Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Kamila Szymańskiego

mgr inż. Emil Bartkiewicz

27.05.2022

 

DYREKTOR INSTUTUTU SOCJOLOGII

I RADA NAUKOWA INSTYTUTU SOCJOLOGII

UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE

zawiadamiają, że w dniu

20 czerwca 2022 r. o godz. 10:00

w Sali Rady Instytutów Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS /pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4/ odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr. Kamila Szymańskiego

nt. „Społeczne i techniczne konteksty kreatywności – w świetle wybranych koncepcji XX-wiecznych i najnowszych.” 

promotorzy:

dr hab. Leszek Kopciuch, prof. UMCS – Instytut Filozofii, UMCS, Lublin,

dr hab. Urszula Kusio, prof. UMCS – Instytut Socjologii, UMCS, Lublin,

promotor pomocniczy:

dr Anna Tychmanowicz - Instytut Psychologii, UMCS, Lublin,

recenzenci:

dr hab. Anna Gomóła, prof. UŚ– Instytut Nauk o Kulturze, UŚ, Katowice,

dr hab. Dariusz Wadowski – Instytut Dziennikarstwa i Zarządzania, KUL JPII, Lublin.

Obrona rozprawy doktorskiej odbywać się będzie w formie stacjonarnej w siedzibie WFiS UMCS (Sala 4).

Osoby chcące wziąć udział w publicznej obronie proszone są o kontakt mailowy do 15 czerwca 2022 r. do godz. 12:00.na adres e.bartkiewicz@poczta.umcs.lublin.pl

Egzemplarz rozprawy doktorskiej do wglądu w wersji cyfrowej dostępny jest w Czytelni Informacji Naukowej w Bibliotece Głównej UMCS przy ul. Radziszewskiego 11 w Lublinie.