradycyjnym, o ile program studiów nie stanowi inaczej.
2. W przypadku, gdyby ze względu na specyfiką zajęć lub liczebność grup nie było możliwości ich realizacji w trybie tradycyjnym dopuszcza się tryb zdalny z zachowaniem zasad określonych w § 4.

§ 7

Konsultacje ze studentami powinny odbywać się w wyznaczonych terminach w formie zdalnej. W wyznaczonym terminie nauczyciel akademicki powinien być dostępny dla studentów na wskazanej platformie, o których mowa w § 4 ust. 1. Dziekan wydziału może wyrazić zgodę na realizację konsultacji w trybie tradycyjnym.

§ 8

1. Zajęcia dydaktyczne w trybie tradycyjnym należy realizować z zachowywaniem wszelkich środków ostrożności, w tym dotyczących przebywania osób w pomieszczeniach, używania masek ochronnych oraz rękawic ochronnych.
2. Zobowiązuje się Dziekanów do przedłożenia – w terminie do 14 września 2020 r. – wykazu kierunków i lat studiów, na których zajęcia prowadzone będą w formie tradycyjnej.

§ 9

Uczelnia zastrzega sobie prawo do możliwości odwołania lub modyfikacji zasad przyjętych w niniejszym zarządzeniu w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach powszechnie obowiązujących związanych ze stanem epidemii.

§ 10

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

R E K T O R

prof. dr hab. Stanisław Michałowski

    Aktualności

    Data dodania
    21 sierpnia 2020